Assessorament Fiscal

Fiscal

El departament fiscal confecciona tots els impostos i obligacions tributaries de les persones jurídiques i físiques. La cada vegada més important càrrega fiscal per a particulars i empreses fa necessari donar una preferent atenció en aquest departament, i per aquest motiu, estem especialitzats en l’assessorament i planificació constant i dinàmica de la seva societat, resolent tots els dubtes d’àmbit tributari, i representant als nostres clients davant la Inspecció de Tributs i altres òrgans.

A continuació detallem els serveis que oferim:Assessoria Fiscal

Confecció d’Impostos directes

– Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
– Impost sobre el Patrimoni
– Impost sobre Societats
– Impost sobre successions i donacions

Confecció d’Impostos indirectes

– Impost sobre el Valor Afegit
– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
– Impostos especials

Confecció d’Impostos locals

– Impost sobre Activitats Econòmiques
– Impost sobre Bens Immobles
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica
– Impost sobre l’increment del valor dels terrenys

Confecció de Retencions a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Confecció de recursos, assistència i representació en inspeccions tributàries