25 de November de 2014 By webmastergafic

Que fer o no fer abans de 31.12.2014, segons la reforma fiscal

Tot seguit exposem un resum d’idees per optimitzar la Reforma Fiscal. Actuacions a fer o no abans del 31.12.14

RESUM IDEES:

– Els canvis en funció del tipus impositiu. En general: diferir ingressos i avançar despeses.
– Operacions a realitzar per la pèrdua dels coeficients d’abatiment i de correcció monetària (diferent cas si Accions amb cotització oficial i els altres).
Veure els models de tributació per antiguitat per valorar-lo. Veure aportació a SL o vendes amb pagament ajornat, especialment immobles per IVA o accions i participacions sense cotització.
Valorar la possible aplicació del Règim Transitori nova DT9 límit 400.000 € (el que fem ara no “gastaria” aquesta via a futur)
– Exempció Guany Patrimonial si contribuent> 65 anys i inverteix en Renda Vitalícia (límit 240.000 €)
– Guanys a menys d’1 any passar a 2015. Pèrdues <1 any, produir-les en 2014. Pèrdues generades> 1 any, produir-les en 2015 si no han de compensar el 2014.
– Rescats productes d’assegurança antics (?). Finalment sembla es prorroga el Règim Transitori DT4 i també limiti 400.000 €. A estudiar amb l’agent / companyia assegurances.
– Rebaixa dels rendiments irregulars. Generar ara? (si els tipus impositius més alts no perjudiquen més). (Revisar si hi ha préstecs de rendiment irregular <1.2006)
– Repartir abans de final d’any, primes d’emissió (+ aportacions de socis?) I prendre en consideració si interessa reduir capital ara (si hi ha reserves generades en període tinença dels valors). Repartir dividends 2014 amb exigibilitat 2015 o més enllà? Veure efectes en els Balanços de les companyies per l’impacte en el seu patrimoni net.
– Revisar situació societats professionals i els seus socis-treballadors.

IDEES PER optimitzar LA REFORMA FISCAL. ACTUACIONS DE FER O NO FER EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE RENDA, ABANS DEL 31.12.2014.

TIPUS IMPOSITIUS (veritats i mentides de la Reforma Fiscal)

CONCLUSIONS RÀPIDES:

1. Aquesta minoració de tarifes no té l’abast que s’ha dit pel Govern, perquè s’ha volgut comparar només amb la situació extraordinària que s’havia creat per a 2012 i 2013 i que després va ser prorrogada en 2014. És interessant examinar els canvis i ser conscients de la rapidesa que s’arriba al tipus marginal a la base general (47% (sense recàrrec autonòmic) el 2015 (45%, 2016) ia partir de 60.000 €! Quan en 2011 teníem 43% si> 53.000).
2. En tot cas, sí que hi ha una minoració dels tipus impositius en 2015 sobre 2014, tant a Base General com a Base especial. Aquesta minoració és més important pel que fa a la Base General, en els trams més baixos i en els més alts. Basant estalvi, la minoració es produeix només en els trams més alts.
3. En conseqüència, interessarà en general ENDARRERIR INGRESSOS a 2015 (partint de la base que els ingressos es situïn en el mateix tram impositiu aproximadament). Interessarà de la mateixa manera, AVANÇAR DESPESES el 2014 (activitats econòmiques, lloguers, etc …), també llevat d’excepcions.
4. També pot ser important analitzar el canvi en determinades rendes (curt termini) que passen a considerar-se subjectes a força estalvi en lloc de base general, així com els efectes de la possible compensació de bases entre aquestes rendes d’estalvi (tant en naturalesa com en percentatge -del 10 al 25%, després d’un règim transitori-)

