12 de May de 2013 By webmastergafic

Ajudes i subvencions 2013

Apreciat client,

Acompanyem una breu presentació dels principals temes que seran objecte de subvenció en aquest 2013.
Aprofitar aquests ajuts és la millor manera de poder recuperar l’esforç realitzat per la seva empresa tant en capital humà com en mitjans materials.

Posem al seu servei l’experiència d’una empresa especialista des de fa 24 anys en gestió d’ajudes i per orientar-vos sobre com cal enfocar el vostre projecte o inversió.
Els podem ajudar a:
– Assessorament, gestió i tràmit de tots aquells ajuts i subvencions que les diferents Administracions (local, estatal i comunitària) posen a l’abast de la Petita i Mitjana Empresa.
– Preparació de la documentació justificativa dels ajuts rebuts de les diferents Administracions.
– Implantació d’una metodologia per a la desgravació de les despeses de R+D en l’Impost de Societats.
– Adequació al compliment de la Llei de Protecció de Dades (LOPD).

CONVOCATORIA INVERSIÓ INDUSTRIAL
Les principals característiques de la convocatòria d’ajuts a la inversió industrial, que per la seva importància en quant a partida pressupostària, crec que potser del vostre interès:

Beneficiaris:
Pimes incloses les microempreses.

Tipus d’actuacions finançables:

1.- Creació, ampliació o trasllat d’establiments industrials. En el cas d’ampliació i trasllats d’establiments industrials , els sol•licitants hauran de tenir activitat industrial prèvia.

S’entén per creació d’establiment industrial els que impliquin l’inici d’una nova activitat industrial, en qualsevol punt del territori nacional generant nous llocs de treball associats a aquest establiment.

S’entén per ampliació aquelles inversions portades a terme per les empreses que ja desenvolupen una activitat productiva en qualsevol punt del territori nacional per ampliar la seva capacitat de producció o bé per instal•lar en el mateix establiment industrial, noves línies de fabricació de productes diferenciats respecte dels que ja produeix habitualment.

S’entén per trasllat el canvi de localització, amb destí qualsevol part del territori nacional, d’establiments industrials ja existents. Aquest trasllat ha de comportar una reducció de l’impacte ambiental de la producció, o bé un augment de la capacitat de producció o bé la integració en un únic establiment de les línies de fabricació.

2.- Inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials com:

–      Incorporació de tecnologies innovadores a productes i processos de producció a escala industrial.
–      Implantació de sistemes avançats de producció.
–      Augment de l’eficiència energètica de productes al llarg de la seva vida útil o del procés de producció.
–      Reducció de la generació de residus.
–      Optimització de consums de matèries primeres i materials.
–      Reducció de l’impacte ambiental dels productes al llarg de la seva vida útil, mitjançant l’aplicació de l’ecodisseny.
–      Adaptació anticipada de la producció a futures normes comunitàries.

Despeses objecte d’ajut:

1.- En el cas de Creació, ampliació o trasllat d’establiments industrials:

–      Obra civil: inversions en urbanització i canalitzacions.
–      Edificació: Construcció, ampliació o adequació de naus industrials així com instal•lacions i equips no vinculats directament a la producció.
–      Actius materials directament associats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.

2.- En el cas de Inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials:

–      Actius materials: Inversions en instal•lacions i bens d’equip directament vinculats a les millores plantejades.
–      Actius immaterials: Actius vinculats a la transferència de tecnologia com pot ser l’adquisició de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
–      Despeses d’enginyeria de desenvolupament com: Despeses de personal propi o contractat, subcontractacions, despeses de materials, subministres i productes similars.

Termini de realització de les actuacions:

Màxim 18 mesos a partir de la resolució de concessió de l’ajut.

Pressupost mínim de les inversions:

100.000 euros en el cas d’una PIME (fins a 250 treballadors) i de 750.000 euros en el cas de gran empresa.

Import del finançament:
1.- En el cas de Creació, ampliació o trasllat d’establiments industrials: 65% del pressupost.
2.- En el cas de Inversions estructurades en plans de millora en empreses industrials: 75% del pressupost.

Característiques de l’ajut:
En forma de préstec al 4.925% amb un termini d’amortització de 10 anys i amb una carència de 3 anys.

Termini de presentació d’expedients:
Fins el 17 de juny de 2013

Estem a la vostra disposició per ampliar-vos informació.

Cordialment,

GAFIC, SLP
La seva assessoria online des de 1985