9 de November de 2018 By webmastergafic

Operacions vinculades Model 232

Què s’entén per operació vinculada?

Per confeccionar el model 232 referent a les operacions vinculades, és important entendre que una operació vinculada és aquella operació de compra venda de béns i serveis realitzades entre persones físiques i jurídiques amb algun tipus de vinculació. Operacions entre entitats d’un mateix grup empresarial o entre la societat i els seus socis, els seus administradors o amb els familiars directes d’aquests.

Les operacions vinculades efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat. S’entén per valor de mercat aquell que s’hauria acordat per persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència.

L’article 18 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’IS especifica que s’han de considerar persones o entitats vinculades les següents:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

Qui està obligat a presentar el model 232?

És obligatori presentar el model 232 quan es realitzin operacions amb entitats (o persones) vinculades si es dóna alguna de les particularitats:

 • Conjunt d’operacions realitzades en el període impositiu
 • si el conjunt d’operacions del mateix tipus i mètode de valoració supera el 50% de la xifra de negocis de l’entitat
  si supera el límit de 100.000 € en algun dels tipus de les anomenades operacions específiques.
 • Operacions amb persones físiques que tributin en estimació objectiva que la participació individual o conjuntament amb els seus familiars sigui igual o superior al 25% del capital o fons propis i en estimació Objectiva (mòduls)
 • Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d’entitats no admesos a negociació o admesos en paradisos fiscals
 • Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles
 • Operacions realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat
 • El volum de les operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada supera els 250.000 € anuals

Quan una entitat es beneficiï de la reducció del règim de Patent Box per operacions amb persones o entitats vinculades
A més, s’ha de presentar el model quan es realitzin operacions o s’hagin valors en paradisos fiscals.

I en aquelles operacions en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles “els contribuents que apliquin l’esmentada reducció prevista en l’article 23 LIS perquè obtenen rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades”

Quines operacions queden excloses de presentar el Model 232?

 • Aquelles operacions d’un mateix grup de consolidació fiscal. Hi determinades obligacions d’informació a les operacions del règim de Patent Box.
 • Aquelles operacions que es realitzin amb els seus membres o altres entitats que formen part del seu grup de consolidació AIES (agrupacions d’interès econòmic) o les UTE (unions temporals d’empreses). Si que hauran de presentar el model les UTE que s’acullin al règim d’Exempció de les rendes obtingudes en l’estranger a través d’EP.
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’OPA (oferta pública de compra) o d’una OPV (oferta pública de venda)

Formes de presentació

Ha de realitzar obligatòriament per via electrònica, podrà realitzar-se a través de la Seu electrònica de l’AEAT.

Termini de presentació

Es presentarà en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar (com a màxim el 30 de novembre).

De quins apartats consta el model?

1. Operacions amb persones o entitats vinculades
1. S’informa persona a persona i entitat a entitat.
2. S’informa per separat els cobraments i pagaments, no es poden compensar.
3. S’han d’omplir les següents dades
1. Els identificatius de la part vinculada amb la qual s’efectua l’operació
2. El tipus de vinculació entre les dues parts
3. Tipus d’operació
4. Si és ingrés o és pagament
5. El mètode de valoració
6. L’import de l’operació
2. Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles.

S’ha d’incloure la següent informació
1.
1. Dades identificatives
2. Tipus de vinculació
3. Import abans d’aplicar la reducció, IVA exclòs.
2. Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
1. En relació a les operacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
1. Descripció de l’operació
2. Les despeses de serveis corresponents a operacions realitzades amb residents en paradisos fiscals
3. Les inversions realitzades en paradisos fiscals
4. Dades identificatives
5. L’import de les despeses, operacions o inversions.
2. En relació amb la tinença de valors relacionats amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
1. Tipus de situació
2. Entitat participada o emissora dels valors
3. La identificació de en què paradís fiscal es troben
4. Valor d’adquisició
5. Percentatge de participació

Per a més informació contacti amb GAFIC seu assessor fiscal, comptable i laboral expert en Odoo.

Salutacions

Albert Cabedo
GAFIC assessoria comptable Odoo a Madrid i Barcelona