NIE
30 de November de 2018 By webmastergafic

NIE, treballadors i autònoms estrangers

Si ets estranger, et caldrà el NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) per poder relacionar-te professionalment amb Espanya. Per això, aquest article et solucionarà moltes de les preguntes que ara mateix tindràs sobre com obtenir el NIE, documents necessaris, com donar-se d’alta o com pagar la teva renda.

No oblidis que en la nostra gestoria Gafic assessorem en l’àmbit fiscal, laboral i comptable també a nous clients. Si aquest és el teu cas i ets estranger, aquest article et resoldrà molts dubtes.

Informació bàsica sobre el NIE:

 1. Què és?
 2. Per a què serveix?
 3. Com obtenir-lo?
 4. Documents?
 5. Termini d’emissió

1. Què és el NIE?

El NIE o número d’identificació d’estrangers, és un número únic i personal per a cada estranger a Espanya, relacionat amb el número d’identificació per als ciutadans espanyols.

Es compon de 9 dígits, dos dels quals són lletres (una al principi i una altra al final) i els restants són nombres. Per exemple, un NIE seria “X5836897X“.

2. Per a què serveix el NIE?

És de vital importància per als residents i propietaris d’una propietat a Espanya

El document NIE és necessari per als estrangers (inclosos els ciutadans de la UE) que tenen la intenció de viure (residir) o de posseir una propietat a Espanya.

El NIE és necessari per a qualsevol activitat econòmica a Espanya, com pogués ser: la compra o venda d’una propietat o vehicle, registre a l’oficina i pagament d’impostos, obtenció d’una llicència de conduir, ser amo d’una empresa, treballar, accedir als serveis de seguretat social i de salut o accés als serveis públics, obertura d’un compte bancari local, etc.

3. Com puc obtenir el NIE?

S’accepten tres supòsits per a l’assignació de NIE per raó d’interessos econòmics, professionals o socials:

 • Les presentades a Espanya personalment per l’interessat
 • Les presentades a Espanya a través d’un representant
 • Les presentades en les representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles ubicades al país de residència del sol·licitant, corresponent a la seva demarcació de residència.
 • Les presentades a Espanya es realitzaran a la Direcció General de la Policia, sempre que l’estranger no es trobi en situació irregular a Espanya.

Sens dubte, la millor opció és tramitar-des del consolat Espanyol al seu país d’origen abans de venir a Espanya.

4. Quins documents necessito?

S’hauran de presentar els següents documents per a l’assignació del NIE:

 • Imprès oficial normalitzat (EX-15)
 • Original i còpia del passaport o document d’identitat, títol de viatge o cèdula d’inscripció en vigor
 • Comunicació de les causes econòmiques, professionals o socials que justifiquen la sol·licitud

Quan es faci a través d’un representant, haurà de comptar amb poder suficient en el qual consti de forma expressa que el faculta per a aquest tràmit.

5. En quant de temps s’emet el NIE?

Es triga aproximadament entre 1 i 4 setmanes (depenent de la càrrega de treball administratiu).

El certificat de NIE ha de ser recollit pel sol·licitant o pel seu representant.

 

Com obtenir el permís de treball o residència si no pertany a la Unió Europea?

Cal saber que hi ha diferents tipus de permís segons sigui el treball que realitzarà:

 • Treballadors per compte aliè
 • Treballadors per compte propi (autònoms)

Vegem doncs les diferències i necessitats de cadascuna de les anteriors opcions.

1. Treballadors per compte d’altri

Els treballadors per compte d’altri són aquells que són aquells contractats per un empresari.

Serà l’empresari qui ha de fer la sol·licitud del permís de residència i treball, podrà ser renovat i tindrà una vigència d’un any.

L’empresari haurà de realitzar la sol·licitud a través de l’oficina d’estrangeria de la província on vagi a realitzar-se l’activitat laboral.

2. Treballadors per compte propi

Els treballadors per compte propi són aquells que són contractats per si mateixos, és a dir, són empresaris.

