21 de December de 2012 By webmastergafic

Anàlisi dels nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA amb aplicació de la Llei 7/2012

Anàlisi dels nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’IVA amb aplicació de la Llei 7/2012

Nous supòsits d’inversió de subjecte passiu

Regla general: Seran subjectes passius els empresaris o professionals que
lliuri el ben o presti el servei subjectes a l’IVA.

Regles particulars 1: Seran subjectes passius els empresaris o professionals per els qui realitzin les operacions subjectes a l’IVA (destinataris) en els supòsits que s’indiquen a continuació:

1. Quan les mateixes s’efectuïn per persones o entitats no establertes al Territori d’Aplicació de l’Impost. (*TAI)
No obstant això, no es produirà la inversió del subjecte passiu en els següents casos:

a’) Quan es tracti de prestacions de serveis en les quals el destinatari tampoc estigui establert en el *TAI, excepte quan es tracti de prestacions de serveis compreses en article 69.Un.1º *LIVA.
b’) Quan es tracti dels lliuraments de béns al fet que es refereix l’article 68. Tres i Cinc *LIVA.
c’) Quan es tracti de lliuraments de béns que estiguin exemptes de l’Impost per aplicació del previst en els articles 21, nombres 1r. i 2n., o 25 *LIVA.

2. Quan es tracti de lliuraments d’or sense elaborar o de productes *semielaborados d’or, de llei igual o superior a 325 mil·lèsimes.

3. Quan es tracti de:
a) Lliuraments de deixalles noves de la indústria, desaprofitaments i deixalles de fosa, residus i altres materials de recuperació constituïts per metalls fèrrics i no fèrrics, els seus aliatges, escòries, cendres i residus de la indústria que continguin metalls o els seus aliatges.
b) Les operacions de selecció, cort, fragmentació i premsatge que s’efectuïn sobre els productes citats en el guió anterior.
c) Lliuraments de desaprofitaments o deixalles de paper, cartró o vidre.
d) Lliuraments de productes *semielaborados resultants de la transformació, elaboració o fosa dels metalls no fèrrics referits en el primer guió, amb excepció dels compostos per níquel. En particular, es consideraran productes *semielaborados els lingots, blocs, plaques, barres, gra, *granalla i *alambrón.
i) En tot cas, es consideraran compreses en els paràgrafs anteriors els lliuraments dels materials definits en l’Annex d’aquesta Llei.

4. Quan es tracti dels següents lliuraments de béns immobles:
• Els lliuraments efectuats com a conseqüència d’un procés concursal.
• Els lliuraments exempts al fet que es refereixen els apartats 20è. i 22.º de l’article 20.Un en les quals el subjecte passiu hagués renunciat a l’exempció.
• Els lliuraments efectuats en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles, entenent-se, així mateix, que s’executa la garantia quan es transmet l’immoble a canvi de l’extinció total o parcial del deute garantit o de l’obligació d’extingir el referit deute pel *adquirente.
5. Quan es tracti d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o
rehabilitació d’edificacions.
L’establert en el paràgraf anterior serà també d’aplicació quan els destinataris de les operacions siguin al seu torn el contractista principal o altres subcontractistes en les condicions assenyalades.

Regles particulars 2: Seran subjectes passius les persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals però siguin destinatàries de les operacions subjectes a l’IVA que s’indiquen a continuació realitzades per empresaris o professionals no establerts al Territori d’Aplicació de l’Impost:

a)Els lliuraments subsegüents a les adquisicions intracomunitàries al fet que es refereix l’article 26.Tres *LIVA quan hagin comunicat a l’empresari o professional que les realitza el nombre d’identificació que, a l’efecte de l’IVA, tinguin assignat per l’Administració espanyola.

b) Les prestacions de serveis al fet que es refereixen els articles 69 i 70 *LIVA.

