12 de November de 2013 By webmastergafic

Nova Llei d’emprenedors 2013

Modificacions introduïdes per la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Entre les mesures establertes per aquesta Llei destaquen les següents :

En relació amb l’IVA , Es crea un règim especial de criteri de caixa, que permet retardar l’ ingrés de l’IVA fins que es cobri la factura en el cas de pimes i autònoms amb un volum de negocis inferior a 2 milions d’euros , amb la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què les mateixes s’hagin efectuat . No obstant això, per evitar situacions que poguessin incentivar el retard en el compliment de les seves pròpies obligacions comercials , els subjectes passius veuran retardat igualment la deducció de l’IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en que efectuïn el pagament d’aquestes als seus proveïdors , i amb mateix límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagin efectuat les operacions . Aquest nou règim té caràcter optatiu i entrarà en vigor a partir de gener de 2014 . L’opció per aquest nou règim determinarà la seva aplicació per a totes les operacions , amb algunes excepcions com les operacions intracomunitàries i les sotmeses a altres règims especials de l’impost .
Així mateix , es preveu la meritació de les quotes repercutides i la deducció de les quotes suportades respecte de les operacions a què hagi estat aplicable el règim especial, que estiguessin encara pendents de meritació o deducció en els supòsits de concurs de creditors i de modificació de base imposable per crèdits incobrables .

En relació amb l’Impost sobre Societats , en primer lloc s’estableix una nova deducció per inversió de beneficis per a entitats que tinguin la condició d’empreses de reduïda dimensió , vinculada a la creació d’una reserva mercantil de caràcter indisponible . Aquesta deducció serà del 10% dels beneficis obtinguts que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a l’activitat econòmica i la reinversió s’ha de fer en l’exercici que s’obté el benefici o en els dos anys posteriors .
Es millora l’aplicació pràctica dels incentius fiscals vinculats a les activitats de recerca i desenvolupament , permetent recuperar el crèdit fiscal que no s’hagi pogut aplicar . Així , les empreses poden aplicar, amb un descompte del 20% , la deducció per investigació i desenvolupament que no hagin pogut aplicar en anys anteriors , per insuficiència de quota . L’import de la deducció aplicada no podrà superar els 3 milions d’euros i està vinculat al manteniment de l’ocupació ia la reinversió de la deducció en els 24 mesos següents .
En relació al Patent Box , es modifica el règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius intangibles , ampliant l’àmbit d’aplicació de les deduccions que gaudeixen les empreses per coneixements tècnics amb aplicació industrial ( patents ) en el marc d’una activitat innovadora . Es permetrà la reducció a la base imposable 60% ​​sempre que l’entitat cedent hagi creat els actius objecte de cessió , almenys, en un 25 % del seu cost .

Pel que fa a l’IRPF , es crea una nova deducció aplicable als particulars que inverteixin en una empresa de nova o recent creació . Aquesta deducció serà del 20% de la inversió realitzada , per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació , sent la base màxima de deducció de 20.000 euros . En la posterior desinversió , que haurà de produir-se en un termini entre 3 i 12 anys, estarà exempta el guany patrimonial que s’obtingui sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació .
No formarà part de la base de deducció l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi – empresa, en la mesura que aquest saldo hagi estat objecte de deducció .

D’altra banda també s’ha publicat recentment la llei pel qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres .

Aquesta Llei introdueix diverses modificacions en la normativa tributària , fonamentalment en la regulació de l’Impost sobre Societats , que incideixen , a més de en l’esmentat tribut , en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques , de l’Impost sobre la renda de no residents , de l’Impost sobre el Patrimoni i de determinats tributs locals . Entre elles destaquem les mesures que afecten l’impost sobre societats .

