31 de December de 2015 By webmastergafic

Important: Terminis i sancions comunicats de baixa

COMUNICAT MOLT IMPORTANT

A continuació els presentem les modificacions importants en els terminis de presentació de comunicats de baixa d’incapacitat temporal per evitar les noves sancions per presentació de fora de termini dels mateixos.
Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2015, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

L’Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny té per objecte desenvolupar el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol.
El Reial Decret 625/2015 va establir una nova regulació en la gestió de la situació d’incapacitat temporal. Les modificacions introduïdes pel Reial Decret han afectat principalment a l’expedició dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta. Simplificant els tràmits administratius i adaptant-los a la durada estimada de cada procés mèdic.
L’Ordre ESS / 1187/2015 aprova els nous models dels comunicats mèdics de baixa / alta i de confirmació, i desenvolupa determinats aspectes del Reial decret.

1. Aspectes generals
• Es distingeixen 4 tipus de processos d’incapacitat temporal en funció de la seva durada estimada:
– Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals.
– Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
– Procés de durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals.
– Procés de durada estimada llarga: de 61 o més dies naturals.

• A l’efecte d’assignar la durada estimada a cada procés, el facultatiu disposarà d’unes taules de durada òptima dels diferents processos patològics susceptibles de generar incapacitats, així com taules sobre el grau d’incidència dels mateixos en les diferents activitats laborals. Aquestes taules seran subministrades i revisades periòdicament per l’Institut Nacional Seguretat Social (en endavant INSS)

2. Comunicats mèdics de baixa
• L’informe mèdic de baixa mèdica d’incapacitat temporal s’expedirà immediatament després del reconeixement mèdic del treballador pel facultatiu del servei públic de salut o pel facultatiu de la mútua col•laboradora, segons la contingència del procés. S’estendrà en el model aprovat per l’Ordre.

• Quan el facultatiu consideri que es tracta d’un procés de durada estimada molt curta, emetrà el comunicat de baixa i alta en el mateix acte mèdic i en un únic informe mèdic. El treballador podrà sol•licitar que se li reconegui el dia fixat per a l’alta i si el facultatiu ho considera oportú podrà modificar la durada del procés emetent un comunicat de confirmació amb la nova durada estimada que anul•laria l’anterior.
• Quan el facultatiu estimi que el procés és de durada estimada curta mitja o llarga consignar en el comunicat de la data de la següent revisió mèdica prevista que no excedirà de 7 dies naturals a les durades curtes o mitjana, o de 14 en els de estimada llarga.

3. Comunicats de confirmació
• Es faran en el model aprovat per l’Ordre.
• Durada molt curta: amb caràcter general no procedeix la seva expedició.
• Durada curta: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un màxim de 7 dies naturals des de la baixa mèdica. El segon i successius s’expediran cada 14 dies com a màxim.
• Durada mitjana: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un màxim de 14 dies naturals des de la baixa mèdica. El segon i successius s’expediran cada 28 dies com a màxim.
• Durada llarga: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un màxim de 14 dies naturals des de la baixa mèdica. El segon i successius s’expediran cada 35 dies com a màxim.
• El facultatiu podrà expedir l’alta per curació o milloria quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral amb independència de la durada estimada inicial. Així mateix pot modificar la durada estimada i el diagnòstic inicial, i expedir els següents comunicats en funció de la nova durada.
• Quan el facultatiu expedeixi l’últim comunicat de confirmació anterior a l’esgotament dels 365 dies de la situació d’incapacitat temporal de comunicar al treballador que el control del procés correspondrà en endavant a l’INSS.
• Quan el subsidi estigui a càrrec d’una mútua l’INSS comunicarà a aquesta que el procés ha arribat als 330 dies. En els processos de contingència professional la Mútua podrà fer una proposta no vinculant a l’INSS abans dels 345 dies. L’INSS dictarà resolució expressa al respecte.

4. Comunicats d’alta
• El comunicat d’alta s’expedirà en el model aprovat per l’Ordre pel facultatiu del servei públic de salut o de la Mútua i s’extingirà la situació d’incapacitat temporal el mateix dia de la seva expedició.
• Quan l’alta l’estengui un inspector mèdic de l’INSS o Institut Social de la Marina (d’ara endavant ISM) ha de traslladar telemàticament de l’informe com a màxim en el primer dia hàbil següent al servei públic de salut i a la mútua en cas de cobertura per aquesta de les contingències comunes. Farà servir el mateix model aprovat en l’Ordre.

