16 de December de 2014 By webmastergafic

ANÀLISI DE LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN L’IVA PER LA LLEI 28/2014

ANÀLISI DE LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN L’IVA PER LA LLEI 28/2014, DE REFORMA DE LA LLEI 37/1992, I D’ALTRES MODIFICACIONS RELATIVES A AQUEST IMPOST.

Amb efectes des del 1 de gener del 2015 (llevat d’excepcions més endavant indicades), la Llei 28/2014, de 27 de novembre incorpora les següents modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA):

1r Adaptació de la Llei 37/1992 a la Directiva IVA i jurisprudència del TJUE

• Territorialitat.

L’àmbit d’aplicació de l’Impost s’ajusta a la Directiva IVA, excloent del territori de la Comunitat a les regions ultraperifèriques franceses, les illes del Canal i illes Aland i incloent les regions d’Akrotiri i Dhekelia.

• Noves regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica.
A partir de l’1 de gener de 2015, d’acord amb les regles de localització introduïdes en la Directiva 2006/112 / CE per la Directiva 2008/8 / CE, de 12 de febrer de 2008, quan aquests serveis es prestin a una persona que no tingui la condició d’empresari o professional actuant com a tal (consumidor final), passen a gravar en el lloc on el destinatari estigui establert, tingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el prestador.
Es considera prestació de serveis efectuades per via electrònica per exemple la descàrrega d’un programa via on-line, no es considera la compra d’un llibre mitjançant via electrònica o mitjançant correu electrònic però que es rep al domicili de forma física si que ho seria si ens ho descarreguem.
Per tant, tots els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o TV i electrònics tributaran a l’Estat membre d’establiment del destinatari, tant si aquest és un empresari o professional o bé un consumidor final, i tant si el prestador del servei és un empresari establert a la Comunitat o fora d’aquesta.
Aquest canvi en el lloc de tributació ve acompanyat de dos règims especials opcionals que permeten als subjectes passius liquidar l’impost degut per la prestació d’aquests serveis a través d’un portal web “finestreta única” a l’Estat membre en què estiguin identificats, evitant haver de registrar en cada Estat membre on realitzin les operacions (Estat membre de consum). Es distingeix entre:
– Règim exterior a la Unió: aplicable a empresaris o professionals que no tinguin cap tipus d’establiment permanent ni obligació d’estar identificat a l’efecte de l’IVA en cap Estat membre de la Comunitat. L’Estat membre d’identificació serà l’elegit per l’empresari.
– Règim de la Unió: aplicable als empresaris o professionals europeus que prestin serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o TV i electrònics als consumidors finals als Estats membres en els quals no tingui la seva seu d’activitat econòmica o un establiment permanent. L’Estat membre d’identificació serà aquell on tingui la seu d’activitat econòmica o un establiment permanent.
En l’àmbit de la normativa interna, l’Ordre HAP / 1751/2014, de 29 de setembre, en vigor des l’1 d’octubre de 2014, s’aprova el formulari que permet el registre dels empresaris o professionals que s’acullin a aquests règims especials i que designin a Espanya com a Estat membre d’identificació.

2n Tipus impositius de productes sanitaris.
Conseqüència de la Sentència del TJUE de 17 de gener de 2013, en l’assumpte C-360/11, els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i altres instrumental, d’ús mèdic i hospitalari passen a tributar, amb caràcter general, del 10% al 21%, mantenint exclusivament la tributació al tipus reduït del 10% per a aquells productes que, per les seves característiques objectives, estiguin dissenyats per alleujar o tractar deficiències, per a ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials.
El llistat de productes als quals resulta aplicable el tipus reduït del 10%, entre els quals es troben les ulleres i lents de contacte graduades, ortesis, pròtesis i ortopròtesis (excepte per a persones amb discapacitat que tributen al 4%), cadires, crosses i dispositius per a tractaments de diàlisi i respiratoris, s’incorpora a un nou apartat vuitè de l’annex de la Llei. (Vegeu al final d’aquest document)
Passen a tributar del 4% al 21% les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per a ús humà, així com els productes intermedis per a la fabricació d’aquests medicaments.
Així mateix, incrementen la seva tributació del 10% al 21% les substàncies medicinals i els principis actius utilitzats en l’elaboració de medicaments d’ús veterinari, així com els equips mèdics, aparells i altres instrumental usat amb fins veterinaris.
Mantenen la tributació al 10% els medicaments d’ús animal, els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (gases, benes i anàlegs), compreses, tampons, protectors íntims, preservatius i altres anticonceptius no medicinals.
Mantenen la tributació al 4% dels medicaments d’ús humà, les fórmules galèniques, magistrals i preparats oficinals, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat. Reparació de vehicles i cadires de rodes
Disminueix el tipus impositiu aplicable a les flors i plantes vives de caràcter ornamental, passant del 21% al 10%. Amb aquesta modificació es torna al mateix tractament que va existir fins al 31/08/2008 ja que, amb efectes des del 1/09/2008 i fins 31/12/2014, el tipus reduït del 10% només és aplicable a les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l’obtenció de flors i plantes vives.

