1 de December de 2014 By webmastergafic

Novetats Impost sobre societats 2015

Les principals novetats que s’introdueixen en l’Impost sobre Societats per al 2015 són les següents:

• Es simplifiquen les taules d’amortització.
• Es limita la possibilitat de deduir les deterioraments comptables de l’immobilitzat i de renda fixa, com ja passa actualment amb la cartera de renda variable.
• Es prorroguen les mesures de consolidació actuals, com els percentatges incrementats de pagaments fraccionats.
• S’unifica la limitació de la compensació de BIN s (si bé es podran compensar sense límit bases fins a un milió d’euros) i es treu el límit temporal màxim de compensació de 18 anys (serà possible compensar sense límit temporal).
• Es limita la deduïbilitat de les despeses per atencions a clients a l’1% de la facturació.
• Es manté la deducció per R + D + I, la de produccions cinematogràfiques i es donaran beneficis a rodatges estrangers al nostre país.

També s’enumeren uns suggeriments d’operacions a realitzar abans del 01.01.15 en relació a:

* Transmissions dins del grup.
* Deteriorament de l’actiu no corrent.
* Exempció dividends i renda per transmissió d’accions i participacions.
* Supressió de certes deduccions.
* Reducció del tipus de gravamen.

Finalment indicar que el passat 28 de novembre s’han publicat al BOE les Lleis de Reforma de l’IRPF, de l’impost sobre societats i de l’IVA

A continuació els expliquem les principals novetats que afectessin a l’Impost sobre Societats i posteriorment les Suggeriments per optimitzar la Reforma fiscal en l’ambito de l’Impost sobre Societats abans del 01.01.15.

IMPOST DE SOCIETATS I LES PRINCIPALS MODIFICACIONS PREVISTES EN LA LLEI DE L’IMPOST PER 2015

Les principals novetats que s’introdueixen:
o Introducció del concepte d’activitat econòmica, especialment, l’arrendament de béns immobles: S’entendrà que hi ha activitat econòmica, únicament quan per la seva ordenació s’utilitzi, almenys una persona ocupada amb contracte laboral i jornada completa.
o Nous contribuents de l’Impost sobre Societats: Les societats civils que tenen objecte mercantil, i que tributaven fins a l’aprovació d’aquesta Llei com a contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a través del règim d’atribució de rendes. S’estableix un règim transitori.
o Modificacions que afecten a la base imposable:
o Amortitzacions:
o Les taules d’amortització es simplifiquen.
o Llibertat d’amortització: es manté per elements vinculats a l’activitat d’R + D + I i s’incorpora un nou supòsit de llibertat d’amortització per a elements de l’immobilitzat material nous, el valor unitari no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 € per exercici.
o Deterioraments:
o S’estableix la no deduïbilitat de qualsevol tipus de deteriorament corresponent a un altre tipus d’actius, inclòs els valors de renda fixa, sent deduïbles exclusivament els deterioraments de les existències i dels crèdits i partides a cobrar.
o Despeses deduïbles:
o Instruments financers representatius de participacions en el capital o fons propis d’entitats que comptablement tenen la consideració de passius financers (accions sense vot / accions rescatables): La norma fiscal atribueix a aquests instruments el tractament fiscal que correspon a qualsevol participació en el capital o fons propis d’entitats, amb independència del que disposi la comptabilitat.
o Limitació a despeses per atencions a clients: Les despeses per atencions amb clients o proveïdors seran deduïbles, i no tenint per tant la consideració de liberalitat, amb el límit de l’1 per cent de l’import net de la xifra de negocis de l’entitat.
o Retribució d’administradors.
No tindran la consideració de donatiu o liberalitat les retribucions als administradors per exercici de funcions diferents de les corresponents al seu càrrec, amb independència del caràcter mercantil o laboral que s’atribueixi a la seva relació amb l’entitat.
o Limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres.
Es manté la no deduïbilitat de les despeses financeres generades en el si d’un grup mercantil, destinats a l’adquisició a altres entitats del grup de participacions en el capital social o fons propis d’altres entitats del grup llevat es el contribuent acrediti l’existència de motius econòmics vàlids que fonamentin aquestes operacions. Es manté la deduïbilitat de les despeses financeres netes amb el límit del 30 per 100 del benefici operatiu, sent deduïbles en tot cas els que no superin la quantia d’1 milió d’euros.

