Factures i IVA
28 de November de 2018 By webmastergafic

Factures i IVA deduïble

En el següent post, tractarem les dades a tenir en compte en realitzar una factura i quan podrem deduir-nos l’IVA en les nostres factures. Tot el que has de saber, ho tens detallat a continuació.

Has de saber que tot empresari, professional o autònom està obligat a emetre una factura al moment de realitzar alguna operació econòmica.

Si has d’emetre una factura a un client, sigui per un servei realitzat o per un producte venut i has de començar a crear la teva primera factura, has de conèixer les dades de la factura així com els elements que has d’incorporar.

Per comptabilitzar una factura s’han de prendre en compte una sèrie d’anotacions que et descriurem en el següent post.

Factures rebudes

Dins de les factures rebudes cal prendre en compte diversos conceptes com són:

 1. Emissor i Receptor
 2. Tipus de factures:
  • deduïbles
  • no deduïbles
  • rectificatives
 3. Proveïdor o Creditor
 4. Factura NO Espanyola
 5. Factura amb retenció
 6. Actius / béns d’inversió / immobilitzat
 7. Trimestre / Mes tancat

1. Emissor i Receptor

Perquè una factura sigui vàlida, cal revisar que la factura detall les dades de l’emissor i del receptor d’aquesta.

 • Emissor: s’entén com a emissor d’una factura la persona o empresa que emet una factura en el moment de realitzar alguna operació econòmica. L’emissor ha d’omplir les següents dades per fer una factura:
  • nom i cognoms
  • raó social
  • NIF (número d’identificació fiscal), el codi per identificar persones físiques o jurídiques per a efectes fiscals.
  • adreça de la persona o companyia
 • Receptor: és el destinatari de la factura; és a dir, la persona o empresa que rep la factura de l’operació econòmica. Les dades que ha de contenir obligatòriament la factura són:
  • tipus de persona
   • persona física: és necessari completar el nom i cognoms d’aquesta persona.
   • persona jurídica o empresa: caldrà indicar la denominació social de la mateixa
  • adreça de la persona o companyia
  • NIF (número d’identificació fiscal), el codi per identificar persones físiques o jurídiques per a efectes fiscals.

És important tenir en compte aquests conceptes, ja que hi ha grups d’empreses que li poden pujar (barrejar) les factures de les diferents empreses per error.

2. Tipus de factures

En realitzar una factura, caldrà diferenciar entre:

 • Factures deduïbles: Tota factura amb les dades de l’emissor i receptor de la mateixa amb el seu IVA detallat.
 • Factures simplificades deduïbles: Tota factura amb les dades de l’emissor i receptor de la mateixa amb el seu IVA detallat.
 • Factures no deduïbles / Tiquets: Un tiquet o factura simplificada sense les dades de l’emissor i receptor de la factura
 • Factures rectificatives / Abonaments:
  • Rectificació per diferències (si tenim una factura de 100 €,  fem un abonament de 30 € i el total a pagar pel client és de 70 €)
  • Rectificació per substitució (seguint l’exemple anterior, es genera una factura de 100 € i una rectificativa de 70 €, sent el total que ens ha de pagar el client 70 €)

3. Proveïdor o creditor

La diferència entre un proveïdor i un creditor és senzilla:

 • Proveïdor: correspon al Compte 400 i ens subministra una mercaderia per vendre (compra de productes per vendre). És a dir, el proveïdor és aquella persona física o jurídica a qui li hem pagat per la compra d’un producte que està directament relacionat amb l’activitat que desenvolupa l’empresa.
 • Creditor: correspon al Compte 410 i ens proporciona un servei per a la nostra empresa (aigua, llum, telèfon, gas, gestoria …). Es coneix com a creditor, aquella entitat física o jurídica a qui li paguem per la compra d’un servei que no està relacionat amb l’activitat desenvolupada per l’empresa.

4. Factures No Espanyola

Cal diferenciar si es tracta d’una factura Espanyola o no Espanyola.

Es considera factura no Espanyola, qualsevol factura que no sigui d’Espanya i per a això cal comptabilitzar correctament.

Si el producte té el seu impost de Bé o servei correctament indicat i el proveïdor té la posició fiscal corresponent, Odoo va convertir l’impost inicial a l’impost resultant correcte.

5. Factures amb retenció

Un altre dada a tenir en compte al comptabilitzar una factura i seguint el mateix exemple que les factures no Espanyoles, són les factures amb retenció on s’ha d’indicar l’IVA en el producte correcte i la posició fiscal correcta, per a això, Odoo ens mostra l’IVA resultant correcte.

6. Actius / béns d’inversió / immobilitzat

Hem de diferenciar entre els termes següents:

 • Actiu: és un bé que l’empresa posseeix i que pot convertir-se en diners o altres medis líquids equivalents. Aquests actius al seu torn i depenent de la seva liquiditat, poden classificar-se en:
  • Actiu fix: aquells actius utilitzats en el negoci i no adquirits amb fins de venda, com maquinàries i béns immobles.
  • Actiu circulant: aquells actius que s’esperen que siguin utilitzats en un període inferior a l’any, com les existències.
 • Bé d’inversió: es defineix com tota aquell despesa que l’hagis comprat per al teu negoci i pugui ser utilitzat durant més d’un any en el mateix. Només es consideraran béns d’inversió dels béns: corporals, mobles, semovents o immobles. Tot i això, hi ha algunes compres que NO es consideren béns d’inversió. Per a més informació consulta amb Gafic.

Qualsevol compra (no de productes per vendre) que tard més d’un any a “gastar-se” a l’empresa, pot ser un bé d’inversió. Per exemple, cotxes, taules, ordinadors, instal·lacions elèctriques, reformes …. En Odoo s’ha de comptabilitzar omplint la columna de categoria d’actiu de la línia de la factura

 • Immobilitzat: solen definir-se com els actius estructurats d’un negoci. És a dir, el conjunt d’actius d’una empresa que no són circulants. Engloba mobiliari, instal·lacions i terrenys, maquinària, construccions, despeses amortitzables, crèdits a llarg termini entre d’altres.

7. Trimestre / Mes tancat

En comptabilitzar una factura, és de vital importància, NO comptabilitzar cap factura d’un mes que ja està declarat o tancat, Odoo ens permet comptabilitzar factures de mesos anteriors indicant prèviament la data comptable.

IVA – Factura incompletes

A totes aquelles societats (moltes) que es dedueixin l’IVA de les factures simplificades (en què no consten les dades del destinatari) que se solen lliurar als restaurants, taxis, etc. aquesta recent contestació de la DGT (V2607-18 – 2018.09.25) els vindrà bé.

S’hi pregunta si és possible que l’emissor d’una factura simplificada completi les dades indicades en l’article 7.2 del Reglament de facturació de forma manual després d’haver estat impresa la factura simplificada. I la DGT contesta que res no impedeix que una part de la factura sigui completada de manera manual encara que aquesta hagi estat creada utilitzant mitjans mecànics o electrònics.

“Per tant, la consultant podrà completar manualment (a bolígraf) les factures després de la seva impressió, i aquestes no perdran la consideració de factura a l’efecte de l’impost quan contingui les mencions específiques previstes als articles 6 o, si s’escau, 7 del Reglament de facturació i garanteixi l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut en els termes assenyalats “.

Font: Resol.lució DGT 2607-18 – 2018.09.25

Amb això es dedueix que certes activitats com restaurants, taxis, etc. tenen la possibilitat de deduir l’IVA en les seves factures.

Per a qualsevol aclariment sobre les factures o funcionament d’Odoo, no dubtis a contactar amb el teu assessor de Gafic.