25 de November de 2013 By webmastergafic

Subvencions per a la internacionalització

Per considerar que potser del teu interès a continuació detallo les 2 convocatòries d’ajut obertes recentment:

1.- PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIO A E.E.U.U. D’EMPRESES ESPANYOLES
Que es subvenciona?

Projectes d’internacionalització en Estats Units d’empreses espanyoles que es trobin en algun dels 2 supòsits:

a)    Que ja tinguin constituïda una filial, no podent ser la data de constitució de la mateixa anterior al 01.09.2012
b)    Que pertanyin als sectors de biotecnologia, nanotecnologia, TIC’s, continguts digitals i altres sectors tecnològics sense necessitat de que ja tinguin filial constituïda.

Beneficiaris
Empreses.

Conceptes subvencionables

–      Despeses prèvies de constitució i primer establiment com potser: despeses de constitució, estudis de viabilitat, consultories, despeses de certificació i homologació. sous i salaris, assessorament extern, lloguers.

–      Despeses de promoció com potser: estudis de mercats, material de difusió i promoció, publicitat, accions promocionals, participació en fires i congressos.

–      Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació com potser: registre de patents i marques, defensa de la marca, homologació i certificació.

Import de l’ajut
35% dels conceptes subvencionables amb un topall de 65.000 euros per empresa.

Es subvencionen les despeses realitzades per l’empresa durant tot el 2013.

Termini de presentació de sol•licituds
Fins el 9 de desembre de 2013.

2.- AJUT PER INCORPORAR TÈCNICS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ INTERNACIONAL

Que és subvenciona?
La incorporació de tècnics en l’àmbit del comerç internacional als departaments d’exportació d’empreses amb el repte d’iniciar o consolidar la seva activitat internacional mitjançant la incorporació d’un professional acreditat que dóna suport en la seva introducció als mercats exteriors.

Característiques principals:
La contractació del tècnic ha de ser posterior a la sol•licitud de l’ajut i s’ha de produir dins dels anys 2013 o 2014.
L’actuació subvencionada tindrà una durada d’un any a partir de la data de contractació del tècnic.
Les empreses que contractin un tècnic hauran de fer-ho per un període mínim d’un any, a temps complert i amb un sou anual brut mínim de 18.000 €.
L’objectiu del contracte entre l’empresa i el tècnic haurà d’estar relacionat amb l’activitat exportadora de l’empresa i haurà d’estar especificat clarament al contracte. La categoria professional haurà d’estar en concordança amb la funció a desenvolupar.
El tècnic contractat haurà de desenvolupar la seva activitat professional dins del Departament Internacional de
l’empresa a Catalunya. En cap cas es subvencionarà la contractació d’un tècnic per ser expatriat.

Beneficiaris:
Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis.

Despeses subvencionables:
Cost salarial del tècnic contractat per l’empresa beneficiària per ajudar a iniciar o consolidar l’activitat d’internacionalització de l’empresa, que inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

Intensitat de l’ajut:
Fins al 50% del cost del tècnic contractat per l’empresa amb un màxim de 10.000 euros.

Termini de presentació de sol•licituds:
Fins al 17 de febrer de 2014.

Estem a la seva disposició per ampliar informació d’aquestes dues convocatòries.

Salutacions,

GAFIC, SLP
Tel: 937 517 614
30 anys d’experiència – La teva assessoria de confiança