3r Règim especial de les agències de viatge

Es modifica la regulació d’aquest règim especial arran de la Sentència del TJUE de 26 de setembre de 2013, en l’assumpte C-189/11:
• El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges (hostaleria, transport i / o serveis accessoris), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les vendes per agències minoristes de viatges organitzats per les agències majoristes
• Se suprimeix el mètode de determinació global de la base imposable.
• Se suprimeix la consignació separada de l’IVA repercutit (obtinguda la quota com el resultat de multiplicar el preu total de l’operació per 6 i dividir el resultat per 100) prevista en el cas que el client empresari o professional ho sol·liciti, impedint amb això seva deducció.

Al marge de les modificacions obligades per aquesta Sentència, s’introdueix la possibilitat, a exercitar operació per operació, d’aplicar el règim general de l’Impost, sempre que el destinatari de les operacions sigui un empresari o professional que tingui, en alguna mesura, dret a la deducció o la devolució de les quotes suportades.

4t Base imposable d’operacions la contraprestació no sigui de caràcter monetari.

Conseqüència de la Sentència del TJUE de 19 de desembre de 2012, en l’assumpte C-549/11, es modifica la regla de valoració de les operacions la contraprestació no sigui de caràcter monetari, fixant com a tal el valor acordat entre les parts, que haurà de expressar-se de forma monetària, acudint com a criteri residual a les regles de valoració de l’autoconsum davant la regla actual basada en el valor de mercat.

5è Subvencions no vinculades al preu.

Per tal d’adaptar la normativa a la Sentència del TJUE de 14 de març de 2014, en l’assumpte C-151/13, es diferencia entre les subvencions no vinculades al preu, que no formen part de la base imposable de les operacions, de les contraprestacions pagades per un tercer, que sí que formen part d’aquella.

6è Supressió de l’exempció als serveis prestats pels fedataris públics.
Se suprimeix l’exempció als serveis prestats pels fedataris públics en connexió amb operacions financeres exemptes o no subjectes per ajustar-se al dictamen motivat de la Comissió Europea de 24 d’octubre de 2012. D’aquesta manera, passen a estar subjectes a l’IVA dels serveis prestats per notaris, registradors de la propietat i registradors mercantils en relació amb aquestes operacions (constitució, subrogació o cancel·lació de préstecs hipotecaris entre d’altres).

7è No subjecció de la transmissió d’una empresa o part de la mateixa.
S’incorpora la jurisprudència del TJUE, aclarint que la no subjecció serà aplicable quan es tracti de la transmissió d’un conjunt d’elements que constitueixin o siguin susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma en seu del transmissor i excloent de forma expressa la mera cessió de béns o drets. “A aquests efectes, s’aclareix que es considerarà com a mera cessió de béns o de drets” la transmissió d’aquests quan no s’acompanyi d’una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans, o d’un d’ells, que permeti considerar a la mateixa constitutiva d’una unitat econòmica autònoma “.