o Operacions vinculades: En l’àmbit de les operacions vinculades la Llei introdueix les següents novetats:
o Obligacions de documentació: es simplifica el seu contingut per a aquelles entitats o grups d’entitats l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 45 milions d’euros, i no serà necessària en relació amb determinades operacions.
o Perímetre de vinculació: es restringeix el perímetre de vinculació en els supòsits de vinculació en l’àmbit de la relació soci-societat, que queda fixat en el 25 per cent de participació (abans 5 per 100 o 1 per 100 per a entitats cotitzades).
Es recupera el supòsit de la vinculació de fet considerant que hi ha vinculació entre dues entitats quan una d’elles exerceix el poder de decisió sobre l’altra.
o Metodologia de valoració de les operacions: s’elimina la jerarquia de mètodes que es contenia en la regulació anterior per determinar el valor de mercat de les operacions vinculades, admetent-se, addicionalment, amb caràcter subsidiari altres mètodes i tècniques de valoració, sempre que respectin el principi de lliure competència.
o Valoració operacions societats professionals: s’introdueixen regles específiques de valoració per a les operacions dels socis amb les societats professionals, ajustades a la realitat econòmica.
o Modificació del règim sancionador: s’estableix un règim menys onerós, així com l’estanquitat de la valoració realitzada d’acord amb aquesta regulació específica de les operacions vinculades amb la valoració que es pogués fer en altres àmbits, com podria ser el cas del valor en duana .

o Compensació bases imposables negatives: S’introdueix una limitació quantitativa en el 60 per cent de la base imposable prèvia a la seva compensació, i admetent, en tot cas, un import mínim d’1 milió d’euros. Aquesta limitació quantitativa no és aplicable en l’import de les rendes corresponents a quitaments o esperes conseqüència d’un acord amb els creditors del contribuent. Tot això, permetent l’aplicabilitat d’aquestes bases imposables en un futur sense límit temporal. Addicionalment, amb l’objecte d’evitar l’adquisició d’entitats inactives o quasi-inactives amb bases imposables negatives, s’estableixen mesures que impedeixen el seu aprofitament, incidint en la lluita contra el frau fiscal.
o Doble imposició. S’incorpora un règim d’exempció general per participacions significatives, aplicable tant en l’àmbit intern com internacional, eliminant en aquest segon àmbit el requisit relatiu a la realització d’activitat econòmica, si bé s’incorpora un requisit de tributació mínima que s’estableix en el 10 per cent de tipus nominal.

o Tipus de gravamen: Es redueix el tipus de gravamen general, que passa del 30 al 25% per al 2016. El 2015 serà del 28%. S’elimina el tipus del 20% per a les Empreses de Reduïda Dimensió (ERD).
o Incentius fiscals:
o Eliminació de determinats incentius fiscals. la deducció per inversions mediambientals, la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la deducció per reinversió de beneficis.
o Reserva de capitalització: S’introdueix una reducció en la base imposable per import del 10% de l’increment dels fons propis, que es destini a la constitució d’una reserva indisponible, sense que s’estableixi requisit d’inversió algun d’aquesta reserva en algun tipus concret d’actiu.
o Deducció per R + D + I: Es manté, la deducció per recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, encara que amb percentatges de deducció inferiors. Els percentatges deducció es mantenen per a aquelles entitats que destinin més del 10% de l’import net de la xifra de negoci a aquest tipus de despeses.
o Deduccions per creació d’ocupació: Es manté la deducció en els termes anteriors, incloent la corresponent als treballadors amb discapacitat.
o Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques: S’incrementa el percentatge de deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals al 20% per al primer milió d’euros. Si la producció supera aquest import, l’excés tindrà una deducció del 18 per cent. L’import de la deducció no podrà superar els 3 milions d’euros.
o S’estableix una deducció del 15% de les despeses realitzades en territori espanyol, en el cas de grans produccions internacionals. L’import d’aquesta deducció no pot superar els 2,5 milions d’euros.
o Règims especials:

