Category: Laboral

13 de May de 2019

Com registrar la jornada laboral dels empleats

Benvolguts clients, S’ha aprovat la nova legislació exigeix ​​l’empresari el registre de les jornades dels treballadors amb contracte a temps parcial i a jornada completa. L’incompliment d’aquesta obligació, deriva en sancions per part de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, a continuació […]

18 de January de 2019

Alta en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Alta en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) L’IAE és un impost que s’aplica tant a autònoms com a societats pel fet de realitzar una activitat empresarial, professional o artística en territori Espanyol. Un autònom està exempt d’efectuar el pagament de l’IAE però l’afecta directament, segons la […]

14 de November de 2018

Alta en Col·legi Professional

Alta en Col·legi Professional En primer lloc, un col·legi professional és una associació civil no lucrativa, format per professionals d’una sola branca, interessats en agrupar-se per treballar en benefici de la seva professió. Van ser creats per dur a terme un control independent i imparcial […]

5 de September de 2018

Autònoms obligats a l’alta en el Sistema RED

Benvolguts clients, Des l’1 d’octubre de 2018, els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per via electrònica, inclosa la recepció i gestió de les notificacions. Per tant, és molt important que acudeixin a la nostra […]

5 de September de 2018

Pla de Xoc contra la contratació Temporal

Benvolgut client, El Pla Director per un Treball Digne, inclou com a part essencial del mateix un Pla de Xoc contra la contractació temporal fraudulenta que es produeix en determinades empreses. Bàsicament, es vol evitar i controlar els contractes temporals actuals en totes les empreses […]

15 de May de 2017

Canvi de criteri en el Registre Diari d’Hores de la Jornada Completa

Benvolguts clients, Ja vam informar en la nostra anterior noticia de la publicació de dos sentències de l’Audiència Nacional que havien donat peu a que per la Inspecció de Treball s’exigís el registre diari d’hores, no només dels treballadors a jornada parcial, sinó també d’aquells […]