11 de March de 2013 By webmastergafic

Nòmina administrador o gerent

Seguidament volem exposar una problemàtica que ha de tenir-se en compte en relació a una situació que es dóna amb facilitat en les petites empreses.

Sóc administrador i gerent
Segons Hisenda, quan en una empresa l’administrador i el gerent són la mateixa persona, les funcions de gerent queden englobades dins de les de l’administrador. Però la veritat és que això és molt discutible…

Treballo en la pròpia empresa
Dos càrrecs. Vostè és administrador de la seva empresa i desenvolupa el seu treball diari en ella. El tractament fiscal que aplica a les retribucions que percep per aquests conceptes és el següent:
. Les retribucions que rep per ser gerent les considera despesa deduïble per a l’empresa, i les sotmet a una retenció variable, com la resta de nòmines dels treballadors.
. No rep retribucions pel fet de ser administrador, ja que en la seva empresa dit càrrec és gratuït. Atenció! Si percebés retribucions per aquest motiu, aquestes quedarien sotmeses a una retenció fixa del 42%, i només serien deduïbles si els estatuts de l’empresa establissin el caràcter retribuït del càrrec.
Hisenda opina…Doncs bé, en una recent consulta, Hisenda considera que les activitats d’un gerent o un director general queden englobades dins de les funcions d’un administrador. Atenció! A partir d’aquí, entén que totes les retribucions que es perceben per desenvolupar les funcions de gerent es consideren retribucions de l’administrador, amb les següents (i sorprenents) conseqüències:
. Si els estatuts diuen que el càrrec d’administrador és gratuït (o no diuen gens al respecte), ni la retribució com l’administrador ni el salari com a gerent seran despesa deduïble.
. Ambdues retribucions –també el salari com a gerent- se sotmetran a la retenció fixa del 42%.

És despesa deduïble
Arguments. Doncs bé, aquest nou criteri és molt discutible. D’aquesta manera, respecte a la no *deducibilidad dels salaris com a gerent:
. Segons la llei, totes les despeses necessàries per generar ingressos (entre els quals estaria el salari d’un gerent que compra i ven, que dirigeix al personal, etc.) són deduïbles.
. Quan els estatuts regulen la retribució de l’administrador, ho fan en relació amb les funcions mercantils inherents a aquest càrrec (signar els comptes, convocar les juntes de socis…), però no en relació amb altres funcions que l’afectat pugui desenvolupar en l’empresa (funcions que podria exercir fins i tot encara que no anés administrador).
. En ser les funcions de gerent diferents a les d’administrador, han de ser retribuïdes amb independència del que diguin els estatuts. Anotació. Si la seva empresa no les retribueix, Hisenda vindrà després, i, emparant-se en la normativa sobre operacions vinculades, dirà que ha de fixar-se una retribució, amb independència del que estableixin els estatuts.
Prudència. No obstant això, sigui prudent i estableixi en els seus estatuts que el càrrec d’administrador és retribuït. Així mateix, indiqui que la quantia concreta a satisfer per tots els conceptes (també com a gerent) la decidirà cada any la junta de socis.

Retenció
Similars. Els mateixos arguments serveixen per a la retenció. El tipus fix del 42% només s’ha d’aplicar a la retribució derivada de les funcions mercantils de l’administrador, però no sobre les retribucions que aquest percebi per altres funcions que, com a gerent, desenvolupi en l’empresa.

Conclusió
Si els seus estatuts estableixen que el càrrec d’administrador és gratuït, la Inspecció podria considerar que el seu sou com a gerent no és deduïble. Encara que en qualsevol cas, existeixen arguments sòlids en contra de l’opinió d’Hisenda, seria complicat i costós rebatre-ho pel que recomanem modificar els estatuts, i que en el seu nomina no figuri ni càrrec d’administrador, fins i tot evitar el càrrec de gerent sinó que pot figurar el càrrec de director de producció, o director d’administració, etc…

Premia de Mar, març de 2013

GAFIC, SLP
Assessoria Fiscal, Comptable i Laboral des de 1985.
Especialitzats en OpenErp