5 de February de 2018 By webmastergafic

Novetats fiscals 2018

En el present document destaquem les principals modificacions que els poden ser d’aplicació de les normes que l’Estat a publicat el 29 de desembre de 2017 i anteriors.


1.-Les modificacions més rellevants publicades en el Reial decret 1074/2017 són.

Aplicable a l’IRPF de 2017

  • S’aclareix que les despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal no constitueix retribució en espècie, encara que sigui un tercer el que financi la realització d’aquests estudis sempre que aquesta empresa comercialitzi productes per als quals sigui necessari disposar d’una adequada formació per part del treballador
  • Per al mínim familiar per descendents es podran incloure més d’aquelles persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment als que tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia.
  • Es regula reglamentàriament l’establiment per llei a partir d’1 de gener de 2017 d’un nou supòsit de retenció o ingrés a compte en cas de transmissió de drets de subscripció preferent, tant per a entitats cotitzades com no cotitzades. En particular, s’inclou entre les rendes subjectes a retenció als guanys patrimonials derivats de la transmissió dels drets de subscripció preferent procedents de valors la titularitat correspon al contribuent

Aplicable a l’IRPF de 2018.

  • S’eleva l’import exempt de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per a cursar estudis, així com l’import de les beques d’estudis de doctorat. En general, l’import exempt passa de 3.000 euros a 6.000 euros anuals, però s’incrementa fins a 18.000 euros anuals quan la beca tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a realitzar estudis reglats o fins a 21.000 euros anuals quan es tracti d’estudis a l’estranger. Per a les beques per a estudis de doctorat s’eleva l’import exempt fins a 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya, i fins a 24.600 euros anuals quan siguin a l’estranger.
  • S’eleva la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, és a dir, els vals-menjar. L’import diari exempt dels 9 euros actuals a 11 euros
  • S’incorpora en el redactat l’exempció dels rendiments del treball en espècie per despeses per assegurança de malaltia satisfetes a persones amb discapacitat.


2.- El Reial decret Llei 20/2017 aprova les següents mesures:

  • Els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per 2018.
  • Pròrroga per 2018 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. A semblança de la mesura adoptada en l’IRPF, també es prorroga per al període impositiu 2018 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Com a conseqüència de les pròrrogues que s’introdueixen en els límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
  • La disposició transitòria única fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions als citats mètodes i règims especials fins al 30 de gener.

 

3.- El Reial decret 1077/2017 estableix les quanties que hauran de regir a partir l’1 de gener del 2018, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers.

Així com per als empleats de la llar, en compliment del mandat que té assignat el Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional. (735,90) Les noves quanties representen un increment del 4% respecte de les vigents entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2017.


4.- Les principals modificacions del Reial decret 1072/2017 són les següents:

En els supòsits de declaració de responsabilitat, es requerirà, si escau, la conformitat expressa a l’efecte de l’aplicació en les sancions de la reducció corresponent. S’estableixen les regles a aplicar en el cas de retard i la multa en l’obligació de presentar les factures en el SII. S’entén per retard el subministrament dels registres amb posterioritat a la finalització del corresponent termini que preveu la normativa reguladora de l’obligació. És procedent la multa proporcional del 0,5 per cent de l’import de la factura que preveu l’article 200.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els retards relatius als llibres de registre de factures expedides i factures rebudes. Aquest percentatge s’aplicarà sobre l’import total que correspongui a cada registre de facturació, incloent-hi les quotes, recàrrecs repercutits i suportats així com les compensacions percebudes o satisfetes de l’Impost sobre el valor afegit que, si és el cas, deriven de l’operació.

En el cas de factures que sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa es considera com import total:

a). En el cas que es tracti del registre corresponent a la factura de l’operació, el relatiu a aquesta, amb independència que, al costat de la qual es remeti la informació del cobrament o pagament que correspongui.

b) En el cas que es tracti únicament del registre relatiu al cobrament o pagament corresponent, el que es refereixi a la magnitud monetària a informar d’acord amb l’article 61 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre. Per a l’aplicació del mínim i màxim trimestral es tindrà en compte el conjunt d’infraccions comeses en cada trimestre natural. És procedent la multa pecuniària fixa de 150 euros per registre en els retards relatius als llibres de registre de béns d’inversió i de determinades operacions intracomunitàries.

 

5.- S’ha reglamentat per al 2018 la deduïbilitat dels subministraments quan l’habitatge estigui parcialment afecta una activitat econòmica.

Per tant, a partir d’1 de gener de 2018, les despeses de subministraments seran parcialment deduïbles en el model 130 o en la declaració de la Renda, en declarar els rendiments de l’activitat. Es permet la deducció del 30% de l’import de subministraments de l’habitatge (electricitat, aigua … Etc.) En la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge, declarats en la declaració censal, destinats a l’activitat. Exemple: si es tenen declarats com activitat un 10% de la superfície de l’habitatge, i si el rebut de llum ascendeix a 100. € podrem deduir-ne l’IRPF: 100 x 30% x 10% = 3 € a deduir.

Però les quotes suportades no es podran deduir a efectes de l’IVA, ja que perquè fos deduïble en l’IVA haurien de ser d’ús exclusiu per a les necessitats de l’activitat econòmica que inclou també als professionals.

També s’ha regulat les quantitats que el contribuent pot deduir en concepte de dietes, de manera que tindran caràcter deduïble les despeses de manutenció del contribuent mateix incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament (targetes de Crèdits) amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, que tot seguit indiquem.

QUANTIES EXCEPTUADES DE GRAVAMEN PER ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ

Deuen acreditar els dies i llocs de desplaçament, així com la seva raó o motiu.

Despeses d’allotjament Quantia que es justifiqui
Despeses de manutenció España Estranger
a) Amb pernocta 53,34 € 91,35 €
b) Sense pernocta 26,67 € 48,08 €
c) Personal de vol sense pernocta 36,06 € 66,11 €

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte que ens desitgin plantejar.

Salutacions cordials,

 

GAFIC, SLP

La seva gestoria online especialitzada en Odoo