Concepte d’execució d’obra

És l’obtenció per un empresari d’un ben nou a partir dels materials que el client li ha confiat (Sentència *TJCE de 14 de maig de 1985 assumpte 139/84)
És fonamental que es tracti d’un ben diferent dels materials usats per a la seva fabricació.
Arrendament de serveis: el promès és la prestació del treball.
Execució d’obra: el promès és l’obra o resultat del treball.


Lliurament de béns Prestació de Serveis
Execució obra immobiliària Constructor aporta materials > 40% base imposable Constructor Aporta materials < 40% base imposable
Execució obra *mobiliaria Constructor aporta tots materials i els aportats pel client Constructor aporta materials, encara que no tots o bé, constructor no aporta materials

Concepte d’edificació.

Les construccions unides permanentment al sòl o a altres immobles, efectuades tant sobre la superfície com en el subsòl, que siguin susceptibles d’utilització autònoma i independent.

En particular, les següents construccions que a continuació sempre que estiguin unides a un immoble d’una manera fixa, de manera que no puguin separar-se d’ell sense crebant de la matèria ni deterioració de l’objecte:
– Els edificis, considerant-se com a tals tota construcció permanent, separada i independent, concebuda per ser utilitzada com a habitatge o per servir al desenvolupament d’una activitat econòmica.
– Les instal·lacions industrials no habitables, tals com a dics, tancs o *cargaderos.
– Les plataformes per a exploració i explotació d’hidrocarburs.
– Els ports, aeroports i mercats.
– Les instal·lacions d’esbarjo i esportives que no siguin accessòries d’altres edificacions.
– Els camins, canals de navegació, línies de ferrocarril, carreteres, autopistes i altres vies de comunicació terrestres o fluvials, així com els ponts o viaductes i túnels relatius a les mateixes.
– Les instal·lacions fixes de transport per cable.

No tindran la consideració d’edificacions:
– Les obres d’urbanització de terrenys i en particular les de proveïment i evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica, xarxes de distribució de gas, instal·lacions telefòniques, accessos, carrers i voreres.
– Les construccions accessòries d’explotacions agrícoles que guardin relació amb la naturalesa i destinació de la finca encara que el titular de l’explotació, els seus familiars o les persones que amb ell treballin tinguin en elles el seu habitatge.
– Els objectes d’ús i ornamentació, tals com a màquines, instruments i utensilis i altres immobles per destinació al fet que es refereix l’article 334, nombres 4 i 5 del Codi Civil.
– Les mines, pedreres o *escoriales, pous de petroli o de gas o altres llocs d’extracció de productes naturals.

Concepte de rehabilitació d’edificacions

S’han de complir les dues següents condicions:

Que l’objecte principal sigui la reconstrucció de les edificacions:
• més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les
de rehabilitació.

Cost total de les obres excedeixi del 25% del preu d’adquisició de l’edificació (si adquirida durant 2 anys anteriors inicio obres) o, en un altre cas, del valor de mercat de l’edificació o part de la mateixa en l’inici.
• Es descomptarà del preu d’adquisició o del valor de mercat de l’edificació la part corresponent al sòl.

Es consideren obres anàlogues a la rehabilitació:

– Les d’adequació estructural que proporcionin a l’edificació condicionis de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.
– Les de reforç o adequació de la fonamentació així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.
– Les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i baix rasant.
– Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.
– Les d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per al seu ús per discapacitats.

Es consideraran obres connexes a les de rehabilitació:
– Les obres d’obra de paleta, lampisteria i fusteria.
– Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció contra incendis.
– Les obres de rehabilitació energètica.
– i quan:
• El seu cost total sigui inferior a obres de consolidació i obres anàlogues.
• Que estiguin sempre vinculades de forma indissociable.
• No consisteixin en el mer acabat o *ornato de l’edificació o en el simple manteniment o pintura de la façana.

Es consideraran obres de rehabilitació energètica les destinades a la millora del comportament energètic de les edificacions:
– Reduint la seva demanda energètica,
– Augmentant el rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o
– Incorporant equips que utilitzin fonts d’energia renovables.

Renúncia a l’exempció

QUI POT RENUNCIAR:
Subjecte passiu de l’IVA; *transmitente o *adquirente, en funció de l’operació.

