Models per autònoms
13 de December de 2018 By webmastergafic

Impostos bàsics dels autònoms

En el següent missatge es detallen els models d’impostos bàsics per als autònoms. Per cada d’ells es detalla l’impost sobre el qual es tributa així com les dates per a la seva presentació.

En Gafic podràs consultar sobre tots els models indicats així com qualsevol altra dubte que puguis tenir.

Segueix llegint per informar-te més sobre:

  • Models d’impostos per autònoms
  • Impostos Intracomunitaris
  • Impostos bàsics de les societats
  • Altres models

Models d’impost per a autònoms:

Model 303

És el model d’autoliquidació d’IVA, és trimestral i es presenta en els mesos d’abril, juny, octubre i gener (en gener juntament amb el model 390, declaració anual d’IVA)

Modelo 130

És un pagament a compte (un avanç) de l’IRPF (Impost sobre la renda). És una retenció que queda compensada en el Model 100 (Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques), depenent de la retenció i del resultat final, la declaració sortirà a retornar o ingressar.

Model 100

Declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. És el model de declaració anual de les rendes obtingudes per les persones físiques, règims del treball o de l’activitat econòmica (autònoms), es presenta entre els mesos d’abril i juny.

Model 115

És el model pel qual els autònoms i empreses informen una Hisenda sobre les retencions practicades en matèria d’IRPF en concepte dels locals arrendats a tercers. És una declaració trimestral, abril, juny, octubre i gener (gener juntament amb el model 180, resum anual de retens declarades).

Modelo 111

És el model de declaració trimestral de retencions practicades als treballadors, professionals o empresaris que presten serveis a l’empresa. És una declaració trimestral, abril, juny, octubre i gener. (en gener juntament amb el model 190, resum anual del model 111).

Model 347

Declaració anual d’operacions amb terceres persones sempre que superin els 3005,06 euros. Principalment, es haurà d’informar de les entregues i adquisicions de béns, operacions habituals o atípiques, prestació i adquisició de serveis, subvencions i ajudes no reembolsables, operacions immobiliàries, d’entitats asseguradores i anticipo de clients i proveïdors. Es presenta durant el mes de febrer.

Mòduls 131/303

El Model 131 és el model de pagament fraccionat que han de presentar aquells autònoms que es troben en estimació objectiva, més coneguts com a mòduls. És una declaració trimestral que es presenta a l’abril, juny, octubre i gener.

Impostos intracomunitaris:

Model 349

A través d’aquest model es fa la declaració anual d’operacions intracomunitàries. Han de presentar aquells que adquireixen o venen béns i / o serveis a empreses situades en algun país membre de la UE, consulteu amb el nostre expert en matèria fiscal i comptable com registrar-se en el ROI i les condicions de l’obligat tributari.

Intrastat

Model informatiu que es fa servir per a estadístiques dins de la UE. S’informa de la partida aranzelària, volum i import del total d’operacions mensuals de compra o venda d’immobles amb el país corresponent. Estan obligades a fer-ho les empreses que compren o venen més de 400.000 € separadament en béns o productes.

Modelo 216

L’impost sobre la Renda dels no residents. Rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent. Retencions i ingressos a compte. Quan un autònom rep un servei d’un empresari no resident i el fet imposable es produirà a Espanya, s’haurà de presentar el model 216 de retenció de renda de no residents.

Impostos bàsics de les societats:

Modelo 303, 115, 111, 347

Aquests models s’han detallat anteriorment a l’apartat Impostos bàsics per a autònoms: Model 303, Model 115, Model 111 i Model 347

Modelo 202

És el model del pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats, i d’aquelles societats que no resideixen a Espanya, actuen per mitjà d’establiment permanent. Suposa un avanç de l’Impost de Societats, que queda compensat en el model 200. Es presenta desde el día 1 fins al 20 dels mesos d’abril, octubre i desembre.

Model 200

És la declaració de l’impost de societats, es presenta el mes de juliol.

Comptes anuals

Els comptes anuals estan formades pel saldo, l’import de les pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos de diners i la memòria.

Una vegada que finalitzi l’exercici, disposem de 3 mesos per formular els comptes anuals, 6 mesos per convocar la Junta General i sotmetre a aprovació aquests comptes, i 1 mes des de la Junta General per dipositar els comptes al Registre Mercantil de la província en la qual es situa el domicili fiscal.

Altres models:

SII

És el subministrament immediat d’informació. És un canvi en la gestió de l’IVA. Falta l’obligació de presentar el model 347, 340 i 390 per a aquells empresaris inclosos en el SII.

Modelo 123

És la declaració per la qual els autònoms i pymes liquiden retencions d’ingressos a compte de l’IRPF, IS o IRNR de determinats rendiments del capital mobiliari.

ETE

Declaracions mensuals, trimestrals o anuals de les transaccions econòmiques i els balanços d’actius i passius financers amb l’exterior, dels residents a Espanya d’acord amb els requisits de la Circular nº 4/2012, de 25 d’abril.

D-6

És una declaració anual del Registre d’Inversions de les inversions espanyoles a l’estranger en empreses que cotitzen a la Borsa de Valors o Mercat Organitzat. No substitueix al model 720. S’ha de diferenciar entre dipòsits i fluxos. La declaració dels dipòsits es liquidarà el mes de gener, en canvi, la declaració de fluxos s’haurà de realitzar en un termini de 30 dies des de l’alienació o adquisició de les accions.

Model 232

És la declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals. Podeu consultar més sobre el model a la nostra secció de notícies.

Modelo 184

És una declaració anual informativa per a aquelles entitats (sense importar que siguin espanyoles o estrangeres) en règim d’atribució de rendes, sempre que superin els 3.000 euros.

Model 720

És una declaració informativa en què s’exposa l’obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger. Es presenta al mes de març.

Llibres de socis

En el llibre de registre de socis es registra la titularitat original i les successives transmissions, siguin voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquestes.

Llibres de comptabilitat

Poden ser de caràcter obligatori o voluntari. Són aquells documents on es reflecteix la informació financera de la societat, operacions que es realitzen durant un període de temps, i els quals s’han de legalitzar de forma periòdica.

 

* És important destacar que tots els anteriors impostos són trimestrals i la majoria tenen el seu resum anual que es presenta al gener. Algunes empreses tenen l’obligació de realitzar la presentació mensualment.