En l’Impost sobre Societats , amb la finalitat d’apropar la regulació de l’IS als països del nostre entorn , s’estableix com a novetat substancial la no deduïbilitat del deteriorament de valor de les participacions en el capital o fons propis d’entitats, regulat fins al moment en l’art . 12.3 del TRLIS , la derogació es preveu . Aquesta mesura és aplicable a partir de l’1 de gener de 2013 i afectarà a totes les empreses tot i que afecta principalment a les grans empreses .
D’altra banda, també en l’Impost sobre Societats , es prorroga per als exercicis 2014 i 2015 les mesures de caràcter temporal previstes en el Reial decret llei 12 /2012, i en el Reial decret llei 20/2012 que afecta fonamentalment a grans empreses :
• A la limitació en la compensació de bases imposables negatives
• A la limitació en la deduïbilitat fiscal del fons de comerç en les seves diferents versions i dels actius intangibles de vida útil indefinida .
• Al límit establert en l’aplicació de les deduccions per incentivar determinades activitats , en cada període impositiu .
Pel que fa als pagaments fraccionats , també es prorroguen per a 2014 i 2015 els tipus incrementats i la inclusió, en la base dels pagaments fraccionats del 25 per cent dels dividends i rendes que procedeixen de la transmissió de participacions que tenen dret al règim d’exempció i l’establiment d’un pagament fraccionat mínim determinat en funció del resultat comptable de l’exercici , si bé exclusivament per a les grans empreses .

A més, s’estableix la vigència indefinida de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals , i s’amplia la base d’aquesta deducció , incloent les despeses per a l’obtenció de còpies i els de publicitat i promoció fins al límit del 40% del cost de producció , minorat en la part finançada pel coproductor financer . Recordem que l’import d’aquesta deducció està fixat en un 18% per al productor i en un 5% per al coproductor financer .
Així mateix , es modifica la regulació actual de la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla , amb la finalitat d’equiparar a l’existent en l’àmbit de les persones físiques i d’establir unes regles mínimes que facilitin l’aplicació pràctica de la bonificació .

S’estableix una pròrroga , per als contractes d’arrendament financer els períodes anuals de durada s’iniciïn en els anys 2012 a 2015, de l’excepció del caràcter constant o creixent de la part que es correspon amb recuperació del cost del bé en les quotes d’arrendament financer .

Finalment informar que en principi es concreta que el model 340 de presentació dels llibres d’IVA que s’havia posposat diversos exercicis , al final Hisenda només el exigirà , com es feia actualment , a qui sol · liciti la devolució l’IVA mensual per estar inscrits en el REDEME .

S’han aprovat modificacions en relació al model 347 i que hauran de presentar també les comunitats de propietaris .

Mesures mercantils i administratives de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Preveu la creació d’una nova figura de societat , la SOCIETAT LIMITADA DE FORMACIÓ SUCCESSIVA ( SLFS ) , la principal característica és la de que no té capital mínim , sent, per la resta, idèntica a les Societats de Responsabilitat Limitada .
Característiques
1 . Es tracta d’una societat de responsabilitat limitada sense exigències de capital social mínim .

També s’ha aprovat que tots els llibres mercantils s’han de presentar de manera telemàtica al Registre Mercatil (Diari , Comptes Anuals , de socis , Actes ) . . I també s’han de legalitzar anualment els llibres d’actes i els d’accions nominatives o el llibre registre de socis .

Mesures laborals de suport als emprenedors .

En concret , en matèria laboral , podem destacar com a principals mesures les següents :

1 . Cotització aplicable als treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms en els casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet oa temps parcial superior al 50%
Els treballadors que causin alta per primera vegada en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i amb motiu de la mateixa iniciïn una situació de pluriactivitat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma ( 29 de setembre de 2013) , podran escollir com a base de cotització en aquest moment, la compresa entre el 50 % de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de pressupostos generals de l’ Estat durant els primers 18 mesos , i el 75% durant els següents 18 mesos , fins a les bases màximes establertes per aquest règim especial .
En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l’activitat laboral per compte d’altri fóra a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d’un treballador amb jornada a temps complet comparable , es pot triar en el moment de l’alta , com a base de cotització la compresa entre el 75 % de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de pressupostos generals de l’ Estat durant els primers 18 mesos , i el 85 % durant els 18 mesos , fins les bases màximes establertes per aquest règim especial .
L’aplicació d’aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establerta com a mesura de foment de l’ ocupació autònoma , així com amb el que preveu l’article 113 Cinco.7 de la Llei 17 /2012, de 27 de desembre , de pressupostos generals de Estat per al’any 2013 , o articles equivalents de les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat .

