21 de January de 2017 By webmastergafic

Incertesa d’Ajornaments Hisenda per a PIMES

Benvolguts clients,

Abans de res, remarcar que donada la gran incertesa i poca seguretat jurídica en la possibilitat d’ajornament d’impostos d’Hisenda per part de les PIMES, els recomanem que la millor opció en cas de necessitar un ajornament és consultar-lo i tramitar-lo amb la seva entitat financera.

Els adjuntem la NOTA DE PREMSA publicada per l’AEDAF, Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, en què Els Assessors Fiscals dubten de la legalitat de les mesures publicades per l’AEAT relatives als ajornaments dels autònoms.

“NOTA DE PREMSA:
La AEDAF adverteix que aquest recent posicionament vulnera la Llei general tributària
El passat divendres 13 de gener, l’Agència Tributària (AEAT), a través de la seva pàgina web, va divulgar un “comunicat” titulat “els ajornaments als autònoms després del Reial decret llei 3/2016” que mereix les següents consideracions:
– Comença indicant que el Reial decret llei 3/2016 “va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de tributs com l’IVA, llevat que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades”, tal com taxativament predica l’article 65.2 .f) Llei General Tributària en la redacció que en fa aquest Reial decret llei, avui ja convalidat parlamentàriament.
– No obstant això, en el seu apartat “Incidència de la mesura per als autònoms”, l’exigència d’aquesta prova de l’impagament de les quotes repercutides només s’exigeix ​​a aquelles sol·licituds d’ajornaments superiors a 30.000 €, i no per a les inferiors a aquest import.
La AEDAF valora positivament que les instàncies públiques reaccionin davant les lògiques queixes d’aquells col·lectius perjudicats per una reforma tan perniciosa com la inclosa en el citat Reial decret llei però, simultàniament, no pot ocultar la seva preocupació davant la manera com el Ministeri d’Hisenda i funció Pública ha gestionat aquest assumpte:
1. Un “comunicat” no és un instrument normatiu i, per tant, no és el vehicle vàlid per a canalitzar una decisió amb vocació d’aplicació general i vinculant.
2. Encara més greu és que, en qualsevol cas, aquest posicionament públic de l’AEAT vulnera literalment el que disposa l’article 65.2.f) de la Llei general tributària.
AEDAF
Fundada el 1967, l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals és una entitat que aporta valor a la societat i als ciutadans en la seva tasca d’assessoria i defensa del contribuent, així com a les institucions a través de la seva anàlisi i reflexió de les actuacions públiques en matèria fiscal, per tal de millorar el sistema tributari espanyol. La AEDAF és la major associació de professionals dedicats a l’assessorament tributari. Actualment, agrupa prop de 2000 advocats, economistes, llicenciats en administració i direcció d’empreses, i titulats mercantils i empresarials. ”

Així mateix, els adjuntem un resum de les NOVETATS EN RELACIÓ AMB ELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMIENTOS DE PAGAMENT

El BOE de 3 desembre 2016 va publicar el Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. A través d’aquest Reial decret llei es va modificar l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en endavant, LGT), introduint tres nous supòsits de deutes inajornables a través de tres noves lletres e), f) ig) i modificant la redacció de la lletra b)

A causa de la urgència per a l’aplicació de les instruccions emeses per l’AEAT en el dia d’ahir i aplicable per a la presentació de les liquidacions d’IVA a realitzar en aquest mes de gener, vam arribar a les següents:

CONCLUSIONS D’acord amb el que disposa la Instrucció publicada, l’AEAT va actuar de la manera:

a) En cas de deutes iguals o inferiors a 30.000 €, tant de persones físiques com de persones jurídiques, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició, es va a poder sol·licitar l’ajornament en el cas que els deutes objecte d’ajornament o fraccionament derivin de tributs que hagin de ser legalment repercutits (IVA i impostos especials), sense necessitat que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

b) En cas de deutes superiors a 30.000 €, tant de persones físiques com de persones jurídiques, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició, es va a poder sol·licitar l’ajornament quan derivin de tributs que hagin de ser legalment repercutits (IVA i impostos especials) si es justifica que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

1) Relació de les factures emeses que no han estat cobrades amb identificació de clients, quanties i data de venciment de les mateixes.
2) Justificació documental que acrediti que les mateixes no han estat efectivament satisfetes.
3) Relació de factures rebudes, amb identificació de proveïdors i quanties, acreditant-se si les mateixes han estat satisfetes i, si escau, acreditació dels mitjans de pagament utilitzats.
4) Còpia de tots els requeriments o actuacions s’hagin realitzat al creditor reclamant el pagament de les factures impagades.

Respecte d’aquestes mesures cal concloure el següent: El que disposa la lletra a) incompleix el que estableix l’article 65.2.f) de la LGT.
El comunicat de la pàgina web de l’AEAT no coincideix amb el que disposa la Instrucció,  ja que a la pàgina web tan sols es fa referència als autònoms i en la Instrucció s’amplia l’abast de totes les mesures previstes a qualsevol persona física , jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.
En el comunicat de la pàgina web també es fa referència a gener 2017 Gabinet d’Estudis 12 deutes relatius a l’IRPF de l’autònom, quan la possibilitat d’ajornament de retencions i ingressos a compte de l’IRPF no es contempla expressament en la Instrucció, després per aplicació l’article 65.2.b) de la LGT, els deutes amb origen en retencions i ingressos a compte no són ajornables ni fraccionables, qualsevol que sigui el seu import.
La instrucció no detalla quina justificació documental es considera vàlida per acreditar que les factures no han estat efectivament cobrades; es tracta d’una espècie de prova diabòlica, en la mesura que no es pot demostrar el que no ha succeït. En aquest sentit no es detalla si s’acceptaria, a aquest efecte, un extracte dels comptes corrents del contribuent on no constin els cobraments d’aquestes factures, una declaració jurada del client que no ha pagat o en quin tipus de justificació s’està pensant , el que requeriria una urgent aclariment. L’eliminació de l’obligació de justificar les dificultats econòmic-financeres que impedeixen de forma transitòria efectuar el pagament en el termini establert en deutes inferiors a 30.000 € incompleix el que disposa l’article 46.3.c) del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Segueix sense aclarís l’abast de la nova lletra g) de l’article 65.2 de la LGT en el sentit de si es prohibeix l’ajornament i fraccionament dels deutes corresponents a la totalitat de les obligacions tributàries que hagin de complir els obligats a realitzar pagaments fraccionats de l’ Impost sobre Societats o, tan sols, el dels deutes corresponents als pagaments fraccionats.

Les mantenim informats de possibles novetats, encara que sent ja avui dia 21 de Gener, difícilment tindrem un posicionament clar al respecte.