16 de December de 2013 By webmastergafic

Obligació de comunicar al banc d’Espanya de transaccions, actius i passius amb l’exterior, segons circulars 4/2012

1) INTRODUCCIÓ

La Circular 4/2012 del Banc d’Espanya, l’entrada en vigor va tenir lloc el dia 1 de gener de 2013, ha introduït modificacions molt significatives en la forma d’ informar el Banc d’Espanya sobre les transaccions amb no residents , així com dels actius i passius mantinguts enfront de l’exterior . Podríem afirmar que les principals modificacions són les següents:

a) Les entitats financeres deixen d’estar obligades a informar sobre els cobraments i pagaments amb no residents l’import excedeixi de 50.000 . – € , transferint aquesta obligació directament als residents pagadors o cobradors en els termes i amb les excepcions que més endavant es expliquen .
b ) A partir de l’ 1 gener 2014 queda derogada la Circular 3/2006 del Banc d’Espanya , ja que la informació relacionada amb comptes bancaris a l’estranger passarà a comunicar d’acord amb el que preveu la nova Circular 4 /2012, en conseqüència , deixaran d’utilitzar els models DD1y DD2 .
c ) A partir de l’ 1 gener 2014 queda derogada la Circular 6/2000 del Banc d’Espanya , ja que els préstecs i crèdits concedits o rebuts de no residents , així com les compensacions , s’han de declarar d’acord amb el que preveu la nova circular 4 /2012, en conseqüència , deixaran d’utilitzar els models PE -1 , PE -2 , PE -3 , PE -4 , CC -1 , CC -2 i CP -1 .
d) A partir de l’ 1 gener 2014 queda parcialment derogada la Circular 2/2001 del Banc d’Espanya , ja que la informació relativa a valors negociables dipositats a l’estranger passa a declarés d’acord amb el que estableix la nova Circular 4/2012 , per tant , deixaran d’utilitzar els quadres 2A i 2B de l’annex de la Circular 2/2001 .

No obstant això, excepcionalment , en relació amb el present any 2013 , la Disposició transitòria de la Circular 4/2012 obliga a declarar la informació al Banc d’ Espanya tal com fins ara ho venien regulant les circulars 3/2006 , 6/2000 i 2 / 2001 , a més de declarar aquesta mateixa informació d’acord amb el que preveu la nova Circular 4/2012 .
Aquesta informació té una finalitat administrativa, fiscal i estadística .

2) OBLIGATS A INFORMAR
Estan obligats a informar totes les persones físiques ( empresaris o no) i jurídiques (públiques o privades ) residents a Espanya , llevat de les entitats financeres , que realitzen transaccions amb no residents o mantinguin actius o passius enfront de l’exterior .

3) INFORMACIÓ A FACILITAR

En principi , la Circular 4/2012 sembla dividir-la en dos grans grups :

a) Operacions per compte propi amb no residents , sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin , és a dir , bé es liquidin mitjançant transferències exteriors , mitjançant abonaments o deutes en comptes bancaris o interempresa , per compensació o mitjançant lliurament en efectiu .
b ) Saldos i variacions d’actius o passius enfront de l’exterior , sigui quina sigui la forma en què es materialitzin ( comptes en entitats financeres , comptes interempresa o cash – pooling agreements , dipòsits d’efectiu o de valors , participacions en el capital , instruments representatius de deute , instruments financers derivats , immobles , etc . ) .
Les Aplicacions Tècniques de la Circular 4/2012 recentment publicades a la pàgina web del Banc d’Espanya , categoritzen la informació a declarar en els conceptes següents:
• Accions i altres formes de participació en el capital, independentment d’on es trobin dipositades , llevat participacions en fons d’ inversió o de pensions .
• Valors negociables dipositats en entitats no residents i emissions negociables de la declarant a l’exterior i els seus rendiments , encara que alguns d’ells siguin també objecte de declaració sota el concepte anterior .
• Valors de renda fixa no negociables i els seus rendiments .
• Adquisicions / cessions temporals , préstecs de valors i els seus rendiments .
• Préstecs , crèdits , dipòsits , comptes i els seus rendiments ( inclou els contractes de cash – pooling ) .
• Sòls , terrenys , immobles i els seus rendiments .
• Derivats financers .
• Crèdits comercials i altres operacions , amb no residents , no incloses en els epígrafs anteriors . ( Pagaments de compres realitzades a l’estranger per importacions realitzades o cobraments d’exportacions ) .
L’últim dels conceptes evidencia la vocació omnicomprensiva d’aquesta declaració .

