6 de November de 2012 By webmastergafic

Novetats tributaries introduides per la llei 7/2012: prevenció i lluita contra el frau

Benvolgut Client

Els informem a que s’ha publicat la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de Modificació de la Normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la Normativa Financera per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

En aquesta norma si contemplen entre d’altres, en primer lloc, algunes mesures que afecten al model 750 d’Aministia fiscal, en que el termini de presentació finalitza el pròxim 30 de novembre.

En aquest sentit, sí que estableix una nova Obligació d’Informació de Béns i Drets dels situats en el Estranger, que es que tindrà presentar ja el 2013, pel que fa als béns i drets dels que siguem titulars el 2012. A aquesta obligació si lliguen fortes sancions.

El 2013 hi haurà l’obligació d’Informar sobre Béns i Drets a l’Estranger, entre ells:
• Comptes bancàries: no només titulars, també Autoritzats.
• Títols i Valors dels que siguin titulars i estiguin dipositats a l’estranger.
• Assegurances de Vida, rendes vitalícies contractades amb entitats a l’Estranger.
• Béns immobles i drets sobre aquests.

Serà una declaració informativa, sense implicacions algun pagament.

Hi haurà una sanció mínima per no presentació de 10.000 -. €,

Resulta important considerar que en el cas de tenir Béns a l’Estranger que hauran declarar i tenir en compte en les Declaracions de Renda o de Patrimoni, ja des del 2011, i analitzar si el procedeix acollir-se Declaració Tributària Especial, també anomenada Amnistia Fiscal segons els mitjans de comunicació.

En Relació a la obligació anterior, si modifiquen l’article 39 de la llei reguladora de l’IRPF i el 134 del Text Refós de la que regula l’impost sobre societats per considerar guanys de patrimoni no justificats o renda no declarada, respectivament en ambons impostos, al descobriment de béns o drets respecte dels que no s’hauria complert amb l’obligació d’informar segons el previst en el paràgraf anterior i, el que més important, sense que la demostració de que s’adquireixen en període prescrit pugui impedir que s’imputa el seu valor d’adquisició a l’últim període entre els no prescrits pel contribuent. Només en el cas en que es demostri que els béns o drets es van adquirir amb rendes declarades, o amb les obtingudes en un període impositiu en el que no fora subjecte passiu d’aquests impostos, s’evitarà la liquidació administrativa.

També en aquests casos si preveu una sanció especial, del 150%, sobre la quota liquidada per aquest concepte.

També s’ha Publicat un segon informe de la Direcció General de Tributs sobre la Declaració Tributària Especial (DTE), datat el 11 d’octubre passat, en aquest informe de s’aclareixen aspectes de com els següents:

• Contribuent que pot presentar la Declaració Especial quant existeix cotitularitat sobre els béns i drets que s’afloren: s’arriba a la conclusió que es pot presentar per cada un dels cotitulars, sempre que la quota de titularitat de cada un es correspongui amb rendes no declarades en IRPF, Societats o de l’IRNR i, en el cas de cònjuges en ganancials, si les rendes no declarades amb les que es van adquirir els béns o drets s’han d’atribuir un sol d’ells, serà aquest el que pugui presentar aquesta declaració especial.

• La possibilitat de que els hereus presentin la Declaració Especial per la víctima quant aquest ha mort després de 31-12-10 quant la declaració Tributaria Especial la ha presentat el titular real en lloc del titular jurídic: arribant a la conclusió de que, elegida la opció de regularitzar pel titular real, les complementaries del IRPF o Societats de 2011 y, en el seu cas, les autoliquidacions de 2012, o la complementaria de l’Impost sobre Patrimoni 2011, s’han de presentar pel titular veritable incloent les rendes o els béns o drets els quals la titularitat jurídica passés als abans de 31-12-13 mentre no s’ha adquirit tal titularitat.

• La impossibilitat d’utilitzar la Declaració Especial per regularitzar rendes immobiliàries, rendes en Transparència fiscal internacional, o rendes d’IIC constituïdes en Paradisos fiscals, per tractar-se de rendes imputades que no es van materialitzar en Béns o Drets.