o Règim de consolidació fiscal: a això es destaca
o En relació amb la configuració del grup fiscal s’exigeix que es posseeixi la majoria dels drets de vot de les entitats incloses en el perímetre de consolidació i, es permet per altra banda, la incorporació en el grup fiscal d’entitats indirectament participades a través d’altres que no formessin part del grup fiscal, com pot ser el cas d’entitats no residents en territori espanyol.
o La integració d’un grup fiscal en un altre no comporta els efectes de l’extinció d’aquell, prevalent el caràcter econòmic d’aquest tipus d’operacions, de manera que la fiscalitat romangui neutral en operacions de reestructuració que afecten grups de consolidació fiscal.

o Règim d’operacions de reestructuració: Aquest règim especial presenta les següents novetats:
o Aquest règim es configura expressament com el règim general aplicable a les operacions de reestructuració, desapareixent l’opció per a la seva aplicació, i establint-se una obligació genèrica de comunicació a l’Administració tributària de la realització d’operacions que apliquen el mateix.
o Desapareix el tractament fiscal del fons de comerç de fusió, conseqüència immediata de l’aplicació del règim d’exempció en la transmissió de participacions d’origen intern.
o S’estableix expressament la subrogació de l’entitat adquirent en les bases imposables negatives generades per una branca d’activitat, quan la mateixa és objecte de transmissió per una altra entitat, de manera que les bases imposables acompanyen l’activitat que les ha generat, qualsevol que sigui el titular jurídic de la mateixa.
o S’atribueix expressament a l’Administració tributària la possibilitat de determinar la inaplicació parcial del règim i exigir les regularitzacions que es puguin efectuar exclusivament respecte a l’àmbit de l’avantatge fiscal obtinguda en aquest tipus d’operacions.

o Règim d’empreses de reduïda dimensió: Les principals novetats pel que fa a aquest règim, aplicable a entitats amb xifra de negoci inferior a 10 milions d’euros són les següents:
o No són aplicables els incentius fiscals d’aquest règim a les entitats que tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, en els termes que preveu l’article 4.vuit.dos a) de la Llei de Patrimoni (Que durant més de 90 dies de l’exercici social més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors, o més de la meitat de l’actiu no estigui afecte a activitats econòmiques).
o S’elimina l’escala de tributació (30/25%) mantenint, com a tipus únic, el 25%.
o Reserva d’anivellament de bases imposables: Reserva que permet la reducció de la base imposable fins a un 10 per 100 del seu import, permetent minorar la tributació d’un determinat període impositiu respecte de les bases imposables negatives que es vagin a generar en els 5 anys següents, anticipant en el temps l’aplicació de les futures bases imposables negatives. L’import de la minoració no podrà superar l’import anual d’1 milió d’euros. Si no generar bases imposables negatives en aquest període, es produeix un ajornament durant 5 anys de la tributació de la reserva constituïda.

SUGGERIMENTS PER OPTIMITZAR LA REFORMA FISCAL A L’ÀMBIT DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS ABANS DEL 1/01/15

Les principals novetats que s’introdueixen i que cal tenir en compte per optimitzar la reforma fiscal en l’àmbit de l’Impost sobre Societats abans del 1 gener 2015 són les següents.

