25 de March de 2015 By webmastergafic

Llibres comptables, actes i socis telemàtics

El Registre Mercantil obliga les societats a presentar de forma telemàtica a l’abril, juntament amb els llibres Diari i d’Inventaris i Comptes Anuals, el llibre d’actes i el de Registre de Socis, en el cas de les Societats Limitades.

Totes les societats com a novetat han de presentar les actes que recullin els acords que la societat està obligada a incorporar al llibre d’Actes de l’exercici 2014. No es poden utilitzar els llibres que tinguin legalitzats en paper, a més s’ha d’incorporar una diligència de tancament dels llibres en paper.

Gafic, SLP està en disposició de poder presentar, si així ho desitgen, el Llibre d’Actes amb la que correspon a l’aprovació de Distribució de resultats de l’exercici 2013 que es va realitzar en 2014 i en la qual ha de constar l’aprovació de salaris que corresponguin als socis de la Societat, però desconeixem si la societat ha realitzat alguna operació que hauria de constar com a tal en una acta de l’exercici 2014, i que s’hauria d’incorporar al Llibre d’Actes a presentar al Registre NMercantil. (Entre aquest tipus d’operacions podria trobar-se la concessió d’un préstec, d’una Hipoteca, la compra d’un bé que en el moment de realitzar l’operació davant el Notari aquest potser va deure redactar una acta en què s’aprovés l’operació).

També s’ha de presentar el Llibre de Registre de Socis en el qual es reflecteixin els moviments de subscripció, compra o venda de participacions de la SL realitzades en 2014..por la qual cosa hauran informar abans del proper 10 d’abril per poder emplenar aquest Llibre.

Si Gafic, S.L.P. pot presentar el Llibre d’Actes i el Llibre de Registre de Socis, si escau, remetre l’Acta de Distribució de resultats de l’exercici 2013 perquè sigui signat per l’administrador o els administradors i ens ho tornin per poder incorporar a l’esmentat llibre.

Esperant que ens indiquin el més aviat possible si hem confeccionar aquests llibres a presentar juntament amb els llibres Diari i d’Inventaris i Comptes Anuals.

GAFIC, SLP
Assessorament integral d’empreses
www.gafic.com