23 de December de 2016 By webmastergafic

Obligació de Registre de la jornada laboral dels treballadors

Benvolguts clients,

Sentències recents per l’Audiència Nacional han vingut establint l’obligació de les empreses de portar un registre exhaustiu de tots els seus treballadors en relació a les hores de presència i això amb independència del tipus de jornada que realitza el treballador, o de la realització d’hores extraordinàries .

Entre d’altres, la sentència 25/2016 de l’Audiència Nacional de 19 de febrer de 2016 a la qual els treballadors sol·liciten que s’estableixi un sistema de registre de la jornada
efectiva que realitza la plantilla de la companyia. La sala de l’Audiència Nacional va considerar que la demanda hauria de tenir favorable acollida i va declarar “l’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació “.
De la mateixa manera, estableix l’exigència d’informar els representants legals dels
treballadors de les hores extraordinàries que es fan i de comunicar als treballadors i treballadores la jornada laboral realitzada i la suma de les hores extraordinàries.

En definitiva, la resolució judicial assenyala l’Audiència Nacional, que:
1.-Les empreses estan obligades a portar a terme un registre diari de les hores que faci cada empleat amb independència del seu tipus de contracte, a fi de poder assegurar el control de les hores extraordinàries, i això fins i tot en aquelles empreses en què no es facin hores extraordinàries.

2.-Les empreses hauran d’implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral.

Tota aquesta situació ha provocat que la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social hagi promogut els controls i estigui incrementant les seves actuacions en la revisió de compliment de registre de la jornada dels treballadors tant a temps parcial com a temps complet, pretenent evitar el frau en la realització de les hores extraordinàries. La comprovació de l’existència del registre haurà de poder realitzar-se en el centre de treball, per evitar la seva manipulació posterior.

Els sistemes de registres de la jornada laboral podran ser manuals o informàtics.

En els registres manuals, el treballador haurà de signar l’hora d’entrada i sortida fent constar dades com nom i cognoms, jornada específica, detall de les hores laborals realitzades per cada dia de treball, signatura diària del treballador i signatura del representant legal de l’empresa .

Els registres electrònics o informàtics que són cada vegada més comuns, ja que permeten un control segur de la jornada real del treballador amb un risc de manipulació menor, comptant amb l’avantatge de la fiabilitat de les dades recollides en el sistema per a l’acreditació de les hores efectivament treballades. Dins dels registres electrònics i informàtics es troben entre altres, els sistemes de control de presència, fitxatges, targetes, empremtes i mitjans telemàtics que permetin dur a terme el registre d’empleats.

Els registres s’han de conservar durant el termini legalment establert de quatre anys.

A més, a causa del caràcter de les dades, aquests sistemes han de complir les obligacions de la matèria de protecció de dades.

Pel que fa a l’incompliment de les mesures de registre per part de l’empresa, en cas d’incompliment de l’obligació de registre de la jornada diària la Inspecció de Treball podria estendre acta d’infracció considerant l’existència de la infracció greu de l’article 7.5 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, amb multes a partir de 626.- € fins 6.250.- €.

Li deixem uns formularis per al registre manual:
Registre Jornada Completa: https://drive.google.com/open?id=0B8y69QWIJXW9dmVHY2RGdE81R3c
Registre Jornada Parcial: https://drive.google.com/open?id=0B8y69QWIJXW9MGh2TTZvaHd1NXM