27 de December de 2012 By webmastergafic

Més canvis fiscal pel 2013

Més canvis fiscals pel 2013
La situació econòmica per la qual travessa el país requereix més canvis fiscals, ja que les mesures introduïdes per les diferents normes que s’han anat aprovant al llarg de l’any, no resulten suficients per aconseguir els objectius de dèficit fixats pel Govern. És per això que a les mesures tributàries contingudes en la recentment aprovada Llei de Mesures de lluita contra el frau Fiscal, se sumen d’altres mesures fiscals, que el Govern pretén aprovar
Es tracta del Projecte de Llei per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, que introdueix modificacions que afecten a les principals figures del nostre sistema impositiu.

En l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’adopten diverses mesures. En primer lloc, se suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual a partir d’1 de gener de 2013, establint-se un règim transitori que permet continuar practicant la deducció a tots aquells contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge abans de 31 de desembre de 2012. En segon lloc, se subjecten a l’IRPF a través d’un gravamen especial del 20% els premis de les loteries de l’Estat, Comunitats Autònomes, Organització Nacional de Cecs Espanyols, Creu Vermella Espanyola i entitats anàlogues de caràcter europeu, que fins ara estaven exempts. No obstant això, queden exempts els premis d’import igual o inferior a 2.500 euros.
D’altra banda, amb la finalitat de penalitzar fiscalment els moviments especulatius, es preveu un canvi de tributació en els guanys patrimonials, de manera que els guanys generats en un termini inferior a un any s’incorporaran a la base imposable general tributant al tipus que correspongui.
També es modifica la regla de càlcul de la retribució en espècie derivada de la cessió d’habitatge als empleats, quan la mateixa no sigui propietat de l’empresa. En aquest cas, la retribució en espècie es quantificarà per l’import del cost del lloguer assumit per l’ocupador. En principi, aquesta mesura està prevista en el text inicial del Projecte de Llei per ser aplicada a partir de 2013, no obstant això, és probable que es retardi la seva incorporació fins a 2014, a causa de l’esmena presentada pel PP durant la tramitació al Congrés.

En l’àmbit de l’Impost de societats, amb caràcter temporal, es limita parcialment, per a grans empreses, l’amortització fiscalment deduïble corresponent als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2013 i 2014, i es prorroga, per a l’exercici 2013, l’aplicació d’un tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d’ocupació per les microempreses.

A més i a causa dels efectes positius que pot generar en l’àmbit empresarial, en afavorir tant el finançament intern com el millor accés al mercat de capitals, s’estableix l’opció, per als subjectes passius del *IS, els contribuents de l’IRPF que realitzin activitats econòmiques i els contribuents del *IRNR que operin en territori espanyol a través d’un establiment permanent, de realitzar una actualització de balanços.
Es prorroga durant l’exercici 2013 la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni, restablit amb caràcter temporal, la qual cosa permetrà contribuir al reforçament dels ingressos públics.

En relació amb l’Impost sobre la Renda de no Residents, i de manera equivalent a l’indicat en relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’estableix un gravamen especial sobre els premis de les loteries abans citades.

També s’introdueixen modificacions en matèria de l’Impost sobre el Valor Afegit. Així, s’estableix expressament que constitueix lliurament de béns l’adjudicació dels immobles promoguts per comunitats de béns als seus *comuneros, en proporció a la seva participació i es disposa que, en operacions a terminis, bastarà instar el cobrament d’un dels terminis per modificar la base imposable.
Finalment, cal esmentar que també s’introdueixen modificacions en l’àmbit dels tributs locals, veient-se afectats fonamentalment l’IBI i el *IAE.
Cal tenir en compte, que la norma es troba encara en tràmit parlamentari, per la qual cosa les mesures descrites anteriorment poden sofrir variacions fins a la seva aprovació definitiva. Entre les nombroses esmenes presentades al projecte de Llei, volem destacar una esmena del Grup Parlamentari Popular que estableix una espècie de “amnistia cadastral” que permetrà regularitzar els immobles no inscrits en el Cadastre, així com les alteracions no inscrites a canvi del pagament d’una taxa de regularització de 60 euros per immobles.

