Consultoria i Auditoria

La reforma de la Legislació mercantil espanyola, originada per la necessària adaptació a les directrius de la Comunitat Econòmica Europea, va introduir, entre d’altres importants canvis, l’obligació d’auditar la comptabilitat de nombroses empreses.

Els serveis que oferim són:

Auditoria de Comptes Anuals
Informes d’Auditoria
Revisions limitades dels estats financers
Assessorament sobre polítiques i sistemes de consolidació dels estats financers
Revisions dels sistemes de control intern

 

Consultoria i Auditoria