TRANSMISSIONS DINS DEL GRUP
Objectiu: eliminar de la base imposable les rendes derivades de transmissions d’elements de l’actiu no corrent en l’àmbit del grup, això sí, només si el seu signe és negatiu i sense perjudici de tot allò previst en matèria d’operacions vinculades. A ningú escapa que aquest precepte ve a completar l’eficàcia del que comentarem a continuació (deteriorament d’elements de l’actiu no corrent). Una regla similar va ser ja introduïda amb efectes des de l’any 2013 per la Llei 16/2013 en relació amb les participacions en fons propis, llevat cartera de negociació.
Aquesta limitació fiscal no té cap efecte en l’entitat adquirent A, la qual registrarà l’actiu adquirit d’acord amb el que preveu el PGC. El preu pel qual vengui la Sdad. B, així com el resultat obtingut per aquesta, no tenen cap transcendència pel que fa a l’aplicació d’aquest ajust extracomptable.
En general, els elements de l’actiu no corrent, hauran de donar de baixa en el balanç quan ja no s’esperi obtenir rendiment econòmic dels mateixos.
conclusió:
Per tant, tot sembla indicar que serà fiscalment més eficient dur a terme aquest tipus de transmissions generadores de pèrdues en l’any 2014 que després de l’entrada en vigor de la nova Llei de l’Impost sobre Societats (LIS), ja que d’aquesta manera evitarem l’ajust extracomptable positiu per l’import de la pèrdua.

DETERIORAMENT DE L’ACTIU NO CORRENT

Objectiu: en la línia del que ja introduït per la Llei 16/2013 en relació a les participacions en fons propis, es persegueix que la base imposable no es vegi afectada per les pèrdues de valor dels elements de l’actiu no corrent que no corresponguin a l’amortització sistemàtica dels mateixos, independentment de la dificultat que comporti provar la mateixa (inexistent en valors de renda fixa cotitzats). En conseqüència, només serà deduïble el deteriorament dels crèdits i de les existències.
Conclusió: tot sembla indicar que les empreses haurien de dedicar una especial atenció a la quantificació del deteriorament dels seus elements de l’actiu no corrent abans de l’entrada en vigor de la nova LIS, ja que el deteriorament que aquests elements puguin experimentar en el futur ja no serà deduïble ¿error comptable i s / NRV 22ª PGC càrrec en reserves => despesa deduïble ?, devolució d’ingressos indeguts amb reformulació de Comptes Anuals ?.
Recordatori: el registre del deteriorament del valor és una obligació comptable, basada tant en el principi de la meritació com en el de prudència, que d’acord amb la doctrina de la DGT, pot arribar a tenir una significativa transcendència fiscal, ja que el deteriorament corresponent a períodes prescrits, independentment de la seva comptabilització, no es recuperaria fiscalment ni amb ocasió de la transmissió de l’element, sinó que la seva deduïbilitat podria perdre per sempre.

EXEMPCIÓ DIVIDENDS I RENDA PER TRANSMISSIÓ D’ACCIONS I PARTICIPACIONS

Les principals modificacions introduïdes en l’actual sistema per atenuar la doble imposició són les següents:
• Exempció de la totalitat de la renda obtinguda com a conseqüència de la transmissió d’una participació significativa en una altra entitat resident, és a dir, no només per l’import dels beneficis no distribuïts durant el període de tinença, sinó fins i tot per les eventuals plusvàlues latents i possible fons de comerç.
• Supressió de la deducció del 50% de la doble imposició per als dividends procedents de participacions no significatives.
• Introducció del requisit de tributació mínima del 10% per a les entitats participades no residents (OK. Si hi Conveni de Doble Imposició).

Objectiu: l’equiparació de tractament amb independència del lloc de residència de l’entitat participada, així com facilitar el tractament fiscal del fons de comerç en eliminar la tributació pel mateix. Es regulen les cauteles legals amb la finalitat d’evitar situacions de desimposició o abús de la norma.
Es conserva alternativament el dret a la deducció per evitar la doble imposició internacional, introduint l’avantatge que la part de l’impost satisfet a l’estranger (retenció) que no sigui deduïble en la quota ho serà en la base imposable, sempre que correspongui a la realització d’activitats econòmiques a l’estranger.
Conclusió: és recomanable esperar fins a l’entrada en vigor de la nova LIS per procedir a la transmissió de participacions significatives en entitats residents la renda positiva superi la part proporcional dels beneficis obtinguts i no distribuïts durant el període de tinença (plusvàlues latents i / o fons de comerç), excepte en el cas de societats patrimonials. No obstant això, convindria anticipar la percepció de dividends derivats de participacions inferiors al 5% (millor al desembre).