Aquest permís és una autorització perquè l’estranger no resident a Espanya pugui iniciar una activitat per compte propi (autònom)

Hi ha una sèrie de requisits que pot consultar a la pàgina d’estrangeria.

 

On he de realitzar la declaració de la renda?

Si és estranger i treballa a Espanya, pot fer la declaració per impatriats.

Aquest règim és una declaració de la renda d’estrangers residents, destinada a aquells treballadors per compte aliè que adquireixen residència fiscal a Espanya.

Aquests, poden optar per tributar mitjançant el model 150 durant el primer exercici en què s’adquireix la residència com en els 5 següents. Fins als 600.000 € de renda, tributa al 24%.

 

Que s’entén per persona física resident a Espanya?

S’entén que una persona física resideix a Espanya, quan es donen les següents circumstàncies:

 • Que romangui a Espanya més de 183 dies durant l’any natural.
 • Quan radiqui a Espanya la base de les seves activitats o interessos econòmics.
 • Quan resideixi habitualment a Espanya el cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat que en depenguin.

Les persones físiques amb nacionalitat espanyola que acreditin la seva residència a un paradís fiscal, continuaran tenint la consideració de contribuents en l’IRPF durant aquest i els quatre anys següents al canvi de residència.

1. Treballadors:

1.1 Treballadors estrangers que es desplacen a Espanya

Aquells treballadors que ho siguin per compte aliè i no siguin contribuents per l’IRPF, però hagin d’adquirir aquesta condició pel seu desplaçament a Espanya, haurà de comunicar a l’Administració aquesta circumstància. Se’ls expedirà un document perquè el pagador practiqui les retencions d’acord amb la normativa d’IRPF.

Sempre que es produeixi una permanència a Espanya d’almenys 183 dies durant l’any natural.

1.2 Treballadors que es traslladen a l’estranger

Aquells treballadors que, no sent contribuents per l’IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents) i que adquiriran aquesta condició per un trasllat a l’estranger, podran comunicar a l’Agència Tributària mitjançant el model 247.

L’empresari ha de practicar les retencions d’acord amb l’IRNR durant l’any del desplaçament i el següent.

2. Autònoms

2.1 Alta autònom com a ciutadà europeu

Per donar-se d’alta com a autònom sent ciutadà europeu, el primer que haurà de fer és sol·licitar el NIE. En ser ciutadà de la UE el procediment és més senzill, només s’ha d’aportar una còpia de la targeta d’identitat i presentar una explicació dels interessos professionals, econòmics o socials que li portin a treballar a Espanya.

Un cop tingui el NIE s’haurà de donar d’alta a Hisenda per a estrangers, li donaran d’alta en el cens d’empresaris i posteriorment, haurà d’acudir a la Seguretat Social per a donar-se d’alta amb la seva NIE.

Tant si és ciutadà europeu com si no, haurà de redactar un pla d’empresa per presentar-lo a la delegació de govern corresponent.

I recordi, si és resident a Espanya i té NIE, pagarà els seus impostos com un ciutadà espanyol més, això sí, si resideix menys de 183 dies (tenint en compte les absències esporàdiques) no se li considera resident i tributarà per l’IRNR.

2.2 Alta autònom com estranger no comunitari

Per donar-se d’alta com a autònom sent estranger no comunitari s’ha de ser major de 16 anys i obtenir una sèrie d’autoritzacions administratives per a desenvolupar l’activitat a Espanya

Els requisits per obtenir l’alta com a autònom seran els següents:

– Ha de tenir la qualificació professional necessària per exercir certes professions.

– Disposar del capital necessari per posar en marxa el projecte.

– Previsió de viabilitat de l’activitat, és a dir, que l’activitat produeixi els recursos econòmics suficients des del primer any.

– No tenir antecedents penals a Espanya, tampoc tenir antecedents (per delictes existents en l’ordenament espanyol) al seu país d’origen.

– I el més important, no trobés en situació d’irregularitat a Espanya.

La tramitació es farà a l’oficina consular espanyola al seu país d’origen a través del model EX07.