21 de December de 2016 By webmastergafic

Fi Ajornaments d’Hisenda per a les PIMES

Benvolguts clients,

Actualització 17.01.17:
Davant els dubtes suscitats per la Nota de l’AEAT penjada al seu web, així com per la nostra Nota de Avís 1-17, voldria aclarir el següent:

Com dèiem a la nostra informació, el que expressàvem era producte del document de l’AEAT i de les nostres converses amb responsables de l’Agència tributària. Després de tornar-lo a contrastar amb aquests responsables, reiterem que les societats i qualsevol contribuent podran ajornar deutes d’IVA per import inferior a 30.000 euros, sense garantia i sense demostrar que hi hagi quotes no cobrades.

Inici sense actualització:
El resultat del Consell de Ministres celebrat el passat 2 de desembre va ser el Reial Decret Llei 3/2016, 2 de desembre que elimina la possibilitat d’ajornar o fraccionar els impostos repercutits i un enduriment del règim d’ajornaments per al contribuent. Aquesta normativa, però deixava fora d’àmbit d’aplicació l’IVA no cobrat.
La mesura, admesa en el marc del Pla d’Hisenda contra el dèficit i amb la finalitat de recaptar 7.500 milions d’euros per complir amb Europa, afectarà pimes que es vegin apurats a l’hora de realitzar el pagament d’impostos.

Podrem ajornar el pagament d’algun impost a partir de 1 gener 2017?
Resposta breu, si ets Societat = NO

En l’article 6 d’aquesta nova norma es modifica l’article 60 de la Llei general tributària i es diu, com a novetat que no podran ser ajornables ni fraccionables els següents deutes, entre altres, amb l’Administració Tributària:
f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
g) Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

A qui afecta?

A totes les societats, llevat a autònoms que podran ajornar fins a 30.000 € d’IVA durant 12 mesos a causa d’un preacord d’AEAT amb els mateixos.

Alguna solució?

Una de les opcions sense voler fer publicitat de cap entitat privada, pot ser el Compte 123 Pimes del Banc Santander que permet un finançament d’impostos a 3 mesos complint amb les seves condicions, permet ajornar IVA i Retencions a compte.

Què significa la lletra f)?

Doncs a falta d’un posicionament exacte de l’AEAT podria entendre com que no es podrà ajornar l’IVA llevat que es justifiqui “degudament” que l’IVA repercutit no ha estat cobrat íntegrament. De moment, a falta de posicionaments per part de la pròpia AEAT no podem garantir que l’IVA sigui, o no, objecte d’aquest article. Si fos així es va acabar la facilitat en el finançament públic del pagament d’aquest impost.

Què significa la lletra g)?

Aquí la interpretació és senzilla: els models 202 no podran ajornar ni fraccionar-se.

¿Quant entra en vigor?

A la disposició transitòria única s’indica que aquesta impossibilitat afectarà des del 2017.01.01 pel que l’últim pagament fraccionat de l’impost sobre societats que es podrà ajornar ni fraccionar serà el d’aquest mes de desembre i, si la mesura afectés a l’IVA , ja no es podria ajornar ni fraccionar l’IVA trimestral del quart trimestre de 2016.

¿Més males notícies?

El secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández Moya, ha indicat aquest dimecres que la limitació a 1.000 euros del pagament en efectiu no entrarà en vigor l’1 de gener de 2017, ja que el Govern no té intenció d’aprovar aquesta mesura abans de que acabi l’any, sinó que s’inclourà en un conjunt de mesures tributàries que s’aprovarà més endavant.
Finalment, sembla que l’Agència Tributària ja treballa en l’esborrany del nou impost a les begudes ensucrades, que el Govern negociarà amb els grups parlamentaris.

Esperem no tenir més notícies similars durant aquestes setmanes.

Quedem a la seva disposició i contacti amb nosaltres perquè li puguem assessorar al respecte.