16 de December de 2014 By webmastergafic

Modificacions mòduls 2016

Els presentem les noves modificacions per a les persones físiques que tributin en estimació objectiva (Mòduls) per a l’exercici 2016.

IRPF

Exclosos els que l’any anterior superi qualsevol les magnituds següents:
– 150.000 euros de facturació. Comprèn totes les activitats econòmiques (no agrícoles, ramaderes ni forestals). Computa tot, amb independència de l’obligació o no d’expedir factura.

En relació a les operacions amb obligació d’expedir factura el límit és 75.000 euros anuals.
250.000 euros pel conjunt de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals.
Tampoc es pot superar un volum de compres de 150.000 (excloses les factures de Immobilitzat)
Excloses activitats divisió 3,4,5 de la secció primera IAE, a les quals sigui d’aplicació la retenció d’1%. (Fusteria, manyeria, pintura, construcció, electricistes …).
Tot això és aplicable a partir de l’1 de gener del 2016.

IVA

Règim simplificat (Mòduls)
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten al contribuent optar per aquest règim:
El volum d’ingressos l’any immediatament anterior per al conjunt de les seves activitats disminueix de 450.000 a 150.000 euros, encara que s’exclouen del còmput les activitats agrícoles, forestals i ramaderes, el límit passa de 300.000 a 250.000 euros.
Les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediatament anterior per al conjunt de les seves activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000 a 150.000 euros.

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
S’exclou del seu àmbit subjectiu d’aplicació als propietaris de finques o explotacions que cedeixin l’aprofitament de la resina dels pins mentre que s’inclou al resina persona física.
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten optar per aquest règim: les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediatament anterior per al conjunt d’activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000 a 150.000 euros.

Pot realitzar consultes sobre aquest tema si ho desitja,

GAFIC, SLP
La seva assessoria fiscal, comptable i laboral des de 1985
Gestoria OpenERP – Odoo www.gafic.com