17 de March de 2015 By webmastergafic

IVA 0% revenedors tablets, mòbils, ordinadors i consoles

Benvolguts clients,

Els recordem que el proper 1 abril 2015 entra en vigor el nou apartat g) de l’article 84.Un.2 de la Llei de l’IVA i, amb ell, el nou supòsit d’inversió del subjecte en operacions de lliurament de plata, platí , pal·ladi, així com, de lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.

Per al cas de lliuraments de mòbils, consoles de videojocs ordinadors portàtils i tauletes digitals, la regla d’inversió del subjecte passiu es produirà quan:
– L’empresari o professional destinatari actuï en la seva condició de revenedor d’aquests béns, amb independència de l’import del lliurament.
– L’empresari o professional destinatari, no tenint aquesta condició, adquireixi aquests béns per un import total en factura de més de 10.000 euros, IVA exclòs.
– L’empresari o professional que actuï com revenedor haurà d’acreditar al venedor la seva condició mitjançant l’aportació d’un certificat específic emès per l’AEAT. Per a això, haurà de comunicar prèviament, a través de la declaració censal, la seva condició de revenedor a l’Administració tributària al començament de l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte. No obstant això, per a l’any 2015 la comunicació podrà realitzar-se fins al 31 de març d’aquest any.

Consulti a la seva assessoria fiscal de Barcelona,

GAFIC, SLP
Assessorant empreses des de 1985
www.gafic.com