SUPRESSIÓ DE CERTES DEDUCCIONS

Sense perjudici d’aquelles deduccions que han estat i seran introduïdes amb la finalitat de recolzar fiscalment algun esdeveniment d’especial interès (Copa Amèrica de Vela, Any Sant Compostel•là, etc.), només quedaran vigents les tres deduccions següents:
• Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, queda regulada en condicions pràcticament idèntiques a les actuals, llevat que caldrà reduir la base de la deducció en la totalitat de l’import de les subvencions rebudes (actualment només en el 65%).
• Deducció al sector cinematogràfic, audiovisual i d’arts escèniques i musicals, tant l’abast objectiu i subjectiu com els aspectes econòmics d’aquesta deducció milloren molt substancialment.
• Deducció per creació d’ocupació, queda regulada en els mateixos termes en les seves dues modalitats (certs contractes per temps indefinit introduïts per la reforma laboral del 2012 i l’augment de plantilla de treballadors amb discapacitat superior al 33%).
Potser el més destacable, pel que fa al volum d’empreses afectades, sigui la supressió de la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, així com de la recentíssima deducció per inversió de beneficis (només Entitats Empreses de Reduïda Dimensió (ERD)). Amb aquesta nova llei, els beneficis extraordinaris ja hauran tingut tots els tractaments fiscals possibles:
• Exempció per reinversió fins al 31/12/95.
• Diferiment per reinversió fins al 31/12/01.
• Tributació reduïda per reinversió fins al 31/12/14.
• Tributació ordinària des del 1/01/15.
Una esmena encara no aprovada preveu una deducció en la quota íntegra amb la finalitat de compensar els perjudicats per la limitació a la deduïbilitat de l’amortització ia aquells que es van acollir a l’última actualització de balanços.
Objectiu: aproximació del tipus efectiu de gravamen (quota líquida / base imposable) al tipus nominal (25%).
Conclusió: sembla convenient anticipar la transmissió d’elements de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries amb plusvàlues latents abans de l’entrada en vigor de la nova LIS, sempre que sigui viable la reinversió, ja que la deducció actualment vigent del 12% situaria la tributació efectiva de la plusvàlua obtinguda en el 18% (13% per a (ERD)), a més de l’aprofitament de la correcció monetària per als béns immobles, la qual desapareix en la nova LIS. La DT 24ª regula el règim transitori d’aquesta deducció a partir de l’any 2015. Pel que fa a la recent deducció per inversió de beneficis, la neutralitat en la regulació del seu règim transitori no impulsa a adoptar conducta específica al respecte, ja que es manté el dret a aquesta deducció fins i tot quan la inversió i altres requisits tinguin lloc a partir del 1/01/15.

REDUCCIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN

El tipus de gravamen se simplifica substancialment, ja que passarà a ser el 25% per a totes les empreses, independentment de la seva envergadura (28% el 2015 per les no ERD i BI> 300.000 de ERD). Les microempreses tributaran l’any 2015 al tipus del 25% únicament.
Conclusió: La reducció del tipus de gravamen fa recomanable posposar l’obtenció de rendes fins a l’any 2015 o 2016, ja sigui per la simple posposició del negoci jurídic desencadenant de les mateixes o mitjançant la utilització del criteri de caixa en aquelles transaccions que així ho permeti la norma (cobrament ajornat), excepte per a les microempreses, ja que aquestes en l’any 2014 encara poden gaudir del tipus reduït del 20% per als primers 300.000 € de la seva base imposable.
Com és lògic, aquesta reducció del tipus de gravamen suposarà necessàriament per a moltes empreses la revisió dels seus actius i passius per impostos diferits (ctes. 474 i 479), la qual també s’ha de fer a la llum del nou horitzó temporal per a la compensació de les bases imposables negatives i l’aplicació de certes deduccions en la quota.

Quedem a la seva disposició,

GAFIC, SLP
Gabinet d’Assessorament Fiscal i Comptable, GAFIC, SLP
Assessoria i gestoria especialitzada en comptabilitat i fiscalitat en Odoo / OpenERP