8è Operacions realitzades pels ens públics
a) No subjecció.
Se substitueix el terme “ens públics” per “Administracions Públiques”, incorporant una definició de les mateixes.
S’estableix la no subjecció dels serveis prestats en virtut de les encomanes de gestió.
S’eleva a rang legal la doctrina administrativa dels denominats “ens tècnic-jurídics”, si bé, s’amplia el seu contingut al no exigir que determinats ens estiguin participats per una única Administració pública, sinó que siguin de titularitat íntegrament pública. Complerta aquesta condició no estaran subjectes a l’impost les prestacions de serveis realitzades per un ens públic a favor de qualsevol de les administracions públiques que participin en el mateix, oa favor d’altres administracions públiques íntegrament dependents de les anteriors.
Dins del llistat d’activitats en tot cas subjectes, les activitats comercials o mercantils dels ens públics de ràdio i TV es consideraran com a tals quan generin, o siguin susceptibles de generar, ingressos de publicitat no provinents del sector públic.

b) Deducibilidad de les quotes suportades per ens públics “duals”.
S’aclareix que els denominats ens públics “duals” que realitzen conjuntament operacions subjectes i no subjectes a l’impost, podran deduir, en aplicació de la jurisprudència del TJUE (assumpte C-437/06 – “Securenta”), les quotes suportades per l’adquisició de béns i serveis destinats a la realització conjunta d’ambdós tipus d’operacions, en funció d’un criteri raonable, homogeni i mantingut en el temps.

9è Exempció educativa.
S’estén als serveis d’atenció a nens al centre docent prestats en temps interlectiu, tant durant el menjador escolar com en servei de guarderia fora de l’horari escolar, equiparant el tractament en l’Impost d’aquests serveis prestats pel centre docent, amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens.

10è Exempcions immobiliàries
a) Excepció a l’exempció en la transmissió de sòl urbanitzat o en curs d’urbanització:
Se suprimeix l’exigència que la transmissió sigui realitzada pel promotor amb la finalitat de garantir la neutralitat de l’impost en els processos de transmissions de terrenys, una vegada que la urbanització s’ha iniciat.
b) Juntes de Compensació “no fiduciàries”
Se suprimeix l’exempció aplicable als lliuraments i adjudicacions de terrenys realitzades entre la Junta de Compensació i els propietaris, amb la finalitat d’eliminar la distorsió que causava el diferent tractament a efectes de l’Impost de l’actuació en els processos d’urbanització d’aquestes Juntes, segons intervinguessin en la seva condició o no de fiduciàries (en aquest últim cas, la Junta no podia deduir l’impost suportat pels serveis d’urbanització).
c) Renúncia a les exempcions immobiliàries:
S’amplia l’àmbit objectiu d’aplicació de la renúncia a les exempcions immobiliàries, en no vincular-la a l’exigència que l’empresari o professional adquirent tingui dret a la deducció total de l’impost suportat en funció de la destinació previsible en l’adquisició de l’immoble, si bé s’exigeix que aquest empresari tingui un dret a la deducció total o parcial de l’impost suportat en realitzar l’adquisició o en funció de la destinació previsible de l’immoble adquirit.

11è Lloc de realització dels lliuraments de béns objecte d’instal·lació.
Els lliuraments de béns que hagin de ser objecte d’instal·lació o muntatge abans de la seva posada a disposició en el territori d’aplicació de l’impost, tributaran com a tals en el referit territori, suprimint el requisit consistent que el cost de la instal·lació excedeixi del 15% en relació amb el total de la contraprestació.

12è Ampliació de terminis per a la modificació de la base imposable.
a) En cas de deutor en concurs, el termini per poder realitzar la modificació de la base imposable s’amplia d’1 a 3 mesos.
b) En el cas de crèdits incobrables, els empresaris que siguin considerats pime podran modificar la base imposable transcorregut el termini de 6 mesos com es venia exigint fins a la data o podran esperar al termini general d’1 any que s’exigeix per a la resta d’empresaris .
c) Pel que fa a les operacions en règim especial del criteri de caixa, s’introdueix una regla especial per declarar un crèdit incobrable, de manera que es permet la modificació de la base imposable quan es produeixi la meritació de l’esmentat règim especial per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a la data de realització de l’operació, sense haver d’esperar a un nou transcurs del termini de 6 mesos o 1 any que marca la normativa a computar des de la meritació de l’impost.
d) Prorrata especial
S’amplia el seu àmbit d’aplicació, disminuint del 20% al 10% la diferència admissible pel que fa al muntant de quotes deduïbles en un any natural que resultin per aplicació de la prorrata general en comparació amb les que resulten per aplicació de la prorrata especial, sent d’aplicació obligatòria aquesta última superat aquest límit.