REQUISITS SUBJECTIUS:
– *Adquirente subjecte passiu IVA;
– *Adquirente dret a la deducció total de l’IVA suportat.

REQUISITS OBJECTIUS:
– Són renunciables les exempcions relatives al lliurament de terrenys rústics i no edificables, aportació inicial i adjudicació de Juntes de Compensació i segones i ulteriors lliuraments d’edificacions.

REQUISITS FORMALS (Pendents de modificació reglamentària):
– Renúncia amb caràcter prèvia o simultània al lliurament;
– Declaració subscrita per *adquirente constatant que és empresari amb dret a la deducció de les quotes d’IVA suportades;
– Comunicació fefaent al *adquirente que s’ha renunciat.

Aplicació pràctica: execucions d’obra

PROMOTOR<– CONTRACTISTA <– SUBCONTRACTISTA 1 <– SUBCONTRACTISTA 2

Entre promotor i contractista existeix un contracte l’objecte del qual és la urbanització de terrenys, construcció o rehabilitació d’edificacions.
La inversió del subjecte passiu s’aplica a tota la cadena d’intervinents en l’operació d’execució d’obra.

D’aquesta forma, el subcontractista 2 emetrà la factura sense IVA al subcontractista 1 i en la mateixa farà constar la següent llegenda: “Operació d’inversió del subjecte passiu d’acord a l’art. 84., apartat un, número 2º f) de la Llei 37/92 d’IVA”

El subcontractista 1 empresari o professional, rep la factura sense IVA del subcontractista 2 i s’acte-repercuteix i dedueix l’IVA. Al seu torn, el subcontractista 1 emetrà la factura sense IVA al contractista principal i en la mateixa farà constar la següent llegenda: “Operació d’inversió del subjecte passiu d’acord a l’art. 84., apartat un, número 2º f) de la Llei 37/92 d’IVA”

El contractista principal, empresari o professional, rep la factura sense IVA del subcontractista 1 i s’acte-repercuteix i es dedueix l’IVA. Al seu torn, emetrà una factura sense IVA al promotor en la qual farà constar la següent llegenda: “Operació d’inversió del subjecte passiu d’acord a l’art. 84., apartat un, número 2º f) de la Llei 37/92 d’IVA”

El promotor rep la factura sense IVA del contractista principal i s’acte- repercuteix i dedueix l’IVA. El promotor emetrà factura al client (consumidor final) tal com es venia operant fins ara, atès que en aquest cas no afecta la modificació, és a dir, es factura amb IVA.

En relació amb les certificacions d’obra ja emeses, amb anterioritat al 31.10.2012:

1. Si no estan reportades (no ha existit ni cobrament ni lliurament)
– Respecte de la facturació emesa per execucions d’obra que no es trobin lliurades o *recepcionadas al 30 d’octubre de 2012 i no s’hagi produït el seu cobrament anticipat a aquesta data, procedirà la seva anul·lació i nova emissió sense repercussió d’IVA

2. Si ja estan reportades (per lliurament o cobrament anticipat)
– *Sensu contrari, respecte de la facturació emesa per execucions d’obra que es trobin lliurades o *recepcionadas al 30 d’octubre de 2012 o s’hagi produït el seu cobrament anticipat a aquesta data, no procedirà actuació alguna.
– Les factures dels subcontractistes rebudes fins al 30 d’octubre, relatives a operacions on:
+ S’han realitzat pagaments o lliurada l’obra, no procedeix modificació alguna.
+ Si no s’han realitzat pagaments o no s’ha lliurat l’obra s’ha de produir la modificació de la factura.

En els supòsits generals, en els quals les entitats tenen dret a deduir l’IVA suportat al 100%, l’acte repercussió i deducció resulta neutral.

Només es produirà la inversió del subjecte passiu, exclusivament, quan els destinataris de les execucions d’obres siguin empresaris o professionals a l’efecte de l’IVA.