4) PERIODICITAT DE LA DECLARACIÓ
La periodicitat amb què cal presentar la nova declaració regulada per la Circular 4/2012 pot ser mensual , trimestral o anual , en funció de les següents circumstàncies :
Mensual: si l’import de les transaccions durant l’any immediatament anterior , o bé , els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior , resulten iguals o superiors a 300 milions d’euros .
Trimestral: si l’import de les transaccions durant l’any immediatament anterior , o bé , els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior , resulten superiors a 100 milions i inferiors a 300 milions d’euros .
Anual: si l’import de les transaccions durant l’any immediatament anterior, així com els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior , no excedeixen de 100 milions d’euros .
Excepció: quan ni l’import de les transaccions durant l’any immediatament anterior ni el dels saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior superin el milió d’euros no cal presentar la declaració , llevat que el Banc d’Espanya la requereixi expressament .
En qualsevol de les anteriors periodicitats , el termini de presentació de la declaració és el dels 20 dies següents al final de cada període . Per tant , quan l’obligació sigui de caràcter anual, la declaració s’ha de presentar durant els primers 20 dies del mes de gener .

5) LA DECLARACIÓ
El model a través del qual es presenta la declaració s’anomena Enquestes de Transaccions Exteriors ( ETE ) , ia diferència dels models als quals substitueix , no té un número seqüencial . El model ETE té una modalitat resumida quan ni l’import dels saldos a 31 de desembre de l’any anterior ni el de les transaccions durant l’any immediatament anterior superin els 50 milions d’euros . Aquesta modalitat resumida només exigeix informar dels saldos inicial i final d’actius i de passius exteriors , la suma total de les operacions de cobrament i la suma total de les operacions de pagament .
La declaració només pot ser presentada telemàticament a través del formulari disponible a la pàgina web del Banc d’Espanya ( www.bde.es ), mitjançant la utilització d’un certificat electrònic expedit per alguna de les autoritats de certificació acceptades pel Banc d’Espanya. Encara no està clar si aquesta declaració pot ser presentada per un tercer en representació del declarant i , si escau , en quines circumstàncies seria factible .

6) RÈGIM SANCIONADOR
El règim d’infraccions i sancions és el que preveu la Llei 19/2003 , de 4 de juliol , sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior . La sanció dependrà de la qualificació de la infracció :
Infracció greu: la manca de declaració , de veracitat , l’omissió o inexactitud de dades de les declaracions respecte d’operacions la quantia superi els 6.000.000 . – € , així com els incompliment dels requeriments efectuats . L’import màxim de la multa pot ascendir al 50% del valor de les operacions no declarades , sense que pugui ser inferior a 6.000 . – € .
Infracció lleu: la manca de declaració , de veracitat , l’omissió o inexactitud de dades de les declaracions respecte d’operacions la quantia no superi els 6.000.000 . – € . L’import màxim de la multa pot ascendir al 25% del valor de les operacions no declarades , sense que pugui ser inferior a 3.000 . – € . Quan la infracció consisteixi en la presentació de la declaració fora de termini però sense intervenir requeriment del Banc d’Espanya , la sanció podrà ser d’entre 150 i 300 euros si no han transcorregut més de 6 mesos i d’entre 300 i 600 euros quan el període de presentació s’hagi excedit en més de 6 mesos .
Finalment , fer èmfasi, una vegada més , que en relació amb el present any 2013 , aquesta nova declaració ( ETE ) no substitueix cap de les derivades de les circulars 6/2000 , 2/2001 i 3/ 2006, sinó que se solapa amb elles , és a dir , serà obligatòria la presentació de les dues declaracions , encara que el contingut fos idèntic . Data de presentació de la declaració anual és el 20.01.14 .

Desembre de 2013

GAFIC , S.L.P.
30 anys assessorant als nostres clients
Experts contables en OpenErp

Aquesta publicació conté exclusivament informació general sobre la matèria objecte de la presentació. A través de la mateixa Gafic, S.L.P. no emet opinió jurídica o tècnica relativa a cap supòsit concret. Abans de prendre qualsevol decisió sobre el seu negoci o cas particular us recomanem consultar un assessor professional amb la deguda qualificació. GAFIC, S.L.P. no serà responsable de les pèrdues o danys que pugui patir qualsevol persona o entitat que consulteu aquesta publicació.