Notes d’Actualitat Fiscal
El passat 30 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, la qual introdueix importants modificacions en matèria tributària. Entre aquestes modificacions destaquem les següents: Limitació dels pagaments en efectiu. Obligació d’informació sobre béns i drets a l’estranger. Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA Modificació de l’article 108 de la Llei del Mercat de Valors
El passat 30 d’octubre es va publicar en el BOE la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, la qual introdueix importants modificacions en matèria tributària. Entre aquestes modificacions destaquem les següents:
• Limitació dels pagaments en efectiu..
• Obligació d’informació sobre béns i drets a l’estranger
• Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA (Comentat en una altra circular)
• Modificació de l’article 108 de la Llei del Mercat de Valors

Limitació de pagaments en efectiu
El passat 30 d’octubre es va publicar la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, introduint nombroses i importants mesures que afecten a l’àmbit tributari. S’estableixen així modificacions tant en els principals impostos, directes i indirectes, com en la Llei General Tributària, entre les quals destaca pel seu caràcter nou l’establiment de limitacions a la utilització de mitjans de pagament en efectiu en determinades operacions econòmiques. Es pretén amb això atacar conductes fraudulentes que es troben molt esteses, limitant la utilització de diner negre i obstaculitzant la utilització de factures falses.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Els pagaments en efectiu que es limiten són els següents:
• Operacions en les quals una de les parts sigui un empresaris o professional, que actuï com a tal
• Amb un import igual o superior a 2.500 euros (o contravalor en moneda estrangera)
Aquest import s’eleva a 15.000 euros (o el seu contravalor en moneda estrangera) quan el pagador sigui una persona física, que no actuï com a empresari o professional, i que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya.
Per tant, queden fora de l’àmbit d’aplicació els pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit i les operacions entre particulars.

CONCEPTE D’EFECTIU
S’entén per efectiu els mitjans de pagament definits en l’article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
“a.)El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.
b.) Els xecs bancaris al portador, denominats en qualsevol moneda.
c.) Qualsevol un altre mig físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.”
A l’efecte del que es disposa en aquesta Llei, exceptuant els pagaments i ingressos fets a través d’entitats de crèdit, respecte de les operacions que no puguin pagar-se en efectiu, Els intervinents en les operacions hauran de conservar els justificants del pagament, durant cinc anys des de la data del mateix, per acreditar que es va efectuar a través d’algun dels mitjans de pagament diferents a l’efectiu. Estaran obligats a aportar aquests justificants a requeriment de l’Agència Tributària.

DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES
Per determinar la quantia objecto de limitació, s’hauran de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis en què consisteix l’operació. És a dir, el límit no s’aplica per cada pagament en què es pugui fraccionar una operació, sinó per la quantia de l’operació en si.
Es planteja el dubte de com opera el límit en les operacions de tracte successiu, com per exemple el lloguer. En aquests casos, mancant esment exprés en la Llei, hem d’interpretar que el límit de 2.500 euros opera per operació.

REGIM SANCIONADOR
La infracció per l’incompliment d’aquesta limitació serà qualificada com a greu, sent infractors tant el pagador com el receptor, total o parcial, de les quantitats en efectiu, incomplint les limitacions establertes.
Estableix la norma que serà aplicable el règim sancionador recollit en la Llei 30/1992 en lloc del de la *LGT, encara que s’encomani la seva aplicació a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Això es deu al fet que encara que aquesta mesura s’introdueix en una norma de caràcter principalment tributari, no és una mesura de caràcter tributari sinó administrativa.

Tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció que es cometi i de la sanció que s’imposi. La *AEAT podrà dirigir-se indistintament contra qualsevol d’ells o contra tots dos, a l’efecte d’imposició de la corresponent sanció:
• La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu
• La sanció consistirà en multa proporcional del 25 % de la base de la sanció.

COMPATIBILITAT DE LA SANCIO AMB ALTRES SANCIONS
La sanció derivada de la infracció dels límits per als pagaments en efectiu, no és incompatible amb altres possibles sancions que resultessin procedents per la comissió d’infraccions tributàries o per incompliment de l’obligació de declaració de mitjans de pagament establerta en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que bàsicament suposen l’obligació de la presentació de declaració prèvia para:
o Sortides o entrades en territori nacional de mitjans de pagament per import igual o superior a 10.000 €, o el seu contravalor en moneda estrangera
o Moviments per territori nacional de mitjans de pagaments per import igual o superior a 100.000 €, o el seu contravalor en moneda estrangera.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT PER DENÚNCIA
Qualsevol de les parteixes intervinents en l’operació quedarà exonerada de responsabilitat si en el termini de 3 mesos següents al fet que s’hagués realitzat el pagament en efectiu, es denuncia davant la *AEAT. En la denúncia formulada s’haurà de fer constar: (i) l’operació realitzada, (*ii) el seu import i (*iii) la identitat de l’altra parteix intervinent.
Aquesta denúncia només exonera de responsabilitat al primer a denunciar, atès que la denúncia que pogués presentar amb posterioritat l’altra parteix intervinent s’entendrà per no formulada i que la presentació simultània de denúncia per tots dos intervinents no exonerarà de responsabilitat a cap d’ells.
L’Agència Tributària ha habilitat a la seva pàgina web (www.aeat.es) un procediment telemàtic per tramitar denúncies, referides exclusivament a pagaments en efectiu superiors als 2.500 euros.
*PRESCRIPCION
Destacar que el termini de prescripció és de cinc anys, i per tant superior al termini de prescripció fiscal actual de quatre anys.

