Gestió laboral

Laboral

La complexitat i la importància de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa han anat configurant la necessitat de tenir un assessorament específic en el camp laboral.

A continuació detallem els principals serveis que oferim en aquesta matèria:

– Assessorament i gestió de documents laborals
– Altes d’empresa i la seva legalització davant els diferents organismes de treball i de la Seguretat Social
– Confecció dels fulls salarials

Formalització de les liquidacions d’assegurances socials

– Règim General
– Règim especial d’autònom
– Règim especial agrari
– Règim especial d’empleats de la llar
– Règim especial representats de comerç
– Règim especial d’artistes
– Règim especial del Mar

– Confecció de contractes de treball
– La representació davant la Inspecció de Treball
– Relacions laborals, aplicacions de conveni i resolució de conflictes
– Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació
– Tramitació d’expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, orfandat…
– Gestió i capitalització de l’atur
– Gestió i tramitació dels Riscos Laborals
– Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.

Labour Advisory