2 . Reduccions a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms de 30 anys o més
La novetat resideix , per tant, en la possibilitat que els autònoms que tinguin 30 o més anys d’edat i que causin alta inicial al RETA o que no hagin estat en alta en els 5 anys immediatament anteriors a la data d’efectes de l’alta , s’apliquin les reduccions sobre la quota per contingències comunes ( quota resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment , inclosa la incapacitat temporal ) , per un període màxim de 18 mesos , a funció d’una escala :
a) 80 % de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
b ) 50% durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a ) .
c ) 30% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra b ) .
Aquest incentiu és aplicable , així mateix i sempre que reuneixin els requisits , als socis de societats cooperatives , membres de comunitats de béns, socis de societat civil , socis de societats regulars col · lectives i els socis col · lectius de companyies comanditàries , no així als socis de societats de capital
Finalment, la norma assenyala que queden exclosos d’aquest incentiu els autònoms que contractin treballadors per compte aliè, i que els treballadors per compte propi que optin per aquesta via , no podran acollir-se a les bonificacions i reduccions de la disposició addicional 35a de la LGSS .

3 . Reduccions i bonificacions de quotes a la Seguretat Social per a les persones amb discapacitat que s’estableixin com a treballadors per compte propi
D’acord amb la nova regulació procedirà :
a ) Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta (abans 50% durant els 5 anys ) . Reducció que no podrà aplicar l’autònom amb discapacitat que empri a treballadors per compte d’altri .
b ) Una bonificació equivalent al 50% de la quota durant els 54 mesos següents ( 4 anys i mig ) .

4 . Activitats desenvolupades en clubs i entitats esportives sense ànim de lucre
La disposició addicional setzena de la Llei estableix que, en el termini de 4 mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei d’emprenedors el Govern procedirà a realitzar un estudi de la naturalesa de la relació jurídica i , si escau , enquadrament en el camp de aplicació de la Seguretat Social de l’activitat desenvolupada en clubs i entitats esportives sense ànim de lucre que pugui considerar-se marginal i no constitutiu de mitjà fonamental de vida .

SUPORT AL CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES EMPRESARIALS

1 . Prevenció de riscos laborals a les PIMES
S’amplien els supòsits en què les PIMES podran assumir directament la prevenció de riscos laborals , en cas d’empresaris amb un únic centre de treball i fins vint treballadors . Per assumir directament la prevenció, l’empresari ha de desenvolupar de forma habitual la seva activitat al centre de treball i ha de tenir la capacitat necessària ( formació ) .

2 . Llibre de Visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
S’elimina l’obligació que les empreses tinguin , en cada centre de treball , un llibre de visites a disposició dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social . En el seu lloc , serà la Inspecció de Treball la qual s’encarregui de mantenir aquesta informació a partir del llibre electrònic de visites que desenvolupi l’ autoritat central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social .
En concret , l’autoritat central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha de posar a disposició de les empreses , d’ofici i sense necessitat de sol · licitud d’alta, un llibre de visites electrònic per cadascun dels seus centres de treball , en què els funcionaris actuants , amb ocasió de cada visita als centres de treball o comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques que facin , estendran diligència sobre aquesta actuació .

ALTRES MODIFICACIONS LABORALS
Embargament de l’habitatge habitual per deutes amb la Seguretat Social
Així, als efectes de la satisfacció i cobrament dels deutes de naturalesa tributària i qualsevol tipus de deute que sigui objecte de la gestió recaptadora en l’àmbit del Sistema de la Seguretat Social , embargat administrativament un bé immoble , si el treballador autònom acredita fefaentment que es tracta d’un habitatge que constitueix la seva residència habitual, l’execució de l’embargament quedarà condicionada , en primer lloc , al fet que no resultin coneguts altres béns del deutor suficients susceptibles de realització immediata en el procediment executiu , i en segon lloc , al fet que entre la notificació de la primera diligència d’embargament i la realització material de la subhasta , el concurs o qualsevol altre mitjà administratiu d’alienació passi el termini mínim de dos anys . Aquest termini no s’interromp ni se suspendrà, en cap cas , en els supòsits d’ampliacions de l’embargament originari o en els casos de pròrroga de les anotacions registrals.

Per aprofundir en alguns dels temes enunciats anteriorment recomanem la consulta a la nostra web , ” Circulars Gafic “, apartat ” Fiscal” de les circulars de data 30/10/13 , 26/10/13 i 28/09/13 , apartat Mercantil de les circulars de data 28/09/12 i 16/09/13 i de l’apartat Laboral la circular de data 28/09/13 .

GAFIC, S.L.P.
Tel: 937 517 614
www.gafic.com – Asesoría
www.soporteopenerp.com – Open Erp