13è Règim especial del grup d’entitats.
S’incorpora l’exigència dels tres ordres de vinculació: econòmica, financera i d’organització a les entitats del grup, ajustant-se a la Directiva IVA. La vinculació financera exigeix un control efectiu de l’entitat a través d’una participació de més del 50% en el capital o en els drets de vot. Tot i que aquesta modificació té efectes des de 1 de gener de 2015, s’estableix un règim transitori que permetrà als grups existents adaptar-se als nous requisits al llarg de l’any 2015.
Podran ser considerades com a entitat dominant les societats mercantils que no actuïn com a empresaris o professionals, per exemple, una entitat holding.
Les operacions realitzades en aquest règim especial no es tindran en compte a efectes de càlcul de la prorrata comuna en cas d’empresaris que realitzin activitats en més d’un sector diferenciat.

14è Importació de béns
a) Exclusió del concepte d’importació de béns.
S’especifica que no constituirà importació la sortida de les àrees (zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits) o l’abandó dels règims duaners i fiscals compresos en l’article 24 quan aquella determini un lliurament de béns (EB) a la qual sigui aplicable les exempcions establertes en els articles 21 (exportacions), 22 (operacions assimilades de les exportacions) o 25 (entregues intracomunitàries de béns) de la LIVA.
b) Operacions assimilades a les importacions de béns.
No constituirà operació assimilada a les importacions la sortida de les àrees a què es refereix l’art.23 (zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits) o l’abandó dels règims duaners i fiscals compresos en l’art.24 quan aquella determini un lliurament de béns (EB) a la qual sigui aplicable les exempcions establertes en els art. 21, 22 o 25 de la LIVA.
c) Importacions de béns que es vinculin al règim de dipòsit distint de l’aduaner. Es modifica la redacció de l’article que regula les exempcions relatives a règims duaners i fiscals, afegint la remissió a l’exempció regulada en l’art.65 LIVA. A més, en el citat art.65 LIVA s’especifica quines seran les importacions exemptes de béns vinculades al règim de dipòsit duaner, relacionats amb els impostos especials.
d) Ingrés de l’IVA a la importació.
Es possibilita que determinats operadors, segons s’estableixi reglamentàriament, puguin diferir l’ingrés de l’impost en el moment de presentar la corresponent declaració-liquidació (model 303) a través de la inclusió d’aquestes quotes en la mateixa i sense haver de realitzar l’ingrés en el moment de la importació.
Com a resum de l’anterior en el cas d’estar interessats en incloure la quota liquidada per la duana en la seva declaració-liquidació corresponent al període en què rebi el document en què consti la liquidació, han de tenir en compte que han de complir una de les dues següents condicions:
que el seu volum d’operacions hagi excedit durant l’any natural anterior la quantitat de 6,010,121,04 euros, de manera que ja té el període de liquidació d’IVA mensual
o que tenint un volum inferior compleixin els següents requisits:
• que estiguin inscrits en el registre de devolució mensual per petició expressa efectuada el mes de novembre de l’any anterior a aquell en què ha de tenir efecte.
• que la inscripció se sol·liciti mitjançant presentació de declaració censal en el lloc i forma que determini el Ministeri d’Economia i Hisenda.
• que es trobi al corrent de les obligacions tributàries
• que no es trobin en algun dels supòsits que podrien donar lloc a la baixa cautelar en el registre de devolució mensual oa la revocació del número d’identificació fiscal ….
• que no realitzin activitats que tributin en el règim simplificat (mòduls).
• En el cas d’entitats acollides al règim especial del grup d’entitats, la inscripció en el registre només és procedent quan les entitats del grup que apliquin el règim especial així ho hagin acordat i reuneixin els requisits establerts en aquest apartat.

