16 de December de 2013 By webmastergafic

Sistema Únic de Pagaments i cobraments en euros (SEPA)

Benvolgut Client ,

Segurament ja ha rebut informació de la seva entitat bancària sobre el Sistema Únic de Pagaments i cobraments en euros – SEPA , que serà obligatori a partir del 01 de febrer de 2014.

En el cas de GAFIC , en tenir com a forma de cobrament de les quotes de client , el Càrrec Directe (rebut domiciliat ) , l’adaptació que aquest nou sistema exigeix ​​, té una especial rellevància , ja que requereix :
1 . – Disposar del SWIFT – BIC i l’IBAN dels clients .
2 . – Recollir i custodiar els mandats SEPA (ordres de domiciliació dels clients ) .

Aquests canvis ens obliguen a actualitzar tant la base de dades de clients com el programa informàtic de facturació i cobrament amb el que emetem els rebuts de les factures als nous formats SEPA .

Per recollir les dades requerides , els enviem el model de Mandat SEPA : B2B DESCÀRREGA MODELS AQUI

Per tal d’anar adaptant els nostres fitxers , els preguem ens remetin el Mandat degudament emplenat i signat digitalment , per correu electrònic a l’adreça albert@gafic.com abans del proper 15 de gener de 2014.

Li agraïm per endavant la seva col · laboració , els reenviem la circular enviada el juliol passat via mail .

Nous quaderns bancaris :

• Què és el SEPA ?

– SEPA : Single Euro Payments Area.
– Objectiu : Crear un mètode de pagament comú .
– Quan : febrer de 2014 .
– Moratòria fins al febrer 2016 :
• Producte “nínxol” : ( N58 , N32 , Rebuts físics )
• Formats XML
– CCCA IBAN i BIC (Canvi en clients i proveïdors )
– On: Els 27 estats de la UE , més Islàndia , Liechtenstein , Noruega , Suïssa i Mònaco .

• Nous fitxers: ( TXT i XML )
– Transferències ( 34/34.11/34.12 ) à 34 . 14 i XML
– DD CORE ( obligatori ) ( N19/N32/N58/Recibos físics à 19 . 34 i XML CORE ( devol. 58 dies a 13 mesos )
– DD B2B ( opcional només entre empreses ) à 19 . 44 i XML B2B ( Devol. 2 dies ! )

(Els següents requadres són imatges i no es poden traduir, disculpi les molèsties)

Càrrecs directes SEPA esquema bàsic ( CORE )

• Requisits per emetre càrrecs directes esquema bàsic ( CORE ) :
– Les operacions han de ser en euros
– Emissor i deutor poden ser persones jurídiques i / o particulars .
– Totes les entitats que operen a càrrecs s’admetran la modalitat esquema bàsic .
– Prèviament a l’emissió ha d’existir una ordre / mandat del deutor per a domiciliar els pagaments . Les ordres de domiciliació o mandats existents seguiran sent igualment vàlids per emetre càrrecs directes sota l’esquema bàsic – CORE (només per a l’àmbit nacional) .
– És obligatori conservar els mandats i totes les seves modificacions o cancel · lacions mentre es puguin exigir per justificar l’existència d’autorització per a un cobrament .
– Cal un nou format de fitxer : 19-14 SEPA CORE .
– El codi IBAN passa a ser el codi estandarditzat del compte del deutor , i el BIC , el de l’entitat financera del deutor .
– Els dèbits es presentaran amb una anticipació de 7 dies ( per a primeres o úniques operacions ) i 4 dies hàbils ( per a operacions recurrents o últimes ) .
– Terminis de devolució :
• Fins a 8 setmanes per ordre del client deutor .
• 13 mesos per a pagaments no autoritzats ( per ordre del client ) . Hi ha la possibilitat de rebutjar una devolució en aquest termini aportant còpia del mandat vigent .

Càrrecs directes SEPA esquema empresarial ( B2B )

• Requisits per emetre càrrecs directes esquema empresarial ( B2B ) :
– Les operacions han de ser en euros
– Emissor i deutor han de ser persones jurídiques ( empreses o autònoms ) .
– Prèviament a l’emissió s’ha de formalitzar una ordre / mandat de domiciliació entre emissor i deutor . Aquesta Ordre ha d’especificar l’acceptació d’operativa B2B i la renúncia d’aquest al dret de devolució .
– És obligatori conservar els mandats i totes les seves modificacions o cancel · lacions mentre es puguin exigir per justificar l’existència d’autorització per a un cobrament .
– Es necessita un nou format de fitxer : 19-44 B2B SEPA .
– El codi IBAN passa a ser el codi estandarditzat del compte del deutor , i el BIC , el de l’entitat financera del deutor .
– Els dèbits es presentaran amb una anticipació de 3 dies hàbils .
– Prèviament a l’abonament , l’entitat bancària sol · licitarà autorització al lliurat .

GAFIC , S.L.P.
30 anys assessorant als nostres clients
Experts contables en OpenErp

Aquesta publicació conté exclusivament informació general sobre la matèria objecte de la presentació. A través de la mateixa Gafic, S.L.P. no emet opinió jurídica o tècnica relativa a cap supòsit concret. Abans de prendre qualsevol decisió sobre el seu negoci o cas particular us recomanem consultar un assessor professional amb la deguda qualificació. GAFIC, S.L.P. no serà responsable de les pèrdues o danys que pugui patir qualsevol persona o entitat que consulteu aquesta publicació.