OBLIGACIONS D’INFORMACIO
Qualsevol autoritat o funcionari que en l’exercici de les seves competències tingui coneixement d’algun incompliment de la limitació establerta en l’apartat un, ho haurà de posar immediatament en coneixement dels òrgans de la *AEAT.

ENTRADA EN VIGOR
La limitació dels pagaments en efectiu entrarà en vigor als 20 dies de la publicació de la Llei en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir el 19 de novembre i s’aplicarà als pagaments que es realitzin a partir d’aquesta data, amb independència que es tracti d’operacions concertades amb anterioritat.

Obligació d’informació sobre béns i drets a l’estranger
Com a mesura complementària a la regularització voluntària o “amnistia fiscal” aprovada pel govern a través de la presentació de la Declaració Tributària Especial, s’estableix en la Llei 7/2012, de 29 d’octubre de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, una nova obligació tributària de caràcter formal, l’obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger.

ÀMBIT OBJECTIU D’APLICACIÓ
Haurà de subministrar-se a l’Administració Tributària informació sobre els següents actius:
• Comptes situats a l’estranger obertes en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals siguin titulars o beneficiaris o en les quals figurin com autoritzats o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició.
• Qualssevol títols, actius, valors o drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de tot tipus d’entitats, o de la cessió a tercers de capitals propis, dels quals siguin titulars i que es trobin dipositats o situats a l’estranger, així com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin tomadors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l’estranger.
• Béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ
L’obligació de subministrar informació s’estén tant a els qui ostentin la titularitat jurídica dels béns objecto de la mateixa, com a els qui tinguin la consideració de titulars reals d’acord amb l’apartat 2 de l’art. 4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, segons el qual:
“A l’efecte de la present Llei, s’entendrà per titular real:
a) La persona o persones físiques pel compte de les quals es pretengui establir una relació de negocis o intervenir en qualssevol operacions.
b) La persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió d’una persona jurídica. S’exceptuen les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea o de països tercers equivalents.
c) La persona o persones físiques que siguin titulars o exerceixin el control del 25 per cent o més dels béns d’un instrument o persona jurídics que administri o distribueixi fons, o, quan els beneficiaris estiguin encara per designar, la categoria de persones en benefici de la qual s’ha creat o actua principalment la persona o instrument jurídics.”

INFRACCIONS I SANCIONS
L’incompliment d’aquesta obligació d’informació es qualifica com a infracció tributària MOLT GREU.

Seran constitutives d’infracció les següents conductes de l’obligat tributari:
• No presentar en termini la declaració informativa
• Presentar la declaració informativa de forma incompleta, inexacta o amb dades falses
• Presentar aquesta declaració per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan hi hagués obligació de fer-ho per dites mitjanes.
La Llei estableix un règim sancionador específic tant per a l’incompliment absolut de l’obligació com per a la presentació extemporània de la declaració:
a) Incompliment de l’obligació d’informar sobre comptes en entitats de crèdit situades a l’estranger:
• Se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte que hagués hagut d’incloure’s a la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.
• Si la declaració es presenta de forma extemporània sense requeriment previ de l’Administració, o per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan existeixi obligació de fer-ho per dites mitjanes, la sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte, amb un mínim d’1.500 euros.
b) Incompliment de l’obligació d’informar sobre títols, actius, valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger:
• Se sanciona amb multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada element patrimonial individualment considerat segons la seva classe, que hagués hagut d’incloure’s a la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.
• Si la declaració es presenta de forma extemporània sense requeriment previ de l’Administració, o per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan existeixi obligació de fer-ho per dites mitjanes, la sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada element patrimonial individualment considerat segons la seva classe, amb un mínim d’1.500 euros
c) Incompliment de l’obligació d’informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger:
• Se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix ben immoble o a un mateix dret sobre un ben immoble que hagués hagut d’incloure’s a la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.
• Si la declaració es presenta de forma extemporània sense requeriment previ de l’Administració, o per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan existeixi obligació de fer-ho per dites mitjanes, la sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, referits a un mateix ben immoble o a un mateix dret sobre un ben immoble, amb un mínim d’1.500 euros
Les infraccions i sancions regulades en aquesta disposició addicional seran incompatibles amb les establertes en els articles 198 i 199 d’aquesta Llei.

