Factura legal
29 de November de 2018 By webmastergafic

Factura legal, quins requisits ha de complir?

Si vols saber com fer una factura legal, aquest post t’interessa. En el següent article tractarem els termes i condicions que ha de complir tota factura perquè es consideri legal.

Recorda que ja havíem comentat en l’anterior post sobre quins són els aspectes a tenir en compte a l’hora de realitzar una nova factura. Així doncs, si et vas quedar amb algun dubte, t’adjuntem de nou el post sobre Factura i IVA deduïble on podràs consultar totes les dades.

Ara sí, anem a veure els aspectes a tenir en compte perquè una factura sigui legal. Segueix llegint!

Dades per a una factura legal

La factura perquè sigui legal, ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

  • Lloc i data d’emissió: la data d’emissió ens indica el moment en què s’imputen els impostos corresponents. Per això és molt important, informar-se degudament.
  • Número de factura i sèrie: La numeració de la factura ha de ser única i correlativa, és a dir, no poden haver-hi dues factures amb la mateixa numeració en un mateix any. Hi ha la possibilitat d’establir diferents sèries quan hi hagi diversos establiments o centres de facturació.
  • Dades fiscals tant de l’emissor com del receptor:
    • Nom, cognoms o denominació social
    • Número d’identificació fiscal, NIF o CIF
    • Domicili

Casos a tenir en compte en una factura

1. Factura a un no resident:

Quan es facturi a un no resident ha de constar la localització de l’establiment Permanent.

2. Destinatària persona física:

En el cas que el destinatari sigui una persona física que no sigui autònom, només cal que hi figuri el nom i el seu número d’identificació fiscal, NIF.

3. Concepte, import i impostos:

Cal descriure l’operació (producte / servei venut) i la seva contraprestació total, ha de quedar reflectit l’import abans d’impostos (Base imposable) i el total.

4. Factura amb retenció:

Quan una factura s’emeti amb retenció, per al càlcul de la base imposable haurà de tenir en compte l’import del servei venut menys la retenció d’IRPF i els possibles descomptes que es puguin aplicar.

5. Factura subjecta i no exempta d’IVA:

Si l’operació duta a terme està subjecta i no exempta d’IVA, han d’aparèixer a la factura les dades per identificar la base imposable, el tipus tributari i la quota repercutida.

Us aconsellem consultar-ho amb el vostre assessor fiscal i comptable especialitzat en Odoo.

6. Diferents tipus d’IVA:

Si la factura està gravada amb diferents tipus d’IVA, s’ha de diferenciar cada producte / servei amb el tipus d’IVA corresponent.

7. Factures electròniques:

Les factures electròniques tindran la mateixa validesa que les originals sempre que continguin idèntica informació a la factura emesa i en la rebuda i apareguin les dades enumerades.