27 de September de 2014 By webmastergafic

Avantprojecte de reforma fiscal

Benvolgut / da company / a,

Com anunciàvem en l’anterior Nota de Avís, ja es pot accedir als avantprojectes normatius en els quals es concretarà la reforma tributària i que modificaran l’IRPF, Impost sobre Societats, IRNR, IIEE, IVA i Llei general tributària.
Ara s’inicia el tràmit d’informació pública, en què la nostra corporació, com altres organismes, pot realitzar observacions, després hauran entrada al Congrés dels Diputats els corresponents projectes legislatius, esperant que la seva aprovació es produeixi amb temps suficient perquè també vegin la llum els desenvolupaments reglamentaris abans de finals d’aquest any.
Encara que és aviat per parlar de mesures concretes, la qual cosa exigirà un detingut anàlisi, a part del que es va comunicar després del passat Consell de Ministres, i segons el manifestat pel ministre i pel secretari d’Estat d’Hisenda, es pot apuntar el següent :

• En l’IRPF:
– Es limitarà l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament.
–  Es declararan exemptes les plusvàlues que es puguin produir en dacions en pagament (ara només per deutors al llindar d’exclusió social).
– Es permetrà als preferentistas compensar els rendiments negatius del capital mobiliari, produïts en el canvi, amb els guanys patrimonials que puguin generar amb posterioritat per la venda de les accions per les es van canviar les preferents.
– Es creen els plans d’estalvi a llarg termini pels quals un contribuent que col • loqui el seu estalvi en productes com dipòsits o assegurances, si el manté un mínim de 5 anys, no tributi pels rendiments que obtingui.
–  Es redueixen les aportacions màximes a plans de previsió social dels imports actuals (10.000 o 12.500 € / any, depenent de l’edat) a un màxim de 8.000 € / any.
– S’eliminarà l’exempció dels primers 1.500 € de dividends.
–  Es redueixen les retencions a professionals, en general, del 21 al 19% i, per als que tinguin rendes inferiors a 12.000 €, al 15%.
–  Es deixarà el règim de mòduls, el 2016, només per a agricultors, ramaders i activitats de petita dimensió els clients siguin consumidors finals.
– La reducció del rendiment net de la qual gaudeixen els propietaris d’habitatge llogat, que ara és, en general, del 60%, i del 100% quan l’inquilí és jove, passarà a ser de només el 50%.
• En l’Impost sobre Societats:
– Es simplificaran les taules d’amortització.
– Es limita la possibilitat de deduir els deterioraments comptables de l’immobilitzat i de renda fixa, com ja passa actualment amb la cartera de renda variable.
– Es prorroguen les mesures de consolidació actuals, com els percentatges incrementats de pagaments fraccionats.
– S’unifica la limitació de la compensació de BIN s (si bé es podran compensar sense límit bases fins a un milió d’euros) i es treu el límit temporal màxim de compensació de 18 anys (serà possible compensar sense límit temporal).
– Es limita la deduïbilitat de les despeses per atencions a clients a l’1% de la facturació.
– Es manté la deducció per R + D + I, la de produccions cinematogràfiques i es donaran beneficis a rodatges estrangers a casa nostra.
• En l’IVA:
– Es confirma l’anunciat increment de tipus per a productes sanitaris amb l’excepció, per exemple, d’ulleres i lents de contacte.
– Nova regla de localització de serveis de comerç electrònic, prestats per empresaris a consumidors finals, al país del destinatari.
• Lluita contra el frau:
– Publicació anual de la llista de paradisos fiscals en la qual podran figurar també aquells territoris que hagin signat acords però que no els compleixin efectivament.
– Es donaran més facilitats perquè la Inspecció pugui aplicar el règim d’estimació indirecta de bases.
– Majors facilitats per comprovar exercicis prescrits en què es van generar BIN s.

Esperant que aquesta informació et sigui útil, t’envio una cordial salutació,