Per tant, si el volum d’operacions és inferior a 6.010.121,04 euros i se sol·licita durant el mes de novembre de cada any la inscripció en el registre de devolució mensual, el seu període de liquidació de l’impost de l’IVA coincidirà amb el mes natural i tindran dret a optar per incloure la quota d’IVA importació liquidada per les duanes en la seva declaració-liquidació corresponent al període en què rebi el document en què consti la liquidació. Això no és recomanable si les liquidacions que es presenten solen ser positives, per tant no interessés presentar liquidacions mensuals si no estem obligats ja que es realitzaran els ingressos mensuals anticipant l’ingrés que es diferiria si es realitza de forma trimestral.
Per a l’any 2015, es podrà realitzar fins el 31 de gener d’aquest any.
e) Fet imposable importació i operacions assimilades.
La sortida dels béns de les àrees exemptes o l’abandó dels règims duaners i fiscals exempts no constituiran importació ni, si s’escau, operació assimilada quan es destinin a l’exportació o un lliurament intracomunitaria. Amb això s’incorpora a rang legal el criteri de la Direcció General de Tributs (consulta V1213-13, de 11 d’abril de 2013).
f) Règim de dipòsit distint de l’aduaner
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, s’estructura l’ús del règim de dipòsit diferent del duaner per a restringir l’exempció de les importacions de béns que es vinculin a aquest règim a:
Béns objecte d’Impostos Especials en règim suspensiu
Béns procedents del territori duaner de la Comunitat
Béns assenyalats per la Directiva IVA (patates, olives, cacau, estany, coure …)
D’altra banda, els titulars dels dipòsits seran responsables subsidiaris del pagament del deute tributari que correspongui a la sortida o abandonament dels mateixos excepte en el cas dels béns objecte d’Impostos Especials.

g) Procediment de reemborsament de l’IVA en importacions.
Amb efectes des de 1 abril 2016, es deroga la disposició addicional única de la Llei 9/1998 que estableix el reemborsament per part de la Duana de l’IVA en importacions de béns a agents de duanes i persones o entitats que actuïn en nom propi i per compte dels importadors que no hagin obtingut el reemborsament de l’IVA per part d’aquests.

15è Lluita contra el frau
Regla d’inversió del subjecte passiu
Amb efectes a partir d’1 d’abril de 2015, s’amplien els supòsits d’aplicació de la “regla d’inversió del subjecte passiu” al lliurament de:
• plata, platí i pal·ladi en brut, en pols o semilabrado.
• telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, quan el destinatari sigui un empresari revenedor o l’import de l’operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs).
En els casos que sigui procedent la inversió del subjecte passiu, els lliuraments d’aquests béns s’han de documentar en una factura mitjançant sèrie especial, fent constar la menció “inversió del subjecte passiu”
A l’efecte del càlcul del límit dels 10.000 €, s’atendrà a l’import total dels lliuraments realitzats quan, documentades en més d’una factura, resulti acreditat que es tracti d’una única operació i que s’ha produït el desglossament artificial de la mateixa a els únics efectes d’evitar l’aplicació d’aquesta norma.
Els destinataris de les operacions a què ens referim, hauran, si escau, comunicar expressa i fefaentment a l’empresari o professional que realitzi el lliurament les següents circumstàncies:
a) Que estan actuant, pel que fa a aquestes operacions, en la seva condició d’empresaris o professionals.
b) Que estan actuant, pel que fa a aquestes operacions, en la seva condició de revenedors, el que hauran d’acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat específic emès a aquests efectes a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. L’empresari o professional revenedor podrà obtenir un certificat amb el codi segur de verificació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que tindrà validesa durant l’any natural corresponent a la data de la seva expedició. “.
Es considera revenedor a l’empresari o professional que es dediqui habitualment a la revenda dels béns adquirits a què es refereixen aquestes operacions.
L’empresari o professional revenedor ha de comunicar a l’òrgan competent de l’AEAT seva condició de revenedor mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal al temps de començament de l’activitat, o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de fer efecte.
La comunicació s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es produeixi la pèrdua d’aquesta condició, que haurà així mateix de comunicar a l’Administració Tributària mitjançant l’oportuna declaració censal de modificació.

