22 de December de 2015 By webmastergafic

Tancament Fiscal IRPF: Reforma Fiscal 2015

Benvolguts clients,

A continuació els presentem les novetats per al proper exercici:

Exempció per reinversió en renda vitalícia: Art. 38.3 LIRPF i art. 42 RIRPF

Nou supòsit d’exempció (majors de 65 anys):

Queden exemptes de tributació dels guanys patrimonials que compleixin els següents requisits:
-Que Derivin d’una transmissió.
-Que El transmissor sigui major de 65 anys.
-Que L’import obtingut en la transmissió es reinverteixi en una renda vitalícia assegurada en un termini màxim de sis mesos, en les condicions reglamentàries (entitat asseguradora).
-Cosina Màxima: 240.000 euros.
-Si L’import reinvertit és inferior al preu aplicació, regla de proporcionalitat (¿que passa si venc per 500.000 i reinvierto 240.000?).
-En Cas d’anticipació, total o parcial, de la renda vitalícia constituïda, tributació del guany.

OPERACIÓ APLICACIÓ
Pla de jubilació
X
renda vitalícia
NO
(no deriva d’una transmissió)
Segona residència
X
renda vitalícia
SI
(El valor a reinvertir és el minorat en despeses i tributs inherents a la venda)
Oficina de farmàcia
X
renda vitalícia
-Existències NO (RAE)
-Immobilitzat I llicència SI (GGPP)
Llicència de taxi
X
renda vitalícia
SI: És una GGPP derivada de transmissió d’element afecte

Arrendament i activitat econòmica: Art. 27.2 LIRPF

-Es Elimina el requisit de local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de l’activitat, mantenint-se el requisit de persona empleada amb contracte laboral ia jornada completa.
-Problema Pràctic: Legislació no coordinada entre diferents normatives i impostos, especialment en supòsits de grup:

 

IRPF IS IP ISD
Persona contractada SI SI SI SI
Local afecte NO NO NO SI
Compliment a nivell de grup ? SI NO NO

Novedades En la tributació de plans de pensions

Fiscalitat de plans de pensions i cicle de vida de la inversió

Fase d’aportacions Fase de capitalització Fase de cobrament de les prestacions
Amb reducció (ajornament de la tributació)
-10.000 Euros anuals amb el límit del 30% de RNT o RnAC
12.500 a partir dels 50 anys amb el límit del 30% RNT o RnAC
Exempció en tributació patrimonial (Impost sobre patrimoni) Rendiment del treball (equivalent a pensió).
Import únic de 8.000 euros Finestres de liquiditat a partir 10 anys (A partir de 2025).
Art. 51.6 LIRPF Art. 8 RDL 1/2002 TRLRPFP

Modificació del règim transitori aportacions prèvies a 2006 (DT 12)
-Plans De pensions (o PPA s) contractats abans de 20/01/2006: A les contingències esdevingudes a partir de l’01/01/2007, per la part corresponent a aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, poden aplicar reducció del 40% (cobrament en forma de capital).

Novetats reforma fiscal

Contingència Prestació en forma de capital amb
dret a reducció a cobrar fins:
2015 en endavant Exercici de contingència i 2 següents
2011-2014 Fins el 8è exercici següent
2010 o anteriors Límit fix fins al 2018.12.31

 

Necessitat de planificar el cobrament de les prestacions derivades dels contractes d’assegurança i plans de pensions contractats amb anterioritat al 2006.

Novetats a la tributació de plans de pensions

Regla aplicable (DT 12) Regla aplicable (DT 12)  Contingència Límit aplicació reducció 40%
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Contingència produïda abans de 31/12/2010 (límit fix en 2018.12.31) (…) 2018
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Contingència produïda abans de 31/12/2010 (límit fix en 2018.12.31) 2007 2018
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Contingència produïda abans de 31/12/2010 (límit fix en 2018.12.31) 2008 2018
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Contingència produïda abans de 31/12/2010 (límit fix en 2018.12.31) 2009 2018
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Contingència produïda abans de 31/12/2010 (límit fix en 2018.12.31) 2010 2018
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Cotingencia produïda entre 01/01/2011 a 31/12/2014 (exercici + 8 anys posteriors) 2014 2022 2011 2019
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Cotingencia produïda entre 01/01/2011 a 31/12/2014 (exercici + 8 anys posteriors) 2014 2022 2012 2020
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Cotingencia produïda entre 01/01/2011 a 31/12/2014 (exercici + 8 anys posteriors) 2014 2022 2013 2021
Regla especial (contingència produïda abans de 01/01/2015) Cotingencia produïda entre 01/01/2011 a 31/12/2014 (exercici + 8 anys posteriors) 2014 2022 2014 2022
Regla general: Contingències esdevingudes a patir del 01/01/2015 (exercici + 2 anys posteriors) Regla general: Contingències esdevingudes a patir del 01/01/2015 (exercici + 2 anys posteriors) 2015 2017
Regla general: Contingències esdevingudes a patir del 01/01/2015 (exercici + 2 anys posteriors) Regla general: Contingències esdevingudes a patir del 01/01/2015 (exercici + 2 anys posteriors) 2016 2018
Regla general: Contingències esdevingudes a patir del 01/01/2015 (exercici + 2 anys posteriors) Regla general: Contingències esdevingudes a patir del 01/01/2015 (exercici + 2 anys posteriors) (…) (…)

