13 de May de 2019 By webmastergafic

Com registrar la jornada laboral dels empleats

Benvolguts clients,

S’ha aprovat la nova legislació exigeix ​​l’empresari el registre de les jornades dels treballadors amb contracte a temps parcial i a jornada completa. L’incompliment d’aquesta obligació, deriva en sancions per part de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, a continuació els anem a resumir com complir amb aquesta nova normativa.

Com registrar la jornada dels treballadors

Si ets empresari i tens contractats treballadors has de saber que per llei has de portar un registre de l’horari dels teus empleats amb contracte a temps parcial oa temps complet i implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral.

canvis normatius

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball recupera el registre de jornada després de més d’un any i mig de manca d’obligatorietat d’aquest control. Cal recordar que el Tribunal Suprem lliurava a les empreses d’aquesta actuació mitjançant sentència dictada a l’abril de 2017. Tan sols un mes després, la Inspecció de Treball deixava de perseguir l’absència de registre de la jornada a autònoms i empreses amb treballadors contractats. Aquest Reial decret modifica aquells apartats sobre el registre de jornada inclosos en la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. D’acord amb les modificacions la Llei resta redactada de la següent manera:

(…) L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest artículo.Mediante negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’empresa, s’organitzarà i documentar aquest registre de jornada.La empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. (…)

Per tant, el criteri torna a ser l’establert en el Pla de Control de 2016 que enduria la vigilància sobre el registre de jornades a temps complet que fins al moment no eren obligatòries.

Condicions i compliment del registre

Si bé ja en el contracte de l’empleat a temps parcial s’ha d’indicar la distribució de la jornada laboral, l’empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals a aquesta indicació i al registre diari de l’horari:

Realització del còmput total per mes d’hores ordinàries i extraordinàries i lliurament de còpia del resum al treballador al costat de la seva nòmina.
Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.
Però què passaria en cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari? La Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS) considera falta greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada . Donant-se el cas d’incompliment en matèria de jornada i d’acord amb l’Art.7 nº5 d’aquesta Llei la imposició de multa seria a partir dels 626 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.

Si l’incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu contemplada en l’Art.6.6 de la Llei.

De comprovar-se falta alguna en el registre el contracte del treballador contractat a jornada parcial es presumeix automàticament a jornada completa.

informació requerida

Arribat aquest punt resulta fonamental per a l’empresari el registre d’horaris de la jornada pel que ha de disposar d’una plantilla per a gestionar el seu control i fer una posterior lliurament al treballador. Encara que no existeix un model oficial el document ha de contenir la següent informació:

Identitat de l’empresa
Identificació del treballador
Especificació de la jornada de treball recollida en el contracte de treball
Detall de les hores laborals, ordinàries i complementàries, realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
Signatura del representant legal de l’empresa
Rebut del treballador

GAFIC posa a la teva disposició la seva pròpia plantilla de registre de jornada de treball a temps parcial per controlar els horaris de la plantilla de treballadors i també evitar les possibles sancions derivades de no portar correctament aquesta vigilància.

Li deixem uns formularis per al registre manual,

Registro Jornada Completa: https://drive.google.com/open?id=0B8y69QWIJXW9dmVHY2RGdE81R3c
Registro Jornada Parcial: https://drive.google.com/open?id=0B8y69QWIJXW9MGh2TTZvaHd1NXM

Els hi aconsellem automatitzar-ho amb mòduls d’Odoo (Opción 1, Opción 2) o d’altres hardwares (Otro hardware) o programes i apps pel registre de la jornada.

 

Quedem a la seva disposició.

Salutacions,

 

GAFIC, SLP

La seva asesoría fiscal i comptable amb Odoo