EN ALTRES RENDIMENTS DEL TREBALL (RT) s’ha de tenir en compte:
– Aparició Despeses Difícil Justificació en RT per 2.000 € (art.19)
– Canvi domicili nou treball en situació atur: 2.000 € (art.19)
(Aquestes reduccions topades al RT Integro menys despeses per SS i altres)
– Varia el càlcul de la Reducció del rendiment net del Treball (RNT), en funció de l’import d’aquest Rendiment Net (RN).
– Però desapareix l’increment del 100% sobre la Reducció ara existent per haver acceptat un treball que suposi canvi domicili i la dels treballadors minusvàlids.
– Retribució en espècie per habitatge. Serà el 5% del valor cadastral només si ha estat revisat en 10 anys anteriors, és a dir, ja no com abans (aplicava 5% si revisió a partir 1994.01.01).
Per tant, més casos al 10%.
– Retribució en espècie per vehicles. Reducció 30% per no contaminants. (article 43b)
– Aportacions Patrimoni Discapacitats. Aplica diferents límits per aportació sobre l’IPREM. (article 7)
– RT per pensions procedents de l’estranger i que no les hagin declarat. S’obre termini fins 2015.06.30, sense recàrrecs, interessos ni sancions, mitjançant complementària per cada període. Es dóna efecte retroactiu a la norma, per condonar així els interessos, sancions i recàrrecs, inclosos els del període executiu que s’haguessin produït per aquest concepte.
En aquest cas, es retornaran per l’AEAT.

ALTRES RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI a tenir en compte:
– El 2015 se suprimeix la deducció dels primers 1.500.- € pel cobrament de dividends. Procedeix repartir dividends 2014 amb exigibilitat 2015 o més enllà ?.
– Aparició de nova regla per determinar el rendiment net (RN) per capitals diferits (cobrament menys primes) en què hi hagi part de primes per defunció / incapacitat i supervivència.
Només podran deduir ara totes les primeres, si la part de primes per defunció / incapacitat (el capital en risc), és inferior al 5% de la provisió matemàtica. (Art. 25.3)
– No es computarà el RN negatiu derivat de la transmissió lucrativa per actes entre vius (donació) de bons, obligacions, etc .. (actius representatius de cessió de capitals propis). (art. 25.6)
– Aparició de nous instruments d’Estalvi a llarg termini (5 anys), des 2015.01.01, amb règims fiscals d’exempció de tributació pels rendiments obtinguts.
SIALP / CIALP (Assegurança / Compte bancari d’Estalvi a llarg termini). Es preveu possibilitat mobilitzar (com a Fons Inversió.). Topall imposició per an 5000 €. Un per persona.

EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES a tenir en compte:
– Varien els límits de despeses Difícil Justificació del Rendiment d’Activitats Econòmiques. Es limiten a 2.000 €.
– Llei Pressupostos. Es preveu suprimir en Estimació Directa (ED) a la Reducció rendiment net 20% de l’activitat, en cas de manteniment ocupació. Qui quedés afectat, podria tenir interès en ANTICIPAR INGRESSOS EN 2014.
– Es modifica la mínima condició necessària en arrendament d’immobles. Ja NO cal local perquè es consideri activitat econòmica (només persona emprada jornada completa). Atenció no s’ha modificat en l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions.
– Exclusió EOS (Mòduls) (art. 31) (Entra en vigor el 2016. Veure si superem límits en 2015) si:
a) Superar Límit Rendiments. íntegres any anterior. Canvi de 450 a 150.000 € (excloses activitats agrícoles o ramaderes.)
O també per expedir Factures en què el destinatari sigui empresari o professional i superin en conjunt> 75.000 €
b) Cas activitats agrícoles o ramaderes i ara també forestals:
Nou límit = 250.000 € (abans a 300.000 €. En Projecte 200.000 i última esmena: 250.000)
Ja no s’exclou en b) perquè cònjuge, descendent o ascendent tinguin activitat. a ED. (només en el contribuent.)
c) Volum compres (sense comptar adquisicions d’immobilitzat)> 150.000 (abans 300.000 €).
Es suprimeixen altres límits: 50 i 225.000 € per als empresaris “modulers” amb retenció 1%.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS (modific. DT 9ª). esmena

