27 de September de 2014 By webmastergafic

MESURES URGENTS PER AL CREIXEMENT, LA COMPETITIVITAT I L’EFICIÈNCIA

El passat dissabte 5 de juliol va ser publicat el Reial decret llei 8/2014, del 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. En el mateix s’avancen algunes mesures projectades a la reforma fiscal.

• Es declara exempta en l’IRPF, amb efectes des 01-01-14 i en anteriors no prescrits, la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor o del garant del deutor per cancel•lar  deutes hipotecaris contrets amb entitats de crèdit, així com les guanys que es posin de manifest quan es transmeti l’habitatge en execucions hipotecàries judicials o notarials.
• Es declaren exemptes de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana les transmissions produïdes en els termes de l’apartat anterior (el 2014 i anteriors no prescrits), considerant habitatge habitual aquell en què hagi estat empadronat el contribuent, de manera ininterrompuda almenys en els 2 anys anteriors a la transmissió, o des de que la va adquirir, si no haguessin transcorregut els 2 anys.
• Per tant, si algun contribuent se li ha produït un guany patrimonial en l’IRPF o ha hagut de tributar per l’IIVTNU en períodes anteriors a 2014 no prescrits en aquestes circumstàncies, podrà sol • licitar la rectificació de l’autoliquidació i la corresponent devolució d’ingressos indeguts.
• Participacions preferents, deute subordinat i valors rebuts per operacions de recompra o bescanvi dels anteriors:
– Els rendiments del capital mobiliari negatius generats abans de 01-01-15 pel bescanvi o conversió de preferents o deute subordinat, es podran compensar amb el saldo positiu resultant de compensar entre si guanys i pèrdues patrimonials provinents de transmissions. Així mateix, el saldo de compensar pèrdues amb guanys patrimonials derivats de transmissions que provinguin d’aquests productes financers o dels rebuts pel seu bescanvi, podran compensar-se amb rendiments positius de rendiments del capital mobiliari. El saldo negatiu resultant en ambdós supòsits podrà traslladar als 4 exercicis següents.
–  Si de 2010, 2011, 2012 i 2013 s’arrosseguen saldos negatius provinents d’aquests productes financers o dels valors pels quals es van canviar, que es troben pendents de compensar 01-01-14, es podran compensar en els mateixos termes: rendiments negatius amb saldo de guanys de transmissions, i saldo de pèrdues d’aquests productes amb rendiments positius del capital mobiliari (sempre que no hagi passat el termini de 4 anys).
– El 2014, si després de la compensació dels paràgrafs anteriors encara queda saldo negatiu, també es pot compensar amb el saldo positiu de guanys patrimonials que no procedeixin de transmissions.
• Retencions sobre rendiments d’activitats professionals: el percentatge de retenció sobre rendiments d’activitats professionals, que actualment està establert, amb caràcter general, en el 21% dels ingressos íntegres serà, a partir del 5 de juliol passat, va del 15% quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats de l’exercici anterior (2013 en aquest cas) sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques. Naturalment, perquè el pagador s’apliqui aquest tipus especial de retenció, el professional haurà de comunicar.
• Es donen normes per a la tributació harmonitzada l’Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit i, amb efectes des 01-01-14, s’estableix un tipus del 0,03%, destinant la seva recaptació a les CCAA. A més es modifica la configuració de la base imposable.

Esperant que aquesta informació sigui útil, t’envio una cordial salutació

GAFIC, SLP