Assessoria mercantil

Mercantil

El departament mercantil, dintre de les seves especialitzacions, presta els següents serveis:

Assessorament integral en la constitució i gestió de societats:

– Anònimes
– Limitades
– Cooperatives
– Associacions i fundacions
– Anònimes laborals
– Civils
– Públiques

 

– Confecció dels estatuts, actes de juntes generals i de consell d’administració d’empreses
– Assessorament en la modificació, dissolució i liquidació de societats
– Transmissió d’accions i participacions
– Gestions i documentació exigible per al funcionament dels òrgans socials
– Inscripció de documents en els Registres Mercantil, de la Propietat, de Cooperatives i d’Associacions i Fundacions.

Commercial Consulting and Advice