Ja no es poden aplicar igual els coeficients d’abatiment, que existien per a adquisicions anteriors a 31.12.1994. Ja NO serà possible reduir Guany Patrimonial segons el càlcul “prorrata tempori” o valor d’accions cotitzades en 2005 (veure cas si el transmetent ha +65 anys i excepte plusvàlua fins a 400.000 €).
A estudiar possibilitat:
a) Venda, especialment si són accions cotitzades amb exempció total.
b) Venda amb pagament ajornat, per a accions i participacions. NO cotitzades i per immobles,
especialment si estan subjectes (o per renúncia) a IVA.
c) Es pot plantejar-se una aportació a S.L.?
d) Veure si Interessa aplicar l’esmena. Límit 400.000 €.
Nota.
Observeu la importància de la seqüència de les vendes ja que les primeres amb menys benefici, podrien consumir en la literalitat de la norma, la possibilitat d’aplicar-lo sobre altres posteriors amb més benefici. APLICACIÓ LÍMIT 400.000 €
El Grup Parlamentari del PP ha proposat una esmena a aquesta DT 9ª, que canvia la supressió dels coeficients d’abatiment per un nou règim. La redacció és complicada i de ben segur millorable.

S’elimina el coeficient d’actualització existent en transmissions de béns immobles (derogatòria. DT 9ª).

Es crea nou supòsit de reinversió per a contribuents +65 anys., Si Guany Patrimonial es reinverteix en 6 mesos en una renda vitalícia assegurada segons el Reglament. (límit 240.000 €).
Es permet el cas de la reinversió parcial (a prorrata).

Repartir abans de final d’any, primes d’emissió (+ aportacions de socis?) I prendre en consideració si interessa reduir capital ara (si hi ha reserves generades en període tinença dels valors). Veure efectes en els Balanços de les Societats per l’impacte en el seu patrimoni net

VENDES A TERMINI. Interessa tributació en 2015 detall tipus que el 2014.

En relació a REDUCCIONS DE BASE IMPOSABLE:

– Atenció a Règim Transitori per Rescatar els P. Pensions amb aplicació de la Reducció del 40% vigent per aportacions fins a 2006. Si la contingència es va produir des de 2011 a 2014 i per aplicar aquesta reducció, el rescat ha de produir fins als 8 anys següents des que es va produir (si és en 2014, en 2022). Si la contingència es va produir en 2010 o anteriors, el RT només serà aplicable si el rescat és abans del 2018.12.31 (RT 11a).
Atenció, després no és que baixi al 30%, és que no hi ha Reducció.
– S’inclou un nou supòsit per al Rescat dels Drets Acumulats en un Pla de Pensions (DA 7a): Que passin 10 anys des de les aportacions, sempre que ho permeti el Pla. Serà compatible a més, amb noves aportacions. Podrà per tant planificar si interessa seu rescat en anys sense ingressos.
– No es podrà aplicar la doble escala a les “Anualitats per aliments” en cas de tenir dret a la deducció per descendents. Se soluciona així la controvèrsia del cas de “custòdia compartida” que legalment donava dret a la deducció per fills ia l’aplicació d’anualitat per aliments, tancant la problemàtica creada entre l’AEAT / DGT i els tribunals. (Article. 64),
– Quotes partits polítics. Passen de reduccions a deduccions del 20% amb Base màxima de 600 € (art.68). Si algú pensava fer aportacions que superessin aquest límit el 2015, haurà de avançar el 2014.

