skip to Main Content
Factura Legal

Si vols saber com fer una factura legal, aquest post t’interessa. En el següent article tractarem els termes i condicions que ha de complir tota factura perquè es consideri legal.

Recorda que ja havíem comentat en l’anterior post sobre quins són els aspectes a tenir en compte a l’hora de realitzar una nova factura. Així doncs, si et vas quedar amb algun dubte, t’adjuntem de nou el post sobre Factura i IVA deduïble on podràs consultar totes les dades.

Ara sí, anem a veure els aspectes a tenir en compte perquè una factura sigui legal. Segueix llegint!

Dades per a una factura legal

La factura perquè sigui legal, ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

  • Lloc i data d’emissió: la data d’emissió ens indica el moment en què s’imputen els impostos corresponents. Per això és molt important, informar-se degudament.
  • Número de factura i sèrie: La numeració de la factura ha de ser única i correlativa, és a dir, no poden haver-hi dues factures amb la mateixa numeració en un mateix any. Hi ha la possibilitat d’establir diferents sèries quan hi hagi diversos establiments o centres de facturació.
  • Dades fiscals tant de l’emissor com del receptor:
    • Nom, cognoms o denominació social
    • Número d’identificació fiscal, NIF o CIF
    • Domicili

Casos a tenir en compte en una factura

1. Factura a un no resident:

Quan es facturi a un no resident ha de constar la localització de l’establiment Permanent.

2. Destinatària persona física:

En el cas que el destinatari sigui una persona física que no sigui autònom, només cal que hi figuri el nom i el seu número d’identificació fiscal, NIF.

3. Concepte, import i impostos:

Cal descriure l’operació (producte / servei venut) i la seva contraprestació total, ha de quedar reflectit l’import abans d’impostos (Base imposable) i el total.

4. Factura amb retenció:

Quan una factura s’emeti amb retenció, per al càlcul de la base imposable haurà de tenir en compte l’import del servei venut menys la retenció d’IRPF i els possibles descomptes que es puguin aplicar.

5. Factura subjecta i no exempta d’IVA:

Si l’operació duta a terme està subjecta i no exempta d’IVA, han d’aparèixer a la factura les dades per identificar la base imposable, el tipus tributari i la quota repercutida.

Us aconsellem consultar-ho amb el vostre assessor fiscal i comptable especialitzat en Odoo.

6. Diferents tipus d’IVA:

Si la factura està gravada amb diferents tipus d’IVA, s’ha de diferenciar cada producte / servei amb el tipus d’IVA corresponent.

7. Factures electròniques:

Les factures electròniques tindran la mateixa validesa que les originals sempre que continguin idèntica informació a la factura emesa i en la rebuda i apareguin les dades enumerades.

Back To Top