Des de l’1 de gener de 2011 es va eliminar l’obligació d’emetre “autofactura”, per la qual cosa no serà necessari complir amb aquest requisit formal per exercitar el dret a la deducció de les quotes suportades
d’IVA.
Aquesta eliminació no afecta a l’obligació de consignar en els llibres registres de l’IVA les operacions amb inversió del subjecte passiu.

De forma resumida, les factures d’execucions d’obra hauran de confeccionar-se segons el següent:

FACTURA SENSE IVA:
Si es produeix l’execució d’obra d’edificació o cessió de personal per a la seva realització.

FACTURA AMB IVA:
• Si la factura és únicament per lliuraments de materials.
• Si la factura fa referència a serveis exteriors o accessoris que no es considerin execució d’obra (el transport de la mercaderia, estudis i projectes arquitectònics, serveis de manteniment i reparació, assessorament fiscal,…)
• Serveis que es produeixin en un moment posterior a la finalització de l’obra.

Aplicació pràctica: supòsits varis

Industrial que realitza la instal·lació elèctrica en una obra nova i qui realitza l’encàrrec de la mateixa és el promotor.
– Industrial: emet la factura SENSE IVA
– Promotor: realitza l’acte repercussió

Contractista que realitza la instal·lació elèctrica d’un hospital que s’està rehabilitant.
– Contractista: emet la factura SENSE IVA
– Hospital: realitza l’acte repercussió

Industrial que realitza la instal·lació de l’aire condicionat d’una residència d’ancians que està en marxa des de fa 5 anys.
– Industrial: emet la factura AMB IVA

Empresa que realitza la instal·lació d’un ascensor en una finca antiga que s’està rehabilitant per un constructor.
– Empresa: emet la factura SENSE IVA
– Constructor: realitza l’acte repercussió

Industrial que realitza la instal·lació d’un ascensor en una finca antiga que encarrega la Comunitat de Propietaris.
– Industrial: emet la factura AMB IVA

Industrial que realitza la instal·lació d’un ascensor nou en una Residència d’ancians que ja venia funcionant.
– Industrial: emet la factura AMB IVA

Empresari que realitza la col·locació d’un *montaplatos en un restaurant que es va inaugurar fa un any.
– Empresari: emet la factura AMB IVA.

Empresa de seguretat que presta un servei de vigilància d’un edifici que està en construcció.
– Empresa: emet la factura AMB IVA.

Contractista que realitza l’execució d’una obra en uns habitatges de nova construcció i presta un servei de vigilància que està inclòs dins del contracte d’execució d’obra.
– Contractista: emet la factura SENSE IVA.
– Constructor: realitza la *autorrepercusión

Contractista que realitza el revestiment de façanes i paviments per a una obra de nova construcció al promotor.
– Contractista: emet la factura SENSE IVA.
– Promotor: realitza la *autorrepercusión

Industrial que realitza el revestiment d’un paviment en l’habitatge d’un propietari
– Industrial: emet la factura AMB IVA

Empresa d’excavacions que realitza l’adequació d’una rasa i per a això realitza el transport de *runa i materials a la zona d’obra.
– Empresa: emet la factura SENSE IVA
– Contractista: realitza l’acte repercussió.

Empresa de transports que realitza el transport de material i *runa a l’obra i li factura al constructor.
– Empresa: emet la factura AMB IVA és servei

Industrial que està donat d’alta en l’epígraf 501.3: obra de paleta i treballs de construcció en edificacions (tributa en estimació objectiva).
– Industrial: emet la factura SENSE IVA
– Contractista: realitza l’acte repercussió

Industrial que munta una plataforma de minusvàlids en un habitatge ja construït fa 5 anys.
Industrial: emet la factura AMB IVA (tipus reduït del 10%)


Prego disculpes per l’extensió del document, però no hi ha forma de sintetitzar-ho més i que *minimamente s’entengui.

Premia de Mar, 21 de desembre de 2012

GAFIC, S.L.P.
El seu assessoria fiscal, comptable i laboral de Barcelona