DEDUCCIONS:
– Per Lloguer Habitatge habitual. Se suprimeix aquesta deducció però es crea Règim Transitori (RT) (DT 15).
Podran seguir aplicant aquells contribuents que hagin tingut dret a aquesta deducció amb anterioritat. NOTA: Si es subscriu el contracte i comença a pagar abans 2015.01.01, podria generar aquest dret (si es donen tots els requisits).
– Donacions a favor d’entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, segons Llei 49/2002. Es canvia la regulació i s’estableix que funcioni per trams: Fins a 150 € (donacions totals del contribuent) 75% deducció (2015 = 50% per RT). Resta 30%. S’estableix una “fidelització” de manera que si s’aporta una quantitat igual o superior als dos períodes impositius anteriors, s’incrementa la deducció al 35% (32,5% el 2015). Podria interessar-li a algú fer el 2014 una part de donació a una entitat aquest any.
– Atenció, se suprimeixen les deduccions per donacions a fundacions o entitats sense ànim de lucre no acollides a la Llei 49/2002. Si és el cas, més val fer-les abans cap d’any del 2014.

ALTRES:
– EXIT TAX. Consisteix en pagar per la plusvàlua latent en accions o participacions, en deixar de ser resident (quan ha estat 10 dels últims 15 anys). Hi diferent tractament per sortir a un país de la UE / EEE, fora UE o paradís fiscal i si és per motius de treball o no. (Art.95). Procedirà pagament, ajornament, aval i, si escau, devolució.
Límit quantitatiu: Només si> 4 Mill / € en tot cas o> 1 Mill. / € si es té> 25% dels Fons Propis de la societat.
Només per accions o participacions. (no immobles, ni or o altres inversions. Tampoc títols d’Inversions Col•lectives)
– Transparència Fiscal Internacional. Rendes transparentables per societats estrangeres “buides”. Es liquidarà a final d’any, per l’increment de valor de la participació (pe cas de societat en luxemburg) (art. 91)
– Règim d’impatriats. Eliminació 600.000 € per acollir-se, si bé els rendiments majors tributaran a escala màxima (no 24%). No aplicable a esportistes professionals. Ara aplicable a administradors amb participació <25% (art. 93).
Att. (DT17): Desplaçats abans 2015.01.01 podran seguir règim actual, fins a final.
– Societats Civils d’objecte mercantil, passen a 2016 a Impost sobre Societats, i comptabilitat. Se’ls habilita un règim transitori per a la seva dissolució (DT 19a), que pretén NEUTRALITAT en IRPF, ITP, Plusvàlua … (no IVA) semblant a l’aplicat en el seu dia per a les societats patrimonials (acta en 6 mesos de 2016 -recordar si es vol legitimar firmes-)

VARIS:
– Nova deducció per:
– Família nombrosa i persones amb discapacitat que tinguin al seu càrrec ascendents i descendents amb dret a deducció. (nou art.81 bis).
És una deducció amb devolució, a l’estil de la maternitat i es preveu el seu pagament anticipat, en funció del nombre de mesos en què es compleixin els requisits.
– Retencions. (Art.101) Rebaixa tipus. aplicació:
– 18% (novetat via esmena) per Activitats Professionals, si bé per al 2015 = 19%. Serà 9% en inici activitat. Per al cas de Rendiments íntegres en any anterior <15.000 R = 15%, sempre que aquests Rendiments íntegres hagin estat> 75% a la suma dels seus Rendiments íntegres del Treball i Activitats Econòmiques.
– Idem 18% (i 19% el 2015) per a Cursos, conferències …
– 19% (però 20% el 2015) per als Rendiments Capital Mobiliari, transmissió de participacions de societats IICC, i dels Drets subscripció (ara, tant cotitzades com no cotitzades ja sense diferenciació).
– 35% Retribució per Administradors. Rebaixa al 35% i al 19% si la xifra de negocis <100.000 €.
Per al 2015, aquests dos tipus són transitòriament, 37% i 20% respectivament.
– 15% Endarreriments Rendiments Treball.
– Retencions prima emissió i reduccions de capital amb devolució d’aportacions. No es preveu retenció (llevat que reglament estableixi el contrari) però sí declaració (obligació d’informació) (art. 105.f).

Quedem a la seva disposició per a quantes qüestions desitgin plantejar.

Novembre 2014.