INCOMPATIBILITAT DE LA SANCIO AMB ALTRES SANCIONS
El règim d’infraccions i sancions aplicable en cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger serà incompatible amb la infracció per no presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic, per incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal o per incomplir les condicions de determinades autoritzacions (art. 198 de la *LGT) i amb la infracció per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d’informació (Art. 199 de la *LGT).

Modificació de l’article 108 de la Llei del Mercat de Valors
Es dóna una nova redacció a l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors (d’ara endavant *LMV) que assorteix plens efectes per a les transmissions de valors realitzades a partir de 31 d’octubre de 2012, canviant radicalment el règim aplicable en imposició indirecta a les transmissions al mercat secundari de participacions de societats amb immobles, operacions que, segons la redacció anterior d’aquest precepte, quedaven subjectes a la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses (“*TPO”) de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (“*ITPyAJD”) quan es complien determinades condicions objectives.
Se simplifica, per tant, la redacció de l’article 108 de la Llei 24/1988 que passa de ser una norma objectiva a una mesura *antielusión fiscal de les possibles transmissions de valors que, solament siguin una cobertura d’una transmissió d’immobles, mitjançant la interposició de figures societàries.
La modificació ve motivada pels dubtes i incerteses que plantejava l’anterior redacció del precepte. En aquest sentit el Tribunal Suprem havia plantejat dues qüestions *prejudiciales davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la Comissió Europea havia emès un dictamen sobre les possibles discrepàncies amb la Directiva 2008/7/CE relativa als impostos indirectes que graven la concentració de capitals.
Entre els aspectes destacables de la nova redacció poden citar-se les que es comenten a continuació.
• A través de l’article 108 *LMV només quedaran gravades les transmissions de valors no cotitzats realitzades en mercats secundaris.
• No s’aplicarà el que es disposa en l’apartat 2 de l’article 108 de la *LMV a les adquisicions realitzades als mercats primaris, és a dir les operacions en les quals s’adquireix o s’amplia el control d’una societat a través de l’emissió de noves accions.
• L’article 108 *LMV deixa de configurar-se com una norma objectiva, exigint-se que concorri ànim de *elusión. En concret es requereix per a la seva aplicació que s’hagués pretès eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió dels immobles propietat de les entitats a les quals representin aquests valors.
• Es recullen tres supòsits en els quals es presumeix, excepte prova en contrari, que s’actua amb ànim de *elusión que és bàsicament quan s’adquireixi o s’augmenti el control sobre una societat l’actiu majoritari de la qual siguin immobles situats a Espanya i que no es trobin afectes a activitats econòmiques.
• Quan s’obtingui el control d’una entitat que el seu actiu estigui format en almenys el 50% per immobles radicats a Espanya que no estiguin afectes a activitats empresarials o professionals, o quan, una vegada obtingut aquest control, augmenti la quota de participació en ella.
o Quan s’obtingui el control d’una entitat en que el seu actiu s’incloguin valors que li permetin exercir el control en una altra entitat que el seu actiu estigui integrat almenys en un 50% per immobles radicats a Espanya que no estiguin afectes a activitats empresarials o professionals, o quan, una vegada obtingut aquest control, augmenti la quota de participació en ella.
o Quan els valors transmesos hagin estat rebuts per les aportacions de béns immobles realitzades en ocasió de la constitució de societats o de l’ampliació de la seva capital social, sempre que tals béns no s’afectin a activitats empresarials o professionals i que entre la data d’aportació i la de transmissió no hagués transcorregut un termini de tres anys.
o No obstant això, la redacció del precepte planteja dubtes interpretatius sobre l’existència d’ànim de *elusión quan a través de la transmissió de les accions es transmet la totalitat d’un patrimoni empresarial en el qual s’inclouen immobles afectes a la mateixa en els termes que recull l’article 7.5 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
• D’acord amb la nova redacció si concorre ànim de *elusión la tributació per la transmissió dels valors no serà, sempre i en tot cas, per la modalitat transmissions patrimonials oneroses (*TPO) sinó que es tributarà segons l’impost al que estarien subjectes com a transmissions oneroses de béns immobles, és a dir *TPO o IVA.
• A aquest efecte es produeix l’adaptació dels articles 4.Quatre i 20.Un.18º de la Llei de l’IVA perquè aquest tipus d’operacions puguin estar subjectes a l’IVA.
• En conseqüència s’estableix l’exempció general del gravamen per l’IVA o pel *ITP i *AJD de les transmissions de valors, *excepcionando tals exempcions quan es pretengui eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió dels immobles propietat de les entitats a les quals representin aquests valors, en aquest cas, tributaran en l’impost al que estiguin subjectes com a transmissions oneroses de béns immobles.

Premia de Mar, 27 de desembre de 2012

GAFIC, S.L.P

La seva assesoria i gestoria a Barcelona
Serveis integrals per empreses
Suport en Open Erp