18 de September de 2012 By webmastergafic

Fi bonificacions i Recàrrec únic a la Seguretat Social

Benvolgut client,

Li comuniquem la supressió per les empreses de l’aplicació de gairebé totes bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per contractació, manteniment de l’ocupació o foment de l’autoocupació i, si s’escau, quotes de recaptació conjunta, que s’estiguin aplicant a 15 de juliol de 2012, en virtut de qualsevol norma, en vigor o derogada, en què haguessin estat establertes. Aquesta mesura és aplicable a les bonificacions en les quotes meritades a partir del mes d’agost de 2012.

Les principals bonificacions que mantenen són les següents:
– les previstes en el contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors
– a les persones amb discapacitat
– les existents per a joves que es constitueixin com autònoms en els casos previstos
– per als qui siguin contractats per substituir persones afectades per violència de gènere
– i als contractats per substituir treballadors durant els seus períodes de maternitat, adopció i acolliment.

En segon lloc, i com a mesura destacable, desapareixen els recàrrecs progressius per impagament a la Seguretat Social, 3%, 5% i 10%, i es fixa un recàrrec únic del 20% quan transcorregut el termini reglamentari establert per al pagament de les quotes a la Seguretat Social no s’hagin ingressar-les però sí que s’haguessin presentat els documents de cotització dins el termini. Atenció doncs als retards en el pagament de quotes.

Finalment, es preveu a falta de desenvolupament específic, l’increment en un 5% de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social dels treballadors a través dels pressupostos generals de l’Estat per a 2013 i 2014, el que suposarà en casos determinats 01:00 cost molt més gran de cotització. Igualment està previst l’increment en un 1% de les bases mínimes de cotització dels treballadors autònoms.

Gabinet d’Assessorament Fiscal I Comptable, GAFIC, S.L.P.
www.gafic.com
Asesoría integral para su empresa del Maresme