16 de November de 2015 By webmastergafic

Bonificació cotització seguretat social personal investigador R + D + I

Què s’obté?

El 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador.

Objectiu:

Deducció fiscal de les despeses incorregudes en l’obtenció de nous productes o processos, així com en la millora substancial dels mateixos. La bonificació de les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes, aplicable al personal INVESTIGADOR contractat dins dels grups 1, 2, 3 i 4 de cotització en el règim general.

Beneficiaris:

Empreses amb personal investigador contractat que realitzin projectes d’R + D + I en exclusiva (podent dedicar fins a un 15% del temps en tasques de formació, divulgació o similars, relacionades amb els projectes).

Termini:

A partir d’1 gener 2015.

Observacions:

La bonificació és plenament compatible amb la deducció fiscal per R + D + I sempre que es tracti de personal diferent dins de la mateixa empresa. Per a aquelles pimes consideres pel MINECO com Pime Innovadora pot ser fins i tot el mateix personal

COMPATIBILITAT AMB DEDUCCIONS FISCALS:

Les Bonificacions seran plenament compatibles amb les Deduccions fiscals per R + D + I sempre que es tracti de personal diferent dins de la mateixa Companyia. No obstant això, per a petites i mitjanes empreses intensives en R + D + I (PIME innovadora), serà compatible fins i tot per al mateix personal. Hi 7.500 PIMES innovadores a Espanya

Saps si la teva empresa és considerada Pime Innovadora? Contacta amb GAFIC per saber si ho ets.