• La incidència de la prescripció a la declaració de béns transformats, arribant-se a la conclusió que caldrà declarar el valor d’adquisició dels quals es tinguin a 31-12-10 podent-se restar solament, com a part prescrita, la diferència del valor d’adquisició dels béns originaris provinent de període prescrit i de les pèrdues hagudes en les successives transformacions, entenent, per tant, que les pèrdues disminueixen, en primer lloc, del valor d’adquisició prescrit.

• La possibilitat de regularitzar amb la Declaració Especial béns o drets adquirits amb rendes no declarades però que s’han transmès abans de 31-12-10 havent-se consumit el producte d’aquesta transmissió: en aquest cas s’entén que es pot declarar per aquesta via el valor d’adquisició del ben o dret, però no, si escau, la renda obtinguda en la transmissió del mateix, la qual haurà de ser regularitzada pel procediment ordinari, ja que per haver-se consumit no es va arribar a materialitzar en cap ben o dret.

En segon lloc, és nova la limitació, de caràcter general, als pagaments en efectiu corresponents a operacions a partir de 2.500 euros quan en les mateixes almenys una de les parts és un empresari o professional. Aquesta limitació es reforça amb l’establiment d’un règim sancionador amb exempció de responsabilitat per la parteix denunciant. Aquesta limitació no entra en vigor immediatament, sinó als 20 dies de la publicació de la llei, concretament el 19 de novembre de 2012.

En tercer lloc, s’exclouen del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i, per tant, del règim simplificat d’IVA (mòduls) a les activitats respecte de les quals s’estableix obligació de retenir sobre els rendiments íntegres de les mateixes i els epígrafs de les quals són els previstos en l’article 95.6.2n. del Reglament de l’IRPF, (que relacionem a continuació), quan els rendiments íntegres de les mateixes, l’any anterior, que procedeixi de persones físiques empresaris o professionals o d’entitats superin determinats paràmetres, ( en principi si no es modifica serà, si se superen 225.000.- € o 50.000€ si representen més del 50% del volum total de rendiments subjectes a retenció) excloent-se a les activitats classificades en el *IAE en l’apartat 7. Transports i comunicacions, que veuen modificades les causes d’exclusió dels mòduls amb efectes 1 de gener de 2013.
Article 95. 2n. El que es disposa en aquest apartat resultarà d’aplicació respecte de les activitats econòmiques classificades en els següents grups i epígrafs de la Secció Primera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
I.A.E. Actividad económica
314 y 315  Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería.
316.2, 3, 4 y 9  Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos en metales N.C.O.P.
453  Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se efectúe mayoritariamente por encargo a terceros.
453  Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y por encargo.
463  Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción.
468  Industria del mueble de madera.
474.1  Impresión de textos o imágenes.
501.3  Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.
504.1  Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).
504.2 y 3  Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.
504.4, 5, 6, 7 y 8  Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de instalación o montaje.
505.1, 2, 3 y 4  Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.
505.5  Carpintería y cerrajería.
505.6  Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y terminación y decoración de edificios y locales.
505.7  Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.

En quart lloc, respecte a l’IVA, cal destacar un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu, en el cas d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions, estenent-se la mesura a supòsits en els quals els destinataris siguin al seu torn el contractista principal o altres subcontractistes.

Finalment, la nova norma desplega un conjunt de mesures aplicables als processos concursals, modificacions en la regulació de la responsabilitat tributària, reforçament de la possibilitat d’adoptar mesures cautelars, establiment de noves sancions o increment de les existents, aclariment en determinats suposats del còmput dels terminis de prescripció i, en definitiva, tot orientat a l’assegurament de la recaptació dels deutes tributaris.

L’entrada en vigor d’aquestes modificacions es produeix el dia 31 d’octubre, amb l’excepció ja esmentada per a la limitació de pagaments en efectiu i amb la nova restricció a l’aplicació del règim de mòduls (en 2013)

Esperant que aquesta informació li sigui útil, li envio una cordial salutació.

GAFIC, SLP
www.gafic.com
www.soporteopenerp.com
La seva assessoria especialitzada en open-erp