Novetats en el tractament de les reduccions de capital i devolució de PE: Arts 25.1 e) i 33.3 a) LIRPF

Règim vigent fins al 2014
-El Import obtingut per la devolució de la prima d’emissió o reducció de capital: minoraba, fins a la seva anul·lació, el valor d’adquisició de les accions o participacions afectades. L’excés tributava com RCM.

Novetats reforma fiscal
-En Societats no cotitzades, l’import obtingut es considera RCM (SENSE RETENCIÓ), amb el límit de la diferència positiva entre:

+ FFPP últim exercici tancat
-Beneficis Ja distribuïts inclosos en els esmentats FFPP
 – Valor d’adquisició

-El Excés sobre el límit anterior de minorar el valor d’adquisició fins a la seva anul·lació i tributarà com RCM.
-Efecte Pràctic: Tributació, en primer lloc, de les reserves generades i no distribuïdes durant el temps de tinença de la participació.

TRIBUTACIÓ EN IS DE LES SCP-CB

Canvi de règim de tributació: A partir de 2016 tributaran per IS les SCP que compleixin els següents requisits:
Tenir personalitat jurídica
-Tenir Objecte mercantil

Resolució AEAT (publicada però no aprovada): Es considera oportú establir unes pautes que, en el cas d’entitats de nova creació, permeten determinar davant de quin tipus d’entitat ens trobem a l’efecte de la seva correcta classificació. S’analitzen 3 aspectes:

1) Personalitat jurídica de les societats civils.
2) Concretar quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil.
3) Delimitar la diferència entre societat civil i comunitat de béns.

Personalitat jurídica de les societats civils: “Es considera que les societats civils tenen personalitat jurídica a afectes de l’Impost sobre Societats per la seva constitució en escriptura pública o mitjançant document privat aportat a l’Administració tributària a efectes de l’assignació del NIF. Com sempre s’ha d’aportar el document en el qual es manifesti l’acord de voluntats (art. 24 RGAT), sempre es considerarà i informarà als sol·licitants del NIF que tenen personalitat jurídica “.

Article 1669 del Codi Civil: la societat civil té personalitat jurídica sempre que els pactes entre els seus socis no siguin secrets.
-Consulta V2394-15:
-Consulta V2378-15:

Concretar quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil. “Per tant, d’acord amb les consultes de la DGT i l’informe del Servei Jurídic de l’AEAT, citat anteriorment, serà objecte mercantil la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o de prestació de serveis, llevat de les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres o de caràcter professional “.

Segons el Codi de Comerç, no tindran objecte mercantil, les activitats agràries, forestals, mineres i professionals (Art. 326 Cco.).
Consultes vinculants: V0547-15, V2391-15, V2394-15, V2430-15, V2378-15.

Delimitar la diferència entre societat civil i comunitat de béns: “Sempre que hi hagi intenció d’associar per fer una activitat estem davant d’una societat, i no una comunitat de béns.”
“Una mera distinció formal, basada a la denominació de comunitat de béns o societat civil, no és suficient per a l’acceptació per l’AEAT del manifestat pels interessats, han de ser objecte de la deguda qualificació”

En conclusió, d’acord amb tot l’anterior, quan se sol·liciti un NIF de comunitat de béns o societat civil, per valorar davant de quin tipus d’entitat estem caldrà analitzar el document que acrediti situacions de cotitularitat o l’acord de voluntats aportat per sol·licitar l’esmentat NIF, tenint en compte:

Indicis de CB CB SCP
Hi ha o no prèvia existència d’un patrimoni ? SI NO
El patrimoni és posseït en comú per tots els comuners ?. SI NO
Hi ha voluntat d’associar-diferent de la simple copropietat que ja han de tenir tots els sol·licitants ?. NO SI
Es aporten nous béns o drets fora de la copropietat preexistent ? NO SI
Hi ha o no socis no copropietaris ? NO SI

-Què Passa si m’equivoco o s’equivoca l’AEAT en la tramitació del 036, la posterior regularització serà sancionable?
-Què Passa amb les CB i SCP ja existents?
-Què Passa amb els casos de farmàcies i altres situacions a singulars?

Esperem tenir una resposta abans de que comenci el 2016…

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com