16 de July de 2015 By webmastergafic

Retencions juliol 2015 Professionals, lloguers ….

Benvolguts clients,

Els adjuntem Quadre resum: Rebaixa tipus específics de retenció aplicables a partir del 12 de juliol de 2015, publicats el dissabte passat.

Tipus de rendiment Retenció fins 12 juliol 2015 Retenció a partir 12 juliol 2015
Rendiments d’activitats professionals 19,00% 15,00%
Rendiments d’activitats professionals per inici d’activitat 9,00% 7,00%
Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació 19,00% 15,00%
Consellers i administradors d’entitats si INCN <100.000 20,00% 19,50%
Rendiments del capital mobiliari 20,00% 19,50%
Guanys derivats d’accions i participacions en IIC 20,00% 19,50%
Guanys derivats d’aprofitament forestals 20,00% 19,50%
Premis en jocs, concursos, rifes 20,00% 19,50%
Arrendaments i subarrendaments d’immobles urbans 20,00% 19,50%
Propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines 20,00% 19,50%
Per la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge 20,00% 19,50%

Consulti la notícia completa en el nostre canal de noticies: “Medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com