• Les mútues podran formular per via telemàtica a l’INSS o l’ISM sol•licituds d’alta. L’entitat gestora ha de resoldre en el termini de quatre dies.
• Quan l’alta sigui expedida pels inspectors de l’INSS o l’ISM, només aquestes entitats seran les competents per emetre nova baixa per la mateixa o similar patologia durant els 180 dies naturals següents a l’alta.
• Es manté la compatibilitat d’expedir l’alta mèdica i continuar prestant assistència sanitària al treballador.

5. Normes sobre tramitació dels comunicats mèdics de baixa / alta i confirmació

• Remissió de comunicats baixa / alta i confirmació a l’INSS: El servei públic de salut o la mútua, si s’escau, remetre l’informe baixa / alta i de confirmació a l’INSS, per via telemàtica, de manera immediata i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

• Lliurament dels comunicats de baixa / alta i confirmació al treballador: El facultatiu del servei públic de salut o de la mútua que expedeixi aquests comunicats de lliurar 2 còpies al treballador, una per al interessat i una altra per a l’empresa.

• EL treballador està obligat a presentar a l’empresa:
– La còpia dels comunicats de baixa i confirmació en el termini de 3 dies des de la data de la seva expedició.
– La còpia de l’informe d’alta dins de les 24 hores següents a la seva expedició.
– En els processos de durada estimada molt curta presentarà a l’empresa la copa del part baixa / alta dins les 24 hores següents a la data de l’alta.
– Si finalitza la relació laboral durant la situació d’incapacitat temporal, els comunicats de confirmació / alta haurà de presentar a l’entitat gestora / Mútua.

• Tramitació per l’empresa:
– Consignarà en l’exemplar del comunicat de baixa lliurat pel treballador les dades sobre cotització, als efectes de determinar la base reguladora de la presentació econòmica per incapacitat temporal. Així mateix consignar la clau del codi nacional d’ocupació, el codi de la província del centre de salut en què s’ha emès l’informe mèdic i les dades genèriques que s’estableixin a efectes identificatius del procés i de l’empresa, definits a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED).

– L’empresa té l’obligació de transmetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el comunicat de baixa, confirmació o d’alta presentat a la mateixa pel treballador, després d’emplenar els apartats a ella concernents, mitjançant el sistema RED, amb caràcter immediat i, en tot cas, dins el termini màxim de tres dies hàbils a partir de la recepció.

– Els models de les còpies dels informes mèdics en suport paper hauran de ser conservats per l’empresa durant quatre anys a partir de la seva presentació telemàtica.

• Tramitació per l’INSS: En els processos derivats de contingència comuna, l’INSS ha de transmetre a la mútua corresponent, de manera immediata i en tot cas en el primer dia hàbil següent al de la recepció, els comunicats mèdics de baixa / alta i de confirmació dels treballadors respecte dels quals cobreixin la presentació econòmica per incapacitat temporal derivada de les contingències indicades.

• Processos en curs:
– Els nous models d’informes mèdics s’utilitzaran en els processos d’incapacitat temporal que estiguin en curs a partir de l’1 de desembre de 2015 i no hagin superat els 365 dies.
– La regles fixades en aquesta ordre així com els nous models de comunicats de baixa / alta i confirmació de la baixa seran d’aplicació als períodes de recaiguda en processos d’incapacitat temporal iniciats d’1 de desembre de 2015, quan la nova baixa mèdica es expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

6. Control de la situació d’incapacitat temporal

• En els processos de contingència comú el servei de salut o la Inspecció de la Seguretat Social ha d’emetre informe trimestral sobre la necessitat de mantenir la baixa. Ha de remetre en 5 dies l’informe a la Mútua així com els informes complementaris i proves mèdiques realitzades. No s’indica si es remetran telemàticament o en paper.

7. Incapacitat temporal durant la jubilació parcial
• S’ha d’abonar en règim de pagament directe, sigui quina sigui la contingència, per l’entitat gestora o Mútua. Deixa d’operar el règim de col•laborador voluntària. Es notificarà a l’empresa l’inici de l’abonament del subsidi en règim de pagament directe al treballador i la seva finalització.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta que ens vulgui plantejar.

GAFIC, SLP
Assessorament laboral, fiscal i comptable
www.gafic.com