16è Règim simplificat (Mòduls)
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten al contribuent optar per aquest règim:
El volum d’ingressos l’any immediatament anterior per al conjunt de les seves activitats disminueix de 450.000 a 150.000 euros, encara que s’exclouen del còmput les activitats agrícoles, forestals i ramaderes, el límit passa de 300.000 a 250.000 euros.
Les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediatament anterior per al conjunt de les seves activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000 a 150.000 euros.

17è Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
S’exclou del seu àmbit subjectiu d’aplicació als propietaris de finques o explotacions que cedeixin l’aprofitament de la resina dels pins mentre que s’inclou al resina persona física.
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten optar per aquest règim: les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediatament anterior per al conjunt d’activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000 a 150.000 euros.

18è Nous tipus d’infracció i sancions
Manca de comunicació o la comunicació incorrecta per part dels destinataris de determinades operacions a les quals és aplicable la regla d’inversió del subjecte passiu de la seva condició d’empresaris i, si escau, de la naturalesa de les obres (execucions d’obra per a la construcció o rehabilitació d’edificis o urbanització de terrenys i transmissions d’immobles en execució de garantia). La conducta es sanciona amb una multa pecuniària proporcional de l’1% de les quotes meritades respecte a les quals s’ha produït l’incompliment en la comunicació, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 10.000 euros.
Manca de consignació o consignació incorrecta en l’autoliquidació de les quotes liquidades per la duana corresponents a l’IVA a la importació per a aquells operadors que puguin diferir l’ingrés de l’impost. La conducta es sanciona amb una multa pecuniària proporcional del 10% de les quotes no consignades.
Procediment específic de comprovació de l’IVA a la importació.
Els procediments d’inspecció, comprovació limitada i verificació de dades relatives a l’IVA meritat en la importació quedaran limitats en el seu abast a les obligacions tributàries derivades exclusivament de les operacions d’importació.
Quan les quotes liquidades es refereixin a subjectes passius acollits al sistema d’ajornament, l’ingrés d’aquelles s’efectuarà mitjançant aquest sistema.

19è Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor el 2015.01.01, amb l’excepció de les següents modificacions: a) Entrada en vigor a partir de 2016.01.01:
• Importacions de béns que es vinculin al règim de dipòsit distint de l’aduaner.
• Règim simplificat (Mòduls).
• Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
• Règim de dipòsit diferent dels duaners (apartat cinquè de l’annex).
• L’ampliació del supòsit d’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu -telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, etc.- la qual és aplicable a partir de 2015.04.01.

20è Obligacions dels subjectes passius. Llibres Registre Reglament: Es modifica.
Pot fer un assentament resum global de les factures rebudes en una mateixa data, en el qual es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d’un únic proveïdor, la suma global de la base imposable , la quota impositiva global i si les operacions es troben afectades pel règim especial del criteri de caixa, en el cas s’hauran d’incloure les mencions a què es refereix l’apartat 2 de l’article 61 decies d’aquest Reglament, sempre que l’import total conjunt de les operacions, IVA no inclòs, no excedeixi de 6.000 euros, i que l’import de les operacions documentades en cadascuna d’elles no superi 500 euros, IVA no inclòs.

21a Reglament de facturació.
Sèries de factures: s’afegeix
• Les que s’expedeixin en relació a operacions d’inversió de subjecte passiu.
• Les que s’expedeixin relatives al règim especial de grups d’entitats.
Contingut de les factures: s’afegeix

• En les operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de les agències de viatges, els subjectes passius no estan obligats a consignar per separat a la factura que expedeixin la quota repercutida, i l’Impost s’ha d’entendre, si s’escau, inclòs en el preu de l’operació.
• En tot cas, en les factures en què es documentin operacions a les quals sigui aplicable aquest règim especial s’ha de fer constar la menció a què es refereixen els articles 6.1.n) o 7.1.i).

GAFIC, SLP
Els seus impostos i comptabilitat